Актуални данни и заключения за спешната контрацепция01/02/2016

Американската колегия по акушерство и гинекология (ACOG) актуализира наскоро препоръките си за спешна контрацепция. В новите стандарти се разглеждат приложението на levonorgestrel и ulipristal acetate , както и новите данни за влиянието на телесното тегло върху ефективността на тази група медикаменти (1).

През 2014 година бяха публикувани резултатите от приключила арбитражна процедура на европейско ниво, в рамките на която Научният комитет за лекарствени продукти в хуманната медицина (СНМР) към Европейската агенция по лекарствата (ЕМА) е преразгледал всички данни от клинични проучвания, публикуваната световна литература и опита след разрешаване на употреба, по отношение на ефикасността на лекарствените продукти за спешна контрацепция, съдържащи levonorgestrel или ulipristal acetate, и по-специално потенциалното влияние на телесното тегло и/или на индексът на телесна маса (ИТМ) на жените върху постигането на желания контрацептивен ефект (2).

Спешната контрацепция, известна още като „посткоитална контрацепция” е терапия, която се прилага за превенция на бременност след непротектиран или недостатъчно добре протектиран полов контакт.

След въвеждането на спешната контрацепция в клиничната практика през 70-те години на миналия век, регулаторните органи в Европа са регистрирали няколко различни продукта. Методите за спешна контрацепция включват перорално приложение на комбинирани естроген-прогестин или само прогестин-съдържащи продукти, селективни модулатори на прогестероновите рецептори и поставяне на интраутеринна система (спирала). Въпреки наличието на тези методи, голям брой жени не са информирани или не ги прилагат при необходимост, въпреки доказаната им ефикасност и безопасност. Като резултат от това все още остава твърде висок броят на непланираните бременности - 49% (3).

Актуални данни:

- И levonorgestrel и ulipristal acetate са лекарствени вещества с доказана спешна контрацептивна ефикасност, като при levonorgestrel висока ефикасност се постига след прием до 72 часа, а за ulipristal acetate след прием до пет дни от непротектиран полов акт.

- Прилагането на монофазни продукти с levonorgestrel за постигане на спешна контрацепция е по-ефективен метод, в сравнение с приема на комбинирани контрацептивни продукти, и се свързва с по-нисък риск от гадене и повръщане.

- Използването на спешна контрацепция е метод, който е по-малко ефективен в сравнение с повечето контрацептивни продукти за редовна употреба, например комбинирани хормонални контрацептиви, продукти, съдържащи само гестаген и други дългодействащи методи като вътрематочни изделия и импланти

- Преди приема или предписването на лекарствени продукти за спешна контрацепция не е необходимо извършването на клиничен преглед или тестване за бременност

- За постигането на максимална ефективност на спешната контрацепция, е необходимо тя да се приложи непосредствено след непротектиран или недобре протектиран полов контакт

- Въз основа на заключението на CHMP към EMA, наличните до момента научни данни са ограничени и недостатъчно надеждни, за да подкрепят съществуването на взаимовръзка между намаляване на контрацептивния ефект с повишаване на телесното тегло/ИТМ

- Спешната контрацепция може да се прилага при жени с противопоказания за провеждане на планова перорална контрацепция

- Жени, които имат забавена менструация с повече от една седмица или получат болки ниско в корема, или имат персистиращо нерегулярно кървене, трябва да се прегледат от квалифициран медицински специалист

- Във всеки случай, в който жената има нужда и приема спешна контрацепция, е препоръчително да бъде информирана за същ ествуването на конвенционална контрацепция като по-ефективен метод.

Използвани източници:

1. Practice Bulletin Summary No. 152: Emergency contraception. Obstet Gynecol. 2015; 126: 685-686

2. Levonorgestrel and ulipristal remain suitable emergency contraceptives for all women, regardless of bodyweight. EMA/631408/2014

3. Finer L., Zolna M. Unintended pregnancy in US, 2006. Contraception 2011, 84(5): 478-485