Протективна ваксина срещу H. pylori?01/09/2015

Нова рекомбинантна ваксина за перорално приложение може да предпазва децата от заразяване с Helicobacter pylori, показаха резултатите от проведено в Китай проучване, публикувани в списание Lancet (1).

Поне половината от населението на земята е инфектирано с H. pylori, но при нито една от изследваните до момента ваксини не е демонстрирана ефективност при хората. Най-често заразяването настъпва през първите три години от живота, а реинфектиране може да възникне по всяко време след провеждането на ефективен курс на ерадикационна терапия.

Д-р Quan-Ming Zou и сътр. от военно медицинския университет в Chongqing са разработили рекомбинантна ваксина срещу H. pylori за перорален прием, използвайки уреазна В-субединица, слята с термолабилна ентеротоксин В субединица, и са изследвали ефективността й във фаза 3 проучване, включващо почти 4 500 здрави деца без минала или настояща инфекция с H. pylori.

На базата на потвърдените случаи на хеликобактерна инфекция, ефикасността на ваксинационния курс от три дози е била 71.8% на първата година, 55% - на втората година и 55.8% на третата година.

Един месец след приложение на първата доза при ваксинираните деца са установени сигнификантно по-високи степени на серумна имуноглобулин (IgG) сероконверсия и IgA сероконверсия в слюнчените жлези, отколкото при контролната група.

Само при 7% от децата във всяка група е настъпила поне един тип нежелана реакция, като всички тези реакции са били леко изразени и са преминали в рамките на 24 часа.

„Необходимо е по-продължително проследяване на имунизираните, за да се получат директни доказателства за протекция спрямо асоциираните с H. рylori заболявания. Освен това, би могло да се окаже, че са необходими бустерни дози за осигуряване на дългосрочна протекция“, коментират откривателите на експерименталната ваксина. (ЗВ)

Използван източник:

1. Zeng M. et al. Efficacy, safety, and immunogenicity of an oral recombinantHelicobacter pylori vaccine in children in China: a randomised, double-blind, placebo-controlled, phase 3 trial. Lancet, June 2015 http://thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(15)60310-5/abstract