Тясноспектърни антибиотици за децата с придобита в обществото пневмония01/11/2015

Teрапевтично средство на първи избор при децата, хоспитализирани с неусложнена придобита в обществото пневмония (ПОП, community-aquired pneumonia – CAP), са тясноспектърните антибиотици, показаха резултатите от проучване, публикувани в списание Pediatrics (1).

Teзи данни са в съответствие с националните консенсусни препоръки в САЩ, според които тясноспектърните антибиотици са първа линия терапия при децата с ПОП. Съществуват, обаче, малко клинични данни, които да подкрепят факта, че тази група антибиотици са също толкова ефективни, колкото и по-често използваните широкоспектърни антибактериални средства.

Целта на авторите на настоящето изпитване е да сравнят ефективността на емпиричното лечение с тясноспектърни спрямо широкоспектърни антибиотици при децата, хоспитализирани по повод на неусложнена ПОП.

Проучването е мултицентърно, ретроспективно, кохортно и в него са включени данните от медицинските досиета на деца на възраст между два месеца и 18 години, хоспитализирани в четири педиатрични болници в САЩ през 2010 година. При всички диагнозата при изписването е била ПОП.

Включени в проучването са пациентите, получавали тясно- или широкоспектърни антибиотици през първите два дни от хоспитализацията. От 492 участника, 52% са лекувани емпирично с тясноспектърен антибиотик, а 48% – с широкоспектърен.

От участие в изпитването са били изключени всички случаи с усложнена ПОП (данни от образни изследвания за умерен до тежък плеврален излив, белодробен абсцес или некроза, бронхоплеврална фистула) или необходимост от интензивни грижи през първите два дни след хоспитализацията, тъй като при тази група обичайно се назначава емпирична терапия с широкоспектърен антибиотик.

Анализът показва, че при първата група болничният престой е бил с 10 часа по-кратък (р=0.04). Не е установена сигнификантна разлика между двете групи по отношение на продължителността на кислородотерапията, продължителността на фебрилитета или на повторния прием в болницата. След адаптиране към продължителността на болничния престой, не е имало разлика и в разходите за лечението на пациентите.

В сравнение с широкоспектърните антибиотици, тясноспектърните осигуряват сходна степен на излекуване, което подкрепя консенсусните препоръки втората група антибактериални средства да бъдат средство на избор при хоспитализираните с ПОП деца. (ЗВ)

Използван източник:

1. Queen M., Myers A., Hall M. et al. Comparative effectiveness of empiric antibiotics for community-acquired pneumonia. Pediatrics 2014;133:e23 -e29 http://pediatrics.aappublications.org/content/pediatrics/early/2013/12/03/peds.2013-1773.full.pdf