ССЗ – водеща причина за смъртност сред жените в Европа01/09/2015

Сърдечносъдовите заболявания (ССЗ) са причина за 51% от смъртните случаи при жени в Европа, според доклад на European Society of Cardiology (1). За сравнение - само 3% от смъртността се дължи на рак на гърдата. Въпреки че ССЗ се приемат като предимно „мъжки“ заболявания, статистическите данни показват, че по-често от тях умират жени.

ССЗ при жените се подценяват както в обществото, така и от медицинските специалисти, поради приетото схващане, че естрогените имат протективна роля при тази група заболявания.

В клиничната практика, често рисковите фактори при жени остават нелекувани и без профилактика, което излага пациентките на повишен риск за миокарден инфаркт (МИ), сърдечна недостатъчност и внезапна сърдечна смърт в периода на менопауза.

Често пъти диагнозата на ССЗ при жени е трудна, тъй като симптомите може да са атипични. Вместо гръдна болка, при инфаркт жените могат да се оплакват от гадене, повръщане, задух, болка в долната челюст, отпадналост, палпитации, синкоп.

Данните от доклада показват, че след преживян инсулт, жените имат по-голяма степен на инвалидност, в сравнение с мъжете. Това може би се дължи на факта, че по-малко жени достигат до болница в критичния период от 3-6 часа.

Жените по-рядко от мъжете познават рисковите фактори за ССЗ и участват в по-малка степен в програмите за скрининг. Също така, на тях по-рядко се предписват медикаменти с доказана ефикасност за първична или вторична превенция, като ацетилсалицилова киселина (ASA), статини и перорални антикоагуланти (за превенция на инсулт при предсърдно мъждене).

Жените отговарят по различен начин на предписаната терапия, поради различни нива на хормоните, по-ниско телесно тегло и по-висок процент мастна тъкан. Например, ASA намалява риска за инсулт, но не повлиява честотата на МИ при жени, докато при мъже тромбоцитният антиагрегант намалява риска за МИ и повишава несигнификантно риска за инсулт. (ИТ)

Използван източник:

1. Nichols M., Townsend N., Scarborough P. et al. Cardiovascular disease in Europe 2014: epidemiological update European Heart Journal 2014; 35 (42): 2950-2959 http://eurheartj.oxfordjournals.org/content/35/42/2929.full