Кардиотоксичната химиотерапия в детска възраст повишава риска за по-ранно развитие на ССЗ01/04/2016

Кардиотоксичната химиотерапия, проведена в детска възраст по повод на малигнено заболяване, води до по-ранно и много по-често развитие на сърдечносъдово заболяване (ССЗ) отколкото при общата популация, показаха резултатите от проучване, публикувани в списание Annals of Internal Medicine (1).

В проучването са участвали почти 2000 пациенти на възраст от 18 до 60 години (средна възраст 31 години) с анамнеза за неопластично заболяване в детството. От тях - 7.4% са били с кардиомиопатия (КМП) (открита за първи път в това проучване при 4.7%), 3.8% - с исхемична болест на сърцето (ИБС) (установена за първи път при 2.2%), 28.0% - с клапна регургитация или стеноза (новоидентифицирана при 24.8%) и 4.4% - с ритъмни или проводни нарушения (новоустановени при 1.4%). Това означава, че близо половината от тези случаи са били със ССЗ (асимптоматично или диагностицирано преди това).

Това е най-голямата към момента кохорта възрастни, подложена на системен скрининг за ССЗ поради данни от медицинската документация за проведена в детска възраст кардиотоксична терапия (с антрациклини като doxorubicin, daunorubicin, epirubicin, idarubicin и mitoxantrone или лъчетерапия в област-та на гръдния кош) по повод на онкологично заболяване.

Крайните показатели на проучването включват наличието на KMП (определена ехокардиографски фракция на изтласкване на лява камера - ФИЛК<50%), ИБС (преживян миокарден инфаркт, данни за нарушения на кинетиката на сърдечните стени от ехокардиографията или признаци за исхемия на ЕКГ), абнормна клапна функция (лека до тежка регургитация или стеноза) или значими ритъмни или проводни нарушения.

52.3% са били мъже; средната възраст, в която е била прилагана антинеопластичната терапия, е била 8 години (от 0 до 24 години), като лечението е било проведено преди поне 10 години преди настоящия скрининг по повод на: левкемия или малигнен лимфом (67.2%), сарком (14%), тумор на Wilms (7.2%), невробластом (4.5%), тумори на централната нервна система (4.3%) или други злокачествени заболявания (2.8%).

Повече от 82% от участниците са получавали антрациклини, като в 20.8% от случаите кумулативната доза е била >250 mg/m2. При по-малко от половината е била провеждана лъчетерапия в сърдечната област, но при 22.2% радиационната доза е превишавала 1500 cGy.

Най-често срещаните сърдечносъдови рискови фактори при контролния преглед са били наднормено тегло или затлъстяване (61.3%) и дислипидемия (61.9%), последвани от обездвижване (49.6%), активно тютюнопушене (23.7%), артериална хипертония (23.3%), анамнеза за тютюнопушене (11.7%) и захарен диабет.

Вероятността за установяване на ССЗ е била по-висока при по-възрастните участници. Сред тези на възраст 30-39 години, 9.2% са имали КМП, 3.4% - ИБС, 23.6% - клапно заболяване и 3.1% - ритъмно или проводно нарушение. Във възрастовата категория 40-60 години при 10.7% е установена КМП, при 10.5% - ИБС, при 36.8% - клапно заболяване и при 10.3% - ритъмно-проводни нарушения.

Вероятността за КМП е била по-висока при мъжете, хората с хипертония, получавалите антрациклини в дози >250 mg/m2 или лъчетерапия в областта на сърцето в дози >1500 cGy.

Рискът за засягане на клапите е бил повишен при пациентите, при които онкологичното заболяване е диагностицирано преди 9-годишна възраст, както и ако са получили по-високи радиационни дози.

Само четирима участници са съобщили за интермитентна гръдна болка, а един - за палпитации. При хората с КМП и ИБС вероятността за абнормен 6-минутен тест с ходене е била два пъти по-висока, отколкото при останалите пациенти.

Честотата на ССЗ при пациенти, лекувани с кардиотоксични медикаменти по повод на онкологично заболяване в детска възраст, не съответства на хронологичната възраст на популацията, обобщават авторите на проучването.

Те препоръчват подобни пациенти да бъдат наблюдавани внимателно от лекуващите лекари, подлагани на по-ранен скрининг за откриване на подлежащо ССЗ и консултирани с кардиолог при необходимост.

Наред с това, е много важно тези случаи да получават правилни съвети за здравословно хранене, редовна физическа активност, контрол на артериалното налягане и липидния профил и избягване (преустановяване) на тютюнопушенето. (ЗВ)

Използвани източници:

1. Mulrooney D., Armstrong G., Huang S. et al. Cardiac outcomes in adult survivors of childhood cancer exposed to cardiotoxic therapy: a cross-sectional study. Ann Intern Med. 2016;164(2):93-101 doi:10.7326/M15-0424 http://annals.org/

2. Busko M. Cardiotoxic childhood cancer therapies tied to early adult heart disease. Medscape Cardiology www.medscape.com/viewarticle/856853