Висока или ниска доза ASA след миокарден инфаркт?01/11/2015

При пациенти след миокарден инфаркт (МИ) и проведена първична перкутанна коронарна интервенция (рРСI) ниската и висока доза на ацетилсалицилова киселина (ASA) са свързани с еднаква честота на нежелани сърдечносъдови събития (МАСЕ), но при ниската доза ASA рискът за кървене е по-малък (1).

ASA е най-често използваният антиагрегант след МИ, но въпреки това все още съществуват разногласия относно оптималната поддържаща доза ASA след РСI и стентиране.

В проучването TRANSLATE-ACS*, проведено в 228 болници в САЩ, 10 213 участници с МИ, проведена рРСI и изписани на двойна антиагрегантна терапия за периода 2010-2012 година, са проследени в рамките на шест месеца. Сравнена е честотата на МАСЕ и на кървене след дехоспитализация между тази част от болните, които приемат висока доза ASA (325 mg) – 6 387 души (63%) и тези, с предписана ниска ASA доза (81 mg).

Рискът за МАСЕ не се различава съществено между двете групи: 8.2% на фона на висока ASA доза спрямо 9.2% при нискодозирана ASA; съотношение на риска – RR след отчитане на потенциални повлияващи фактори – 0.99 с 95% доверителен интервал (ДИ) 0.85-1.17.

При пациентите, които приемат висока доза ASA, рискът за кървене е по-висок в сравнение с тези на ниска доза: 24.2 спрямо 22.7%, RR 1.19, 95% ДИ 1.06-1.33. Това общо увеличение на честотата на хеморагиите се дължи основно на повишение на броя на леките епизоди на кървене, които не налагат хоспитализация: 21.4 спрямо 19.5%, RR 1.19, 95% ДИ 1.05-1.34.

По-сериозните епизоди на кървене, които изискват болнично лечение, се срещат с еднаква честота в двете проследявани групи: 2.8 спрямо 3.2%, RR 1.22, 95% ДИ 0.87-1.70.

Посочените зависимости се запазват и при допълнителните анализи, които отчитат пром яната на дозата на ASA във времето, както и при подгруповите анализи според пол, възраст, употреба на ASA преди началото на проучването и тип на използвания инхибитор на аденозин-дифосфатните рецептори (clopidogrel или prasugrel/ticagrelor). (ЯС)

* TRANSLATE-ACS – Treatment With Adenosine Diphosphate (ADP) Receptor Inhibitors: Longitudinal Assessment of Treatment Patterns and Events After Acute Coronary Syndrome

Използван източник:

1. Xian Y., Wang T., McCoy L. et al. The association of discharge Aspirin dose with outcomes after acute myocardial infarction: Insights from the TRANSLATE-ACS study. Circulation May 2015 http://circ.ahajournals.org/content/early/2015/05/20/CIRCULATIONAHA.114.014992.abstract