Да генерализираме резултатите от SPRINT!01/02/2016

Ако резултатите от едно от най-дискутираните кардиологични проучвания през 2015 година - SPRINT* - бъдат генерализирани, допълнително повече от осем милиона души само в САЩ ще трябва да бъдат лекувани за артериална хипертония (АХ), а при повече от 16% от лекуваните пациенти с АХ ще трябва да се повиши интензивността на антихипертензивната терапия, показва анализ, публикуван в Journal of the American College of Cardiology (1).

В SPRINT, резултатите от което бяха публикувани в New England Journal of Medicine (2), участват 9 300 души на възраст над 50 години, със систолно АН между 130 и 180 mmHg и с повишен риск за сърдечносъдови инциденти, но без захарен диабет. Те са рандомизирани на стандартно лечение с прицелно систолно артериално налягане (АН) <140 mmHg и интензивно лечение, където прицелните стойности за систолното АН са <120 mmHg.

Проследяването е пет години и за този период постигнатите средни стойности на систолното АН са 121.4 mmHg в интензивната група и 136.2 mmHg в стандартната група. Проучването е спряно преждевременно поради значително по-ниска честота на първичната комбинирана крайна цел - миокарден инфаркт, друга форма на остър коронарен синдром, инсулт, сърдечна недостатъчност (СН) и сърдечносъдова смъртност в интензивната група.

Първичната крайна цел се наблюдава с честота 1.65% при пациенти на интензивно лечение и 2.19% при тези със стандартно лечение - съотношение на риска (HR - hazard ratio) 0.75, 95% доверителен интервал 0.64-0.89 (p<0.001), или относително понижение на риска с 25%.

От индивидуалните компоненти на първичната крайна цел, значително се намалява честотата на изява на СН - 1.3% спрямо 2.1% (p=0.002) и на сърдечносъдовата смъртност - 0.8% спрямо 1.4% (p=0.0005) в интензивната спрямо стандартната група, докато останалите показатели не се повлияват съществено.

Освен това, общата смъртност също е значително намалена в групата с по-ниски таргетни стойности за систолното АН: 3.3 спрямо 4.5% (р=0.0003). На фона на интензивно лечение, се наблюдава по-висока честота на хипотония, синкоп и ускорена редукция на скоростта на гломерулна филтрация (eGFR).

Целта на настоящия анализ е да оцени честотата, броя и характеристиките на американците, които изпълняват SPRINT критериите и съответно по-широката популация, в която резултатите от SPRINT могат да се генерализират.

Използвани са данните от проучването National Health and Nutrition Examination Survey 2007-2012. Приложените SPRINT критерии са:

- Критерии на включване - възраст >/=50 години; систолно АН между 130 и 180 в зависимост от броя на антихипертензивните медикаменти; висок сърдечносъдов риск (анамнеза за исхемична болест на сърцето, eGFR 20 до 59 ml/min/1.73 m2, 10-годишен сърдечносъдов риск >/=15% или възраст >/=75 години)

- Изключващи критерии - захарен диабет; анамнеза за инсулт; протеинурия >1 g дневно; СН; eGFR < 20 ml/min/1.73m2 или хемодиализа

Установено е, че 7.6% от възрастните американци и 16.7% от лекуваните хипертоници изпълняват SPRINT критериите. Както сред общата американска популация, така и сред лекуваните хипертоници процентът на изпълняващите SPRINT критериите се увеличава с напредване на възрастта, по-висок е при мъжете в сравнение с жените и при европеидната спрямо негроидната раса.

От хората, които изпълняват критериите на проучването SPRINT, 51% не получават лечение за АХ. Следователно една не малка част от населението би трябвало да започне да приема антихипертензивна терапия, ако искаме да се възползваме от ползите, описани в SPRINT. И това са изводи, които най-вероятно са приложими и за Европа… (ЯС)

* SPRINT - Systolic Blood Pressure Inter-vention Trial

Използван източник:

1. Bress A., Tanner R., Hess R. et al. Generalizability of results from the systolic blood pressure intervention trial (SPRINT) to the US adult population. J Am Coll Cardiol November 2015 http://content.onlinejacc.org/article.aspx?articleid=2468917&resultClick=24

2. The SPRINT Research Group. A randomized trial of intensive versus standard blood-pressure control. N Engl J Med 2015; 373:2103-2116 www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1511939