Усложнения на инфекцията с вируса Zika през бременността01/04/2016

Независимо от сравнително лекото си протичане по време на бременност, инфекцията с вируса Zika (Zika Virus – ZIKV) води до сериoзни и тежки усложнения като плацентарна инсуфициенция, ретардация на плода с изразена фетална хипотрофия с или без микроцефалия или други мозъчни малформации, поражения върху ЦНС (синдром на Guillain-Barr?) и фетална смърт, показаха предварителните данни от проучване на бразилски изследователи, публикувани в New England Journal of Medicine (1).

ZIKV е идентифициран за първи път в Уганда през 1947 при маймуни. Принадлежи към семейството на Flavivirus, резервоарът не е известен. Няколко години по-късно, през 1952, е изолиран от пациенти в Уганда и Танзания. Епидемии от инфекции с ZIKV са регистрирани в Африка, Северна и Южна Америка, Азия (2). Комарите Aedes aegypti (на снимката) се смятат за основния вирусен вектор.

Предполага се, че инкубационният период продължава няколко дни. Симптомите са подобни на тези при останалите инфекции с Arbovirus – фебрилитет, обриви, конюнктивит, миалгии и артралгии, главоболие. Клиничните прояви обикновено са леки и преминават за два дни до седмица.

По време на епидемични взривове като тези във Френска Полинезия през 2013 и в Бразилия през 2015, здравните власти са установили връзка между ZIKV и наличието на неврологични (синдром на Guillain-Barr?) и автоимунни усложнения. Нещо повече, доказана е и връзка между ZIKV и зачестилите случаи на микроцефалия при новоредени в Бразилия (2).

Целта на авторите на настоящото изследване е била да документира клиничните изяви на ZIKV при бременните в Рио де Жанейро и да проследи последствията на вирусната инфекция върху плода.

Бразилският екип съобщава, че от началото на 2007 провежда активно търсене и проследяване за денга сред цялото население в региона. През 2012 започва проспективно кохортно проучване сред бременните жени с посочената инфекция. В началото на 2015, изследователите регистрират повишена честота на случаи на инфекция, сходна с клиниката на денга, характеризиращи се с десцендиращ обрив. Малко по-късно е идентифициран и ZIKV.

За да открият всички случаи на инфекция с ZIKV, авторите са модифицирали първоначалното проспективно кохортно проучване сред бременни, като са включили в него всички жени, независимо от гестационната възраст, които са имали инфекциозен обрив. От всички са взети кръвни проби и е бил изследван серум с помощта на метода RT-PCR (reverse transcriptase- polymerase-chain reaction) (обратна транскриптаза-полимеразно верижна реакция) за доказване на вирусна PНК.

Всички пациентки, при които е доказана инфекция с ZIKV с помощта на този метод, са били проследени до раждането като са описани клиничните изяви на инфекциозното заболяване през бременността, както и ехографските данни, насочващи към усложнения при плода:

– За периода септември 2015 – февруари 2016 в проучването са включени 88 бременни жени, от които 72 (82%) са били позитивни за ZIKV след изследване на проби от кръв и урина

– Инфектирането със ZIKV е настъпило между 5-та и 38-та гестационна седмица на бременността

– Основните клинични характеристики на ZIKV при бременните са включвали десцендиращ макулозен или макулопапулозен обрив, артралгии, конюнктивит и главоболие

– Само 28% от бременните са имали фебрилитет (краткосрочен и нискостепенен)

– Бременните, които са били положителни за ZIKV, са имали по-висока честота на макулопапулозен обрив (44 спрямо 12% за контролите, р=0.02), конюнктивит (58 спрямо 13% за контролите, р=0.002) и лимфаденомегалия (40 спрямо 7%, р=0.02)

– Фетална ехография е била проведена при 42 от бременните с положителни за ZIKV изследвания (58%) и при всички контроли

– При 12 от бременните със ZIKV (29%) са били установени отклонения при ехографското изследване – смърт на плода в 36-та и 38-та г.с. (два смъртни случая), интраутеринна хипотрофия с/без микроцефалия (5 случая), калцификати по вентрикулите и други увреждания на ЦНС (7 случая), абнормен обем на амниотичната течност и нарушения в церебралния и умбиликалния кръвоток (7 случая)

– До момента осем от общо 42 ZIKV положителни бременни са родили, като данните за аномалии от ехографското изследване са били потвърдени и постпартално

Бразилските изследователи считат, че предварителните резултатите от тяхното проспективно кохортно проучване при бременни подкрепят наличните данни за връзка между ZIKV инфекция при майката и развитието на плацентарна недостатъчност с последващи сериозни увреждания при плода.

Авторите препоръчват всички бременни, при които е доказана или при които се подозира ZIKV, да бъдат проследявани стриктно и многократно с ехографска техника с цел ранно идентифициране на възможните усложнения при плода.

За момента няма сигурно специфично лечение на вродената ZIKV инфекция. Единствената сигурна профилактика на вродената инфекция остава предпазване на майките от инфектиране по време на бременността чрез избягване на рисковите региони или чрез защита от ухапване от комари. (КД)

За допълнителна информация:

Вирусът Zika. MD 2016, бр. 1/февруари http://www.spisaniemd.bg

Използвани източници:

1. Pereira J., Gabaglia C., Damasceno L. et al. Zika virus infection in pregnant women in Rio de Janeiro – preliminary report. NEJM, March 2016 http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1602412

2. Zika virus http://www.who.int