Клапносъхраняваща операция при миксом от пръстена на митрална клапа



01/02/2016

Д-р Димитър Симов1, д-р Цанко Гълъбов1, д-р Адриана Динчева1, д-р Ясен Гецов1, доц. д-р Яна Симова2

1. Отделение по Кардиохирургия - Сити Клиник - София, e-mail: dr.simov@gmail.com

2. Национална кардиологична болница и МБАЛ Доверие - София

Представяме случай на 64-годишна жена със сърдечен тумор в ляво предсърдие, открит случайно при профилактиченен преглед. Пациентката е без история за сърдечно заболяване.

От ехокардиографското трансторакално изследване (ТТЕ) се установи кръгла формация с размери 15х15 mm, заловена в непосредствена близост до антеролатералната комисура на митралната клапа, непролабираща през клапата, без хемодинамичен ефект.

Пациентката бе оперирана планово, като интраоперативно след въвеждане в анестезия се проведе трансезофагеална ехокардиография (ТЕЕ), която потвърди данните от ТТЕ.

В условията на екстракорпорално кръвообръщение (ЕКК) с кардиоплегичен арест се отвори ляво предсърдие, локализира се туморната формация - гладка, сферична, заловена на тясна основа към пръстена на митрална клапа в антеролатералната комисура.

Туморът се ексцизира заедно със залавното му място и част от предно и задно митрални платна. Реимплантираха се хордите от първи ред към анулуса и получения дефект се затвори с единични полипропиленови шевове 5/0. Имплантира се анулопластичен банд CG Future® 28 mm на Medtronic.

След излизане от ЕКК се проведе контролна ТЕЕ, която показа минимална митрална регургитация (вена контракта 17 mm) и лекостепенна стеноза (пиков градиент 7.38/среден градиент 4.82 mm/Hg).

Следоперативният период протече гладко и болната бе екстубирана на четвърти следоперативен час и бе дехоспитализирана на шести следоперативен ден. Хистологичното изследване потвърди диагнозата сърдечен миксом.

Проведените контролни прегледи на първи и трети месец показаха задоволително клинично възстановяване и съхранен физически капацитет. От ехографското проследяване сърдечната функция е сравнима с изходната, като се запазва минимална митрална регургитация, с леко понижаване на градиентите през клапата.

Обсъждане

Ранното разпознаване и навременното хирургично лечение на миксома е важно за избягване на развитието на усложнения, които често може да са фатални (клапна обструкция, емболизации). Наличието на интракавитарен тумор е показание за оперативна намеса дори при липса на оплаквания (1).

Миксомът може да е локализиран във всяка една сърдечна кухина, като солитарните миксоми са най-чести в лявото предсърдие (1, 2). Могат да бъдат заловени на тясна или широка основа, като тези на краче и тези с налобена и неравна повърхност има по-голям ембологенен риск (1, 2).

Тези тумори рядко изхождат от сърдечните клапи или техни структури, но в някои случаи (3) се наблюдава засягане на клапите, а по-често формацията може да е заловена близо до пръстена на митрална клапа и при оперативното лечение се налага замяната й с протеза.

В описания от нас случай, чрез щадящо изрязване на сегменти от платната и клапния пръстен в съседство със залавното място (3), се постига радикалност което предпазва от рецидиви на тумора, като се запазва собствената митрална клапа и се избягва имплантирането на механична протеза и нуждата от дългосрочна антикоагулантна терапия.

Използвана източници:

1. Bruce C. Cardiac tumours: diagnosis and management. Heart 2011; 97:151-160 http://heart.bmj.com/content/97/2/151.extract

2. Samanidis G., Perreas K., Kalorgis P. et al. Surgical treatment of primary intracardiac myxoma: 19 years of experience. Interact CardioVasc Thorac Surg 2012, 13 (6): 597-600 http://icvts.oxfordjournals.org/content/13/6/597.full

3. Khoynezhad A., Michael L. Graver myxoma of the anterior leaflet of the mitral valve presenting with stroke in a young male. Eur J Cardiothorac Surg, 2004, 26(5): 1040 http://ejcts.oxfordjournals.org/content/26/5/1040.full