Liraglutide намалява мастното съдържание на черния дроб при пациенти със ЗД тип 201/11/2015

Лечението с liraglutide (Victoza® на Novo Nordisk) при пациенти със захарен диабет тип 2 (ЗДТ2) води до сигнификантно намаление на мастното съдържание на черния дроб, показаха резултатите от малко проспективно проучване, представено на годишния конгрес на European Association for the Study of Diabetes (EASD) (1).

В близко бъдеще, в развитите западни страни, не-алкохолната мастна чернодробна болест (non-alcoholic fatty liver disease - NAFLD) ще е най-разпространеното заболяване на този орган, което налага извършването на чернодробна трансплантация.

NAFLD се среща сред всички възрасти и етнически групи (14-30% от общата популация), като първичната форма се асоциира с инсулиновата резистентност и е често придружавана от метаболитни промени като висцерално затлъстяване, ЗДТ2 и хиперлипидемия.

NAFLD се счита за чернодробна изява на метаболитния синдром, в чиято основа стои инсулиновата резистентност. Около 60-75% от пациентите със ЗДТ2 имат някаква степен на неалкохолна стеатоза на черния дроб, която не се повлиява от диета и повишена физическа активност. 72.5% от хората с диагностициран метаболитен синдром също са с NAFLD (неалкохолна стеатоза или неалкохолен стеатозен хепатит), като 32.5% от тези случаи имат значима фиброза, a 10% са с цироза.

Liraglutide е рекомбинантен аналог на човешкия ендогенен глюкагон-подобния пептид-1 GLP-1 (97% сходство). Подобно на естествения GLP-1, този аналог стимулира бета-клетките да продуцират инсулин и потиска секрецията на глюкагон в алфа-клетките само при високо ниво на кръвната глюкоза.

В резултат на този глюкозо-зависим механизъм на действие, liraglutide е свързан с ниска честота на хипогликемия. Хипогликемия е наблюдавана предимно при комбинираното му прилагане със сулфонилурейни препарати (2).

Данните от предходни проучвания при животински модели (ob/ob мишки) показват, че приложението на liraglutide е свързано с намаление на мастното съдържание в черния дроб, но към момента не са провеждани изследвания в тази област при хора.

Мета-анализ на данни от клиничните проучвания LEAD-1 и LEAD-6 установи, че лечението с liraglutide намалява значимо нивата на аланин аминотрасферазата (ALAT), като този ефект е дозо-зависим. Лечението с GLP-1 рецепторни агонисти се свързва с подобряване на функционалните чернодробни изследвания в различни клинични проучвания.

Авторите са измерили съдържанието на мастна тъкан в черния дроб при 43 пациенти със ЗДТ2, преди и шест месеца след началото на терапия с liraglutide 1.2 mg/дневно (не са прилагани допълнително тиазолидиндион или DPP-4 инхибитор), като са използвали 1Н-магнетно резонансна спектроскопия - „златен стандарт” в измерването на количеството чернодробната мастна тъкан. Стеатоза на черния дроб е имало при 35 болни (81.3%), което е било дефинирано като съдържание на триглицериди в черния дроб >5.5%. При пациентите с чернодробна стеатоза са били повишени и плазмените нива на триглицеридите на гладно, както и чернодробните трансаминази (ALAT).

След проведеното лечение е налице сигнификантно намаление на мастното съдържание в черния дроб от 19.1 на 12.7% (редукция с 33%, р<0.001). Успоредно с това е регистрирано намаление на телесното тегло (средно с 4.4 kg, р<0.0001) и редукция на стойностите на HbA1c (с 2.6%, p=0.043), тиротропин алфа (р<0.026), АСАТ (р<0.0001), АЛАТ (р<0.0001) и общата мастна тъкан (р<0.009), които са корелирали значително със степента на намаление на мастна тъкан в черния дроб.

Допълнително е изследвана подгрупа от пациенти с намаление на телесното тегло <3.3% от средните стойности за проучването. При тях е установено, че въпреки липсата на значителна редукция на теглото, е имало почти 20% намаление на мастното съдържание в черния дроб (р=0.029).

Намалението на телесното тегло, индуцирано от liraglutide, е важен фактор за редукция на мастната тъкан в черния дроб, но не може да се изключи и директно влияние на медикамента върху de novo липогенезата в черния дроб, след като има подобно намаление и при пациенти без съществена загуба на телесна мастна тъкан. Към момента, не е ясно до каква степен намалението на мастната тъкан в черния дроб е независимо от намалението на телесното тегло. (ИТ)

Използвани източници:

1. Verges B. Treatment with liraglutide leads to an important reduction in liver fat content, assessed by magnetic resonance spectroscopy, in people with type 2 diabetes. EASD 2015; Oral Presentation 13 www.easdvirtualmeeting.org/resources/treatment-with-liraglutide-leads-to-an-important-reduction-in-liver-fat-content-assessed-by-magnetic-resonance-spectroscopy-in-people-with-type-2-diabetes

2. Victoza summary of product characteristics v.12. Novo Nordisk, 2014 www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/EPAR_Product_Information/human/001026/WC500050017.pdf