Дългосрочни ефекти на ticagrelor при пациенти с предходен миокарден инфаркт01/11/2015

При болни с миокарден инфаркт (МИ) с давност >1 година, терапията с ticagrelor* намалява сигнификантно риска за сърдечносъдова смърт, миокарден инфаркт или инсулт, показаха окончателните резултати от проучването PEGASUS-TIMI 54, представени на годишните научни сесии на American College of Cardiology (ACC) и публикувани в списание New England Journal of Medicine (1).

МИ е една от водещите причини за смърт, а преживелите го пациенти са с повишен риск за рекурентни сърдечносъдови събития - един на всеки пет ще преживее повторен МИ, инсулт или сърдечносъдова смърт в рамките на три години след първоначален МИ.

Ключов елемент в патологията на исхемичните събития е активирането на тромбоцитите. Acetylsalicylic acid (ASA) е ефикасен за намаляването на риска за подобни усложнения при болни с остър коронарен синдром (ОКС), както и за вторична превенция след преживян МИ, поради което се приема за стандарт за лечение.

Добавянето на P2Y12 рецепторен антагонист, към терапията с ASA, допълнително намалява риска за исхемични събития през първата година след ОКС при тази група пациенти. Но все още не е уточнена ролята на P2Y12 рецепторния антагонизъм за дългосрочна вторична протекция след МИ.

PEGASUS-TIMI 54** е международно, рандомизирано, двойно-сляпо, плацебо-контролирано клинично проучване, което има за цел да установи ефектите на ticagrelor (в дозировка 90 mg или 60 mg два пъти дневно) в комбинация с ниски дози ASA при тази група болни.

В изследването са включени 21 162 души с преживян МИ в рамките на предходните 1-3 години. Пациентите са разделени в три групи в съотношение 1:1:1 ticagrelor 90 mg два пъти дневно, ticagrelor 60 mg два пъти дневно или плацебо.

Всички са получили ниски дози ASA и са проследени за период от 33 месеца. Първичен комбиниран показател за ефикасност на двойната антитромбоцитна терапия е сърдечносъдова смърт, МИ или инсулт. Първичен показател за безопасност е била честотата на значимо кървене, дефинирано по TIMI.

След тригодишен период на проследяване, честотата на първичния показател за краен изход е била сигнификантно по-ниска при двете групи с ticagrelor: 7.85% (при доза 90 mg два пъти дневно) (р=0.008) и 7.7% (при доза 60 mg два пъти дневно) (р=0.004), срещу 9.04% в контролната плацебо група. Предимствата на ticagrelor са се запазили при основните подгрупи според възраст, пол, тип на МИ (STEMI/NSTEMI), наличие на диабет, предходна PCI.

Честотата на значимо кървене е била по-висока при ticagrelor - съответно 2.6 и 2.3% в групите с дозировка 90 mg и 60 mg, срещу 1.06% в плацебо групата. Фатално кървене е имало при 0.11% (ticagrelor 90 mg), 0.25% (ticagrelor 60 mg) и 0.26% (при плацебо). Честотата на вътречерепно кървене в трите групи е била съответно 0.63, 0.71 и 0.60%.

Обсъждане

Текущите указания препоръчват добавянето на P2Y12 рецепторен антагонист през първата година след преживян МИ. Няколко post hoc анализи от ключови проучвания предполагат предимства на продължителната и по-интензивна антитромбоцитна терапия.

Допълнителен анализ на голямо изследване за приложението на clopidogrel към ASA при подгрупа от пациенти с предходен МИ установи намаление на риска за исхемични събития.

Наскоро друго изпитване показа, че двойната антитромбоцитна терапия намалява честотата на не-фатални исхемични събития при продължаване на P2Y12 рецепторен блокер на фона на ASA за период >12 месеца след имплантиране на коронарен стент.

Резултатите от настоящото проучване потвърждават хипотезата, че дългосрочната интензивна тромбоцитна инхибиция с ticagrelor намалява честотата на исхемични събития при пациенти с предходен МИ.

И двете дозировки на медикамента са със сходна ефикасност, като честотата на кървене е по-ниска при дозата от 60 mg, което е свързано с по-добро съотношение полза/риск и по-ниска вероятност за преустановяване на терапията.

Brilique (ticagrelor) е директно-действащ, селективен и обратим P2Y12 рецепторен антагонист от класа на цикло-пентил-триазоло-пиримидините, който инхибира тромбоцитната активация.

В Европа медикаментът e одобрен за едновременно приложение с ASA за профилактика на атеротромботични инциденти при възрастни пациенти с ОКС, включително и на медикаментозна терапия, както и при лекувани чрез перкутанна коронарна интервенция (PCI) или аорто-коронарен бай-пас (CABG) (2, 3).

В момента ticagrelor се изследва за превенция на сърдечносъдови събития при случаи с периферна артериална болест, исхемичен инсулт или транзиторни исхемични атаки, както и при болни с диабет и коронарна атеросклероза. (ИТ)

* Brilique (ticagrelor) на AstraZeneca е регистриран в България (www.bda.bg)

** PEGASUS-TIMI 54 - PrEvention with TicaGrelor of SecondAry Thrombotic Events in High-RiSk Patients with Prior AcUte Coronary Syndrome - Thrombolysis In Myocardial Infarction Study Group

Използвани източници:

1. Bonaca M., Bhatt D., Cohen M. et al. Long-term use of ticagrelor in patients with prior myocardial infarction NEJM 2015 DOI: 10.1056/NEJMoa1500857 www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1500857?query=featured_home&&

2. Brilique (ticagrelor) http://ec.europa.eu/health/documents/community-register/2010/2010120390969/anx_90969_bg.pdf

3. www.brilique.com