Американско ръководство за перкутанни коронарни интервенции при пациенти с инфаркт на миокарда със ST елевация01/02/2016

В края на 2015 година Американският кардиологичен колеж, Американската сърдечна асоциация и Дружеството по сърдечносъдова ангиография и интервенции (ACC/AHA/SCAI*) публикуваха в Journal of the American College of Cardiology (1) обновена версия на насоките за перкутанни коронарни интервенции (РСI) при пациенти с остър инфаркт на миокарда с елевация на ST сегмента (STEMI).

Това допълнение се ограничава само до многоклоновата РСI и тромбаспирацията при болните със STEMI, при които се провежда първична РСI.

Многоклонова РСI:

- РСI на не-инфаркна артерия може да се обсъди при избрани пациенти със STEMI и многоклонова коронарна болест, които са хемодинамично нестабилни

- РСI на не-инфарктната артерия може да се извърши както по време на първична РСI, така и като планова допълнителна процедура

- Това допълнение представлява повишаване на класа на препоръка от III (не се препоръчва) на IIb (може да се обсъди)

- В обновените препоръки се разширява интервала от време, в който може да се проведе многоклонова РСI на не-инфарктните артерии

Авторският колектив подчертава, че промяната в препоръките за многоклонова РСI не трябва да се разбира като възприемане на стратегия за рутинна многоклонова РСI при всички пациенти със STEMI и многоклонова коронарна болест.

Когато се обсъждат индикациите за и времето на провеждане на многоклонова РСI, за да се определи оптималната стратегия трябва да се отчетат индивидуалните клинични характеристики, тежестта на стенозите и комплексността на лезиите, както и рискът за контраст-индуцирана нефропатия.

Аспирационна тромбектомия:

- Не се препоръчва провеждане на рутинна аспирационна тромбектомия преди първична РСI

- Няма полза от аспирационна тромбектомия преди първична РСI при болни с висок тромботичен товар, при тези със силно забавен или липсващ кръвоток в инфарктната артерия, както и при инфаркт, който засяга предната десцендентна коронарна артерия (LAD)

- Ползите от селективна и спасителна аспирационна тромбектомия при първична РСI не са добре установени

- По този начин степента на препоръка за рутинната аспирационна тромбектомия се понижава от IIа (трябва да се обсъди) на III (не се препоръчва), а селективната аспирационна тромбектомия е със степен на препоръка IIb (може да се обсъди) (ЯС)

Използвани акроними:

ACC - American College of Cardiology

AHA - American Heart Association Task Force on Clinical Practice Guidelines

SCAI - Society for Cardiovascular Angiography and Interventions

Използван източник:

1. Levine G., Bates E., Blankenship J. et al. 2015 ACC/AHA/SCAI Focused Update on Primary Percutaneous Coronary Intervention for Patients with ST-Elevation Myocardial Infarction: An update of the 2011 ACCF/AHA/SCAI Guideline for Percutaneous Coronary Intervention and the 2013 ACCF/AHA Guideline for the Management of ST-Elevation Myocardial Infarction. J Am Coll Cardiol. 2015 http://circ.ahajournals.org/content/early/2015/10/20/CIR.0000000000000336