Новини от ЕМА01/02/2016

Нови медикаменти

Европейската лекарствена агенция (ЕМА, http://www.ema.europa.eu) одобри за приложение следните медикаменти:

– Praxbind (idarucizumab) на Boehringer Ingelheim за антагонизиране на ефектите на антикоагуланта Pradaxa (dabigatran). Pradaxa е перорален антикоагулант (OAC) – тромбинов инхибитор, чийто основен недостатък е трудната обратимост/антагонизиране на ефекта, което е свързано с риск за значимо кървене, особено в периоперативния период при пациенти, които се нуждаят от спешни хирургични интервенции.

Положителното становище на регулаторния орган е базирано на резултатите от проучването RE-VERSE AD*, в което idarucizumab (фрагмент от антитяло) е постигнал бърз (в рамките на минути след неговото инжектиране), пълен и продължителен обратим ефект от поне 12 часа (без прокоагулантен ефект) при пациенти на антикоагулантна терапия с dabigatran. Одобрението на Praxbind ще даде предимство на Pradaxa на пазара на OAC, тъй като към момент няма одобрени антагонисти/антидоти за инхибиторите на фактор Ха (rivaroxaban и apixaban).

Idarucizumab има 350 пъти по-висок афинитет да свързва dabigatran отколкото тромбина. По този начин той се свързва свободно с тромбиновия инхибитор и неутрализира неговото действие.

– Praluent (alirocumab) на Sanofi/Refeneron е одобрен за лечение на първична хиперхолестеролемия или смесена дислипидемия при пациенти, които не се повлияват или не понасят терапията със статини. Медикаментът може да се прилага самостоятелно или в комбинация със статини и други липидопонижаващи лекарствени средства.

Alirocumab е вторият регистриран за приложение представител на групата на PCSK9 инхибиторите, след като през 2015 европейските регулаторни органи одобриха Repatha (evolocumab) на Amgen. За разлика от Repatha, Praluent ще се предлага в две лекарствени форми с различна дозировка, което позволява по-голяма свобода на избор при отделните пациенти.

Обобщените резултати от 10 фаза 3 клинични изпитвания показват, че след 24-седмична терапия, alirocumab намалява стойностите на LDL-холестерола между 46 и 61%. За сравнение – контролните групи на ezetimibe, в комбинация със статин, са довели до редукция с 51%, а тези на монотерапия с ezetimib – с 45-47%.

– Imlygic (talimogene laherparepvec) на Amgen за локално лечение на възрастни пациенти с неоперабилен малигнен меланом, който е с кожни, подкожни и лимфни лезии, но без костно, мозъчно, белодробно или друго засягане на висцерални органи. Няма данни, че talimogene laherparepvec повлиява общата преживяемост или висцералните метастази.

Активната субстанция на медикамента е модифициран онколитичен вирус, изолиран от HSV-1, който се репликира в туморните клетки и води до образуването на протеин GM-CSF, който стимулира активирането на ефекторните Т-клетки и води до системен антитуморен имунен отговор.

– Wakix (pitolisant) на Bioproject Pharma за лечение на нарколепсия с или без катаплексия. Активната субстанция на медикамента е антагонист на хистамин H3 рецепторите. Предимствата на pitolisant са в намаление на дневната сънливост и честотата на каталепсия. Най-честите нежелани странични ефекти са главоболие, инсомния и гадене.

– Oncaspar (pegaspargase) на Baxalta Innovations като част от антинеопластична комбинирана терапия на остра лимфобластна левкемия (ALL) при деца и възрастни пациенти, които имат висока чувствителност към естествената аспарагиназа. Той представлява модифициран ензим – L-asparaginase, която е подложена на пегилиране.

Аспарагиназата разгражда аминокиселината аспарагин. Този процес води до апоптоза на кръвни клетки, които са силно зависими от аспарагина, особено бластните клетки. Пегилирането не променя ензимната активност на аспарагиназата, но удължава нейния плазмен полуживот и намалява имуногенността й.

– Spectrila на Gesellschaft fuer klinische Spezialpraeparate като част от антинеопластична комбинирана терапия на остра лимфобластна левкемия (ALL) при деца и възрастни пациенти. Активното вещество на продукта е ензимът аспарагиназа. Добавянето на аспарагиназа води до увеличена честота на пълна ремисия.

– Benepali (etanercept) на Samsung Bioepis за лечение на ревматоиден артрит, псориатричен артрит, аксиален спондилартрит и плакатен псориазис. Активната субстанция на медикамента е etarnecep – слят протеин, който се свързва с TNF-алфа и блокира неговата активност. Медикаментът е биологичен продукт, който е сходен по ефикасност и безопасност с Enbrel (etanercept), одобрен в Европа през 2000 година.

– Briviact (brivaracetam) на UCB Pharma като допълваща терапия при парциални пристъпи с или без вторична генерализация при възрастни и подрастващи >16 години с епилепсия.

– Pemetrexed Accord и Pemetrexed Actavis (pemetrexed) на Accord Healthcare и Actavis за лечение на неоперабилен малигнен мезотелиом на плеврата и локално авансирал или метастатичен недребноклетъчен карцином на белите дробове.

– Nucala (mepolizumab) на GSK като допълваща терапия при възрастни пациенти с тежка рефрактерна еозинофилна астма, която е 60% от тежките форми на заболяването. Медикаментът е първата одобрена биологична терапия, която таргетира интерлевкин 5 (IL-5), като блокира свързването с рецептора му.

Резултатите от клинични изпитвания показват, че приложението на mepolizumab в различни дозировки намалява честотата на клинично значими изостряния на астма с 47-53% в сравнение с плацебо.

Разширени индикации за приложение

– Cubicin (daptomycin) на Novartis Europharm ще се прилага и при деца на възраст 1-17 години с усложнени кожни и мекотъканни инфекции.

– Edurant (rilpivirin) на Janssen-Cilag, в комбинация с антиретровирусни медикаменти, ще се използва за лечение на HIV-1 инфекция при пациенти на възраст >12 години с вирусен товар >/=100 000 HIV-1 RNA копия/ml.

– Vidaza (azacitidine) на Celgene ще се прилага и за лечение на възрастни пациенти >65 години с остра миелоидна левкемия, които не са подходящи за трансплантация на хемопотеични стволови клетки.

– Ement (aprepitant) на MSD, в нова лекарствена форма от 125 mg прах за орална суспензия, ще се използва при гадене и повръщане, свързани с умерена и тежка еметогенна противоракова химиотерапия при възрастни и деца >12 години.

– Xalkori (crizotinib) на Pfizer ще се прилага и като първа линия терапия на възрастни пациенти с анапластичен позитивен на лимфомна киназа (ALK) напреднал недребноклетъчен карцином на белите дробове (NSCLC).

– Cosentyx (sekucinumab) на Novartis Europharm е с две нови индикации за приложение. Медикаментът ще се използва в комбинация с methotrexate за лечение на активен псориатричен артрит при възрастни пациенти, след неуспех от предходна терапия с модифициращи заболяването антиревматични медикаменти (DMARD). Освен това, sekucinumab е показан и за терапия на активен анкилозиращ спондилит при възрастни пациенти, които не отговарят на конвенционалната терапия.

Лекарствена безопасност

1. HPV ваксините не са свързани с комплексен регионален болков синдром (CRPS) и синдром на постурална ортостатична тахикардия (POTS), е заключението на ЕМА. HPV ваксините се прилагат за превенция на цервикален карцином, преканцерозни лезии и други злокачествени заболявания, свързани с инфекции, причинени от определени видове човешки папиломни вируси (1).

Обзорът на регулаторния орган беше предизвикан от постъпили информации от клинични проучвания, доклади от лекари и съобщения от пациенти. След извършването на системен анализ от водещи експерти е установено, че според наличните данни, HPV ваксините не са причинители на CRPS и POTS, което не налага промяна в лекарствената им инструкция и практиката за приложението им.

Към момента, HPV ваксини са приложени на над 80 милиона момичета и жени по света, като в някои европейски страни покритието с тях достига до 90%. Предимствата им продължава да надхвърля рисковете от нежелани странични ефекти.

В Европейския съюз са регистрирани HPV ваксините Silgard, Gardasil 9 и Cervarix. Silgard протектира срещу четири типа HPV (6, 11, 16 и 18), Gardasil 9 – срещу девет типа (6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 и 58), Cervarix – срещу два типа (16 и 18).

2. EMA започна обзор на Tysabri (natalizumab), който се прилага за лечение на множествена склероза (MS). Анализът е фокусиран върху начините за избягване на известния риск за прогресивна мултифокална левкоенцефалопатия (PML) при терапия с медикамента (2).

PML е рядка мозъчна инфекция, предизвикана от вируса на John Cunningham (JCV), чиито симптоми са сходни с тези на пристъп на множествена склероза и може да доведе до тежка инвалидизация и смърт.

Tysabri се прилага за лечение на пристъпно-ремитентна форма на MS, след неуспех от терапия с бета-интерферон или glatiramer acetate. Активната субстанция е моноклонално антитяло, което атакува специфична част на протеина alfa4beta1 integrin, който е локализиран върху повърхността на повечето левкоцити. По този начин се намалява степента на възпаление и увреждането на нервите при MS.

Към момента е известно, че рискът за PML се повишава успоредно с продължителността на терапията с natalizumab и особено след втората година. Вероятността за усложнението е по-голяма при пациенти, които се лекуват с имуносупресори преди приема на Tysabri или при болни с позитивни антитела към вируса – причинител на PML. Целта на регулаторния орган е да анализира рисковите фактори за PML и да посочи мерки за минимализирането им.

3. ЕМА актуализира препоръките за минимализиране на риска за PML при терапия на MS с Tecfidera (dimethyl fumarate) (3):

– преди започването на терапия с Tecfidera е необходимо да се изследва пълна кръвна картина, както и да има извършено магнитно резонансно изобразяване (MRI) в предходните три месеца. След започването на терапията, пълна кръвна картина трябва да се изследва на всеки три месеца.

– ако по време на терапията броят на лимфоцитите спадне под 0.5х109/l за период над шест месеца, трябва да се преоцени съотношението полза/риск от Tecfidera. Ако приложението на медикамента се преустанови, броят на лимфоцитите трябва да се проследи до момента на тяхното възстановяване.

– по време на лечението с Tecfidera са необходими допълнителни изследвания с MRI, според националните стандарти. Образната диагностика с MRI е част от проследяването на пациентите с риск за PML. При съмнение за PML, MRI се прилага с диагностична цел.

– при терапия на пациенти с тежка и продължителна лимфопения, те трябва да се преценят като високорискови за PML и трябва да се проследяват стриктно за новопоявили се симптоми на неврологична дисфункция (моторна дисфункция, когнитивни или психиатрични нарушения). (ИТ)

* RE-VERSE AD – Reversal Effects of Idarucizumab on Active Dabigatran

Използвани източници:

1. Review concludes evidence does not support that HPV vaccines cause CRPS or POTS http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Press_release/2015/11/WC500196352.pdf

2. The European Medicines Agency (EMA) has started a review of the multiple sclerosis medicine Tysabri (natalizumab) http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/medicines/human/referrals/Tysabri/human_referral_prac_000049.jsp&mid=WC0b01ac05805c516f

3. Updated recommendations to minimize the risk of the rare brain infection PML with Tecfidera http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Press_release/2015/10/WC500196017.pdf