Захарният диабет – рисков фактор за остеоартрит01/09/2015

Захарният диабет (ЗД) е независим рисков фактор за развитие на остеоартрит (ОА), показаха резултатите от мета-анализ, публикуван в списание RMD Open (1). Това е първото изследване, което доказва взаимната връзка между ЗД и ОА.

OA e най-честото инвалидизиращо ставно заболяване при възрастни хора. Според новите класификации, ОА се разделя на няколко фенотипни групи, които включват напреднала възраст, метаболитен синдром, след травми и генетично обусловен. Макар различните групи да споделят общи патогенетични механизми, всяка от тях има специфични особености.

Авторите са си поставили за цел да изследват честотата на ОА при болни със ЗД, честотата на ЗД при пациенти с ОА, както и връзката между двете заболявания. Направен е обзор на 299 публикации, от които в окончателния анализ са включени 49 с 1 190 000 пациенти на възраст 44-77 години, отговарящи на предварително зададените критерии.

Най-честите локализации на ОА са били коляното, тазобедрената става и ставите на ръцете. Средните стойности на HbA1c в различните проучвания са варирали от 5.1 до 7.2%, честотата на затлъстяване - между 9 и 73%, а индексът на телесна маса - между 22 и 34 kg/m2.

При 5788 пациенти със ЗД, честотата на ОА е била 29.5% (17 на коляното, 12 на тазобедрената става и 38% на ставите на ръцете), като честотата на ОА е била сигнификантно по-висока при болни със ЗД, отколкото при хора без това метаболитно нарушение. При 645 089 болни с ОА, честотата на ЗД е била 14.4%. В пет от проучванията е доказана връзка между ЗД и ОА, а в други седем ЗД е бил независим рисков фактор за ОА.

При свързания с диабет ОА, най-вероятните причини са механичното въздействие на наднорменото тегло и затлъстяването върху ставите. Други фактори са продуктите на мастната тъкан (адипокини), които имат негативен системен ефект върху ставите. Повишените нива на кръвна глюкоза водят до кумулиране на крайни продукти на гликирането и оксидативния стрес, които от своя страна стимулират системния възпалителен отговор.

Епидемиологични проучвания са потвърдили връзката между ОА и метаболитния синдром, но към момента не е ясно кой от компонентите (артериална хипертония, хиперлипидемия или хипергликемия) е с най-голяма тежест. Необходими са допълнителни изследвания, които да анализират вероятната връзка между медиаторите на възпаление и оксидативен стрес върху ставното възпаление, както и развитието на инсулинова резистентност при формирането на остеофити. Към момента не е ясно и доколко наличието на ЗД е предиктор за по-тежко протичане на ОА. (ИТ)

Използван източник:

1. Louati K., Vidal C., Berenbaum F. et al. Association between diabetes mellitus and osteoarthritis: systematic literature review and meta-analysis. RMD Open 2015; DOI: 10.1136/rmdopen-2015-000077. http://rmdopen.bmj.com/content/1/1/e000077.full.pdf+html