Намаление на преканцерозните лезии на маточната шийка след въвеждане на HPV ваксините01/11/2015

Намалението на честотата на CIN2+ цервикални лезии при млади жени (20-29 години) най-вероятно се дължи на профилактичните ефекти на ваксините* срещу генитални инфекции с човешки папиломен вирус (HPV) 16 и 18, а не на настъпилите успоредно промени в честотата на скрининга за диагностициране на хистологични промени в лигавицата на маточната шийка, показа анализ на Hariri и сътр. от американския Център за контрол и превенция на заболяванията (CDC), публикувани в списание Cancer (1).

Цервикалните интраепителни неоплазии 2-ра и 3-та степен и аденокарциномът in situ (CIN2+) могат да се използват като показатели за ефектите на HPV ваксините във времето.

CIN2+ са преинвазивни лезии, които могат да прогресират до инвазивен цервикален карцином. HPV 16 и 18 се смятат за отговорни за около 70% от случаите на инвазивен рак на маточната шийка и за над 50% от преинвазивните лезии (CIN2+, 2+/3+, AIS).

Авторите са анализирали 9119 случаи на CIN2+ при млади жени на възраст 18-39 години в рамките на проекта HPV-IMPACT, който е система за мониториране на популационния ефект от рутинното приложение на HPV ваксините (първата ваксина е въведена в употреба в САЩ от средата на 2006 година). Скрининг за заболяването е бил провеждан всяка година, като пациентките са били разделени по възрастови групи и в зависимост от установените хистологични промени.

За периода 2008-2012, резултатите показват значително намаление на честотата на CIN2+ във възрастовата група 18-20 години за различните щати: Калифорния (от 94 на 5/100 000 жени); Кънектикът (от 450 на 57/100 000); Ню Йорк (от 299 на 43/100 000); Орегон (от 202 на 37/100 000) (р за тенденцията <0.0001).

При 21 до 29-годишните, честотата на CIN2+ също се е понижила значимо (р за тенденцията <0.001) - данни от Кънектикът (от 762 на 589/100 000) и Ню Йорк (от 770 на 465 на 100 000 жени), но не са били наблюдавани съществени промени във възрастовата група 30-39 години.

За същия период е настъпило намаление на честотата на скрининг за диагностициране на цервикални лезии, като промяната е най-голяма във възрастовата група 18-20 години (от 67 до 88% в различните щати), следвана от възрастовата група 21-29 години (13-27%), и най-малка - при 30-39-годишните (3-21%).

Това е първият популационен анализ на промените в честотата на високостепенните хистологични аномалии на лигавицата на маточната шийка след въвеждането на HPV ваксините на фона на променящи се указания за скрининг за цервикален карцином в САЩ (2).

През 2012, новите стандарти на American Cancer Society и American Society for Colposcopy and Cervical Pathology препоръчаха натривки по Pap да не се прилагат при млади жени <21 годишна възраст, без значение дали са сексуално активни. Освен това, тези указания препоръчаха за възрастовата група 21-30 години интервалът за проследяване да е на три години (вместо всяка година), особено при случаите с негативен придръжаващ DNA HPV тест.

Хистологични резултати от анализа в подкрепа на ефикасността на HPV ваксините:

- Честотата на CIN2+, свързани с HPV 16/18, се е понижила от 53.6% през 2008 година на 28.4% през 2012 сред пациентките, получили =/>1 доза ваксина (р<0.001). В същото време не е наблюдавано значимо намаление при неваксинираните жени (57.1% спрямо 52.5%; р=0.08) или при тези с неясен ваксинален статус (55.0% спрямо 50.5%; р=0.71)

- Делът на по-високостепенните лезии CIN3/AIS, причинени от HPV 16/18, е намалял от 76.0% през 2008 на 60.9% през 2012 година (р=0.06) при ваксинираните жени, но не се е променил при останалите две категории

- В сравнение с неваксинираните пациентки, при случаите, получили =/>1 доза ваксина през предшестващите 25-36 месеца преди провеждането на съответния скрининг, е било наблюдавано значимо намаление на CIN2+, свързани с HPV 16/18 (0.79; 95% CI: 0.63-0.99), като този протективен ефект се е увеличавал с течение на времето

- Очакваната ефикасност на ваксинацията е била 21% (95% CI: 1-37) при жените, ваксинирани през периода 25-36 месеца преди провеждането на скрининга, установил CIN2+ лезии, 49% (95% CI: 28-64) при ваксинираните 37-48 месеца преди изследването и 72% (95% CI: 45-86) при ваксинираните >48 месеца по-рано

- При жените с най-високостепенни лезии (CIN3/AIS), свързани с HPV 16/18, е наблюдавана значимо по-ниска честота на ваксиниране през периода 37-48 месеца преди провеждането на скрининга, установил преинвазивните аномалии

Въпреки субоптималното покритие с ваксини (през 2013 година в САЩ само 57% от момичетата на девойките на възраст 13-17 години са получили поне една доза и само при 38% е бил проведен пълният курс на ваксиниране, като тази честота е още по-ниска при по-големите възрастови групи), през периода 2008-2012 година е наблюдавано значимо намаление на честотата на CIN2+ и на по-високостепенните лезии, причинени от HPV 16 и 18, при младите жени в САЩ, получили =/>1 доза HPV ваксина през предшестващите хистологичното изследване най-малко 24 месеца. (ИТ)

* В момента са регистрирани три HPV ваксини - Cervarix (HPV-16/18; двувалентна) на GSK, Silgard (HPV-6/11/16/18; четиривалентна) и Gardasil 9 (HPV-6/11/16/18/31/33/45/52/58; деветвалентна) на Sanofi Pasteur и MSD

За допълнителна информация:

В уебсайта на списание МД (www.spisaniemd.bg) има над 100 статии посветени на инфекциите с човешки папиломен вирус и HPV ваксините

Използвани източници:

1. Hariri S. et al. Population-based trends in high-grade cervical lesions in the early human papillomavirus vaccine era in the United States. Cancer, June 2015; DOI: 10.1002/cncr.29266 http://ceip.us/wordpress/wp-content/uploads/2015/03/2015_Hariri_Redux_in_HPV_16-18_associated_high_Grade_cervical_lesions_following_HPV_Vaccine_intro_in_the_US.pdf

2. Brar H., Covens A. Trends in cervical intraepithelial neoplasia grade 2+ after human vaccination: The devil is in the details. Cancer, June 2015; DOI: 10.1002/cncr.29264 http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/cncr.29264/abstract