Съвместният прием на антидепресанти и НСПВС е свързан с повишен краткосрочен риск за вътремозъчно кървене01/09/2015

Комбинираното приложение на антидепресанти и нестероидни противовъзпалителни средства (НСПВС) се асоциира с повишен краткосрочен риск за мозъчно кървене, независимо от вида на приеманите медикаменти, показаха резултатите от мащабно проучване, публикувани в British Medical Journal (1).

Според изследователския екип, основното послание на проведеното изследване е, че клиницистите трябва много внимателно да проследяват в началото за симптоми на вътремозъчно кървене всички свои пациенти на лечение с антидепресанти, когато към тяхната терапия се наложи да се добави НСПВС.

Известно е, че както антидепресантите, така и НСПВС, корелират с повишен риск за гастроинтестинално кървене, но до момента никога не е била изследвана връзката между двата класа медикаменти и вероятността за мозъчен кръвоизлив.

Ретроспективният анализ на информация от националната здравноосигурителна система на Корея включва над четири милиона болни, които в периода януари 2009-декември 2013 са приемали антидепресанти с/без НСПВС (групите са били разпределени в съотношение 1:1).

Първичен краен критерий на клиничното изследване е била необходимостта от хоспитализация поради вътремозъчно кървене в рамките на един месец след започване на медикаментозното лечение.

След изключване на влиянието на фактори като прием на стероиди, warfarin или наличието на съдова деменция, авторите са установили, че съвместното приложение на антидепресанти и НСПВС корелира със сигнификантно по-висок риск за мозъчен кръвоизлив в рамките на първия месец след началото на терапията, съпоставен с лечението само с антидепресанти (hazard ratio, HR 1.6, p<0.001).

Не е била доказана статистически значима разлика в риска за кървене в зависимост от вида на антидепресантите – селективни инхибитори на обратното захващане на серотонина, инхибитори на обратното захващане на серотонина и норадреналина и трициклични антидепресанти.

Учудващо, нито възрастта, нито лечението с антитромбоцитни медикаменти (два фактора с доказан риск за вътремозъчно кървене) са били асоциирани с по-високa вероятност за мозъчносъдов инцидент при пациентите на терапия с антидепресанти и НСПВС.

Същевременно, мъжкият пол се е оказал значим допълнителен рисков фактор за мозъчен кръвоизлив в изследваната кохорта (HR 2.6 за мъжете, спрямо 1.2 за жените, р<0.001).

Вероятните механизми, обясняващи наблюдаваните резултати, включват потискане на тромбоцитната функция както от антидепресантите, така и от НСПВС, но също и повишеното ниво на норадреналин в ЦНС в резултат на приема на антидепресанти.

Приемът на антидпресанти нараства в световен мащаб. Във Великобритания, например, за 2012 броят на рецептите за антидепресанти достига почти 40 милиона, съпоставен с 15 милиона през 1998.

НСПВС също се използват широко, често и без рецепта. Над 700 милиона от продажбите без рецепта в САЩ през 2014 се падат на пероралните аналгетици, което е около 13% от общо продадените без рецепта медикаменти. Във Великобритания, НСПВС са сред 20-те най-често изписвани медикаменти в доболничната помощ.

В коментар, публикуван в същия брой на BMJ, д-р Stewart Mercer от University of Glasgow, отбелязва, че резултатите от проучването на корейските учени са от изключителна важност за практиката, предвид високия брой пациенти, които често използват и двата вида медикаменти (2).

„Особено тревожен е фактът, че заболяванията, които налагат лечение с антидепресанти и НСПВС, могат да се срещат едновременно при един и същи болен; 65% от възрастните с тежка депресия имат и хронична болка, две патологични нарушения, които имат общи психологични рискови фактори и невробиологични процеси,” обяснява д-р Marcer.

Проф. Philip Muskin от Columbia University в New York счита, че е необходимо да се провери дали резултатите са приложими и за останалите етноси или са валидни само за монголоидната раса, дали рискът за вътремозъчно кървене се увеличава или намалява с времето и да се установи защо рискът при мъжете е двукратно по-висок. (КД)

Използвани източници:

1. Shin J., Park M., Lee S. et al. Risk of intracranial haemorrhage in antidepressant users with concurrent use of non-steroidal anti-inflammatory drugs: nationwide propensity score matched study. BMJ, July 2015 http://www.bmj.com

2. Mercer S., Payne R., Morrison B. et al. Risk of intracranial haemorrhage linked to co-treatment with antidepressants and NSAIDs. BMJ July 2015