Eylea е ефикасна при персисти-ращ диабетен макулен едем01/06/2016

При персистиращ диабетен макулен едем (ДМЕ) преминаването от терапия с ranibizumab и/или bevacizumab към aflibercept* (Eylea®) e свързано със значителни анатомични подобрения в отока на макулата, както и тенденция към подобрение на зрителната острота и намаление на вътреочното налягане в краткосрочен план, показаха резултатите от проучване, публикувани в American Journal of Ophthalmology (1).

Резистентният ДМЕ с персистиране на отока може да наложи преминаването от един вид интравитреална терапия към друг. Ranibizumab, bevacizumab и aflibercept са инхибитори на съдовия ендотелен растежен фактор (VEGF), които се прилагат интравитреално за лечение на ДМЕ. Bevacizumab не е одобрен за тази индикация.

VEGF инхибиторите промениха коренно лечението на ДМЕ, като и трите медикамента водят до подобрение на централно ангажирания ДМЕ, когато изходната загуба на зрителна острота е малка. Новите данни показват, че aflibercept е по-ефикасен при пациенти с по-лоши изходни нива на зрителна острота.

Цел на настоящето проучване е да се изследва краткосрочният краен изход по отношение на функционалните и анатомичните промени при болни с персистиращ ДМЕ, които са преминали на терапия от ranibizumab (и/или bevacizumab) към aflibercept.

Проучването е ретроспективно, интервенционално и несравнително. Анализирана е медицинската документация за девет месечен период от 2014 до 2015, скоро след регистрирането на aflibercept от американската FDA.

Пациентите са били лекувани с ranibizumab (0.3 mg) и/или bevacizumab (1.25 mg) интравитреално, като в последствие са преминали на терапия с aflibercept (2 mg). Засегнатите очи са имали персистираща ексудативна течност при прегледа и/или данни за заболяването на оптична кохерентна томография.

В крайния анализ са включени само изследвани очи, на които са приложени четири последователни инжекции с ranibizumab и/или bevacizumab, преди преминаването към поне две апликации с aflibercept. Медикаментите са прилагани през еднакви интервали, преди конверсията в терапията (на всеки 4, 5 или 6 седмици).

Обхванати са 37 пациенти с общо 50 засегнати очи, на които са приложени средно 13.7 инжекции с bevacizumab/ranibizumab (72% на ranibizumab, 4% на bevacizumab и 24% на ranibizumab и bevacizumab), последвани от средно 4.1 апликации на aflibercept за период от 4.6 месеца.

Клиничното проследяване е било извършено на втората визита след преминаването към aflibercept (средно 2.5 месеца) за всички пациенти, включени в анализа; 58% са имали три или повече визити, а 44% са имали поне четири визити.

Резултатите показват, че средната logMAR зрителна острота преди промяната в терапията е била 0.60+/-0.43 (еквивалент по Snellen 20/80). Тя се е подобрила до 0.55+/-0.48 (еквивалент по Snellen 20/70) към втората визита след конверсията, което съответства на средна logMAR промяна от -0.05+/-0.22 (р=0.12).

Въпреки несигнификантната промяна, 50% от изследваните са постигнали една или повече линии, 22% - две или повече линии, и 12% - три или повече линии. Малкият брой пациенти, които са получили поне четири апликации на aflibercept (22 очи), са имали значително подобрение в зрителната острота (р=0.003).

Средната централна дебелина на макулата преди промяната в терапията е била 459.2+/-139.2 mcm, като след конверсията се е подобрила значително до 348.7+/-107.8 mcm (средно намаление с 112+/-141 mcm, p<0.0001) на оптичната кохерентна томография. Средното вътреочно налягане от 15.1+/-3.3 mmHg след промяната в терапията е спаднало на 14.9+/-3.2 mmHg (средно намаление с 0.2+/-3.0 mmHg, p=0.63).

Подобрение в ДМЕ е имало при 56% от изследваните очи, определено едновременно чрез намаление на централната дебелина на макулата плюс намаление на дебелината на ретината, интраретиналните кисти и/или субретинната течност.

Преминаването от ranibizumab (и/или beva-cizumab) към aflibercept при персистиращ ДМЕ е свързанo със значителни анатомични подобрения, както и с тенденция към повишаване на зрителната острота и намаление на вътреочното налягане, е заключението на авторите. (ИТ)

* Eylea® (aflibercept) на Bayer HealthCare е регистриран в България (www.bda.bg)

За допълнителна информация:

Дългосрочна ефикасност и безопасност на aflibercept при DME - нови данни. МД, февруари 2016, бр. 1 www.spisaniemd.bg

Eylea е одобрен за лечение на зрителни нарушения в резултат на миопична хороидална неоваскуларизация. МД, февруари 2016, бр. 1

Нови терапии при диабетна ретинопатия. МД, декември 2015, бр. 5

Нови данни за клиничната ефикасност на Eylea. МД, февруари 2015, бр. 1

Aflibercept за лечение на диабетен оток на макулата. ДокторД 2014, бр. 3

Aflibercept за лечение на влажна възрастова дегенерация на макулата. МД, юли 2014, бр. 4

Aflibercept за лечение на макулна дегенерация, свързана с въз растта. МД, май 2014 бр. 3

Eylea (aflibercept) за лечение на влажна възрастовообусловена дегенерация на макулата и оток на макулата след оклузия на централната ретинална вена. МД, февруари 2014, бр. 1

Използван източник:

1. Rahimi E., Shehlaee A., Jason M. et al. Conversion to aflibercept after prior аnti-VEGF therapy for persistent diabetic macular edema. Am J Ophthalmol. 2016; (164): 118-127 www.ajo.com/article/S0002-9394%2815%2930051-9/fulltext