Denosumab намалява риска за фрактури при жени с рак на гърдата01/11/2015

Denosumab* намалява честотата на фрактури и увеличава костната минерална плътност (КМП) при жени след менопауза, които взимат терапия с ароматазни инхибитори (AI) за превенция на рецидив на рак на гърдата, според доклад представен на годишния конгрес на American Society of Clinical Oncology (ASCO) (1).

Адювантната хормонална терапия при пре- и постменопаузални жени с рак на гърдата влошава костното здраве. Чести усложнения на AI е индуцираната от тях остеопения, остеопороза и свързаните с тях костни фрактури. Антирезорбтивни медикаменти (като бисфосфонатите) антагонизират тези нежелани ефекти и подобряват крайния изход при постменопаузални жени с карцином на гърдата.

Denosumab е биологичен медикамент за превенция на скелетни събития, който е алтернатива на бисфосфонатите zoledronic acid и pamidronate. Костните метастази са чести при рак на гърдата (до 50% в рамките на 24 месеца от диагностициране на заболяването) и са свързани с патологични фрактури.

Цел на фаза 3 проучването е да се оценят ефектите на адювантното приложение на анти-RANK-лиганда denosumab при постменопаузални жени с неметастазирал, положителен за хормонални рецептори (HR+), аденокарцином на гърдата на терапия с AI.

Изследването е проспективно, рандомизирано, двойно-сляпо, плацебо-контролирано и обхваща 3425 пациентки, разделени в две групи: denosumab 60 mg или плацебо на всеки шест месеца.

Първичен показател за краен изход е времето до развитие на първа клинична фрактура, а вторични – краен изход (обща преживяемост и преживяемост без прогресия на заболяването) и костни ефекти (промени в КМП и вертебрални фрактури).

Резултатите показват, че denosumab забавя значително времето до развитие на първи клинични фрактури в сравнение с плацебо (р<0.001). В същата група е отчетено и значително намаление на броя на фрактурите (92 срещу 176) като разликата се е запазила между различни групи пациентки (с нормална КМП или остеопения към момента на рандомизране).

Терапията с denosumab е повишила значително КМП на ниво лумбални прешлени (с 9.99%), бедрена кост (със 7.88%) и бедрена шийка (с 5.49%) за период от 36 месеца, в сравнение с плацебо (р<0.0001).

Не е наблюдавана съществена разлика по отношение на честотата на значими нежелани странични ефекти между двете групи (521 срещу 511), както и в броя нежелани странични ефекти (1366 срещу 1334). В групата с denosumab не са регистрирани случаи на остра некроза на долната челюст.

Denosumab (Prolia на Amgen)* е напълно хуманизирано човешко антитяло, което се свързва с RANK-лиганда, който играе централна роля в костната резорбция. Той е одобрен за лечение на остеопороза в доза 60 mg на всеки шест месеца.

Denosumab (Xgeva на Amgen)* е одобрен за превенция на скелетни събития при костни метастази в резултат на рак на гърдата. За тази индикация денозумаб се прилага в доза 120 mg на всеки четири седмици. (ИТ)

* И двете лекарствени форми са регистрирани в България. Медикаментът има бързо начало на действие и напълно обратимо действие. Изчиства се чрез ретикулоендотелната система, като времето му на полуживот е около 26 дни.

Denosumab е напълно хуманизирано моноклонално антитяло, което свързва и неутрализира действието на RANKL (рецепторния активатор на NF карра B лиганда, разположен върху повърхността на остеокластите) – незаменим фактор, отключващ костния обмен. Инхибирането на RANKL блокира матурацията на остеокластите и тяхната функция, което води до намаляване на костната резорбция и до повишаване на костната минерална плътност.

Освобождаването на RANKL, който се свързва с RANK, разположен върху остеокластите и техните прекурсори, активира процесите на костна резорбция. Oстеокластите произвеждат също така и OPG, който потиска костния обмен. OPG се свързва с RANKL, с което блокира неговото взаимодействие с RANK. Aктивирането на костното ремоделиране зависи от баланса между RANKL и OPG.

Загубата на костна маса и структурното увреждане на костта настъпват, когато костната резорбция надвишава костното образуване (негативен костен баланс).

Denosumab се свързва с висок афинитет и специфичност с цитокина RANKL в екстрацелуларната течност и циркулацията, с което предотвратява неговото взаимодействие с протеина RANK.

Подобно на OPG, denosumab спира матурацията на прекурсорите на остеокластите, инхибира образуването на остеокласти и промотира тяхната апоптоза, което води до намаляване на броя и функцията на остеокластите и съответно – на техния резорбтивен капацитет.

Denosumab (Prolia, Amgen) е средство за първа линия терапия на остеопороза, което има различен механизъм на действие от антирезорбтивните медикаменти от класа на бисфосфонатите.

За допълнителна информация:

Костна метастазна болест. MD 2015, бр.5/септември http://www.spisaniemd.bg

Захарен диабет и остеопороза. Доктор D 2015, бр. 1/пролет

Denosumab е ефективен при костна метастазна болест. MD 2011, бр. 1/февруари

Denosumab и превенция на фрактури при постменопаузални жени с остеопороза. MD 2009, бр. 7/ноември

Използван източник:

1. Gnant M., Pfeiler G., Dubsky P. et al. Adjuvant denosumab in breast cancer: Results from 3,425 postmenopausal patients of the ABCSG-18 trial http://meetinglibrary.asco.org/content/145508-156