Превенция на Лаймската болест при хората чрез ваксиниране на мишките?01/09/2015

Пероралното приложение на насочена срещу Borrelia burgdorferi ваксина при мишките води до сигнификантно понижение на нивото на инфектираност на кърлежите и може да е от полза при понижаване на риска за заболяване от Лаймска болест при хората, показаха резултатите от проучване, публикувани в Journal of Infectious Diseases (1, 2).

Ваксината индуцира антителен отговор срещу външния повърхностен протеин (outer surface protein A – OspA) на B. burgdorferi. Според авторите, насочени срещу OspA ваксини за перорално приложение осигуряват ефективна протекция на хората, кучета и мишки срещу инфекция. Целта на настоящето изпитване е да се оцени дали пероралният прием на анти-OspA може да осигури такъв ефект.

Изследван е анти-OspA препарат за перорално приложение. Ваксинирани са мишки от вида Peromyscus leucopus (вид мишки с бели крака) – основният резервоар за B. burgdorferi, която после преминава в кърлежите Ixodes scapularis, предаващи инфекцията на човека.

Д-р Green, специалист по инфекциозни болести в Калифорния, коментира: “Това е нов подход, насочен към контрол на разпространението на Лаймската болест в околната среда чрез прекъсване на трансмисията между вектора (кърлежите) и крайния гостоприемник (мишките)“.

Изследователите са провели петгодишното проспективно проучване в седем парцела в ендемичната за Лаймска болест област Dutchess County в Ню Йорк, с доминиране на дъбови гори.

Четири от парцелите са третирани с базирана на овес стръв, съдържаща 200 mg Escherichia coli, експресираща OspA; в останалите три контролни парцела е приложен само овес. Във всеки парцел са заложени капани и стръвта е поставяна в късния следобяд за пет последователни нощи на седмица от средата на май до средата на септември. Приемът на ваксината е регистриран на следващата сутрин, а заловените мишки са маркирани.

По време на пиковия за кърлежите период по 10 мишки от капан са отнесени в лабораторията и кръвта им е изследвана за наличие на анти-OspA антитела. Търсещите гостоприемник нимфи на кърлежите са събрани през периода май-юни от всеки парцел, като ДНК на B. burgdorferi е екстрахирана от 16 до 150 кърлежа от локализация всяка година.

За оценка на степента на инфектираност на кърлежите и на ефикасността на ваксината е използвана полимеразна верижна реакция (polymerase chain reaction- PCR) в реално време.

Пероралният прием на ваксината при мишките е довел до серопозитивност за OspA, последвана от редукция на броя на инфектираните кърлежи с 23% на втората година и със 76% на петата година в третираните области.

“Въпреки че елиминирането на B. burgdorferi от естествения й биологичен цикъл изглежда нереалистично, понижаване на опасността от заболяване при хората чрез редукция на степента на инфектираност на кърлежите е постижима цел, ассоциирана със забележителен ефект върху общественото здраве,” коментират авторите.

Получените резултати показват, че превенцията на Лаймската болест може да се пренасочи от настоящия стандарт за директно ваксиниране на хората към индиректна стратегия, целяща превенция на трансмисията, допълват те. (ЗВ)

Използвани източници:

1. Reservoir targeted vaccine аgainst borrelia burgdorferi: a new strategy to prevent lyme disease transmission. J Infect Dis. February 2014, 209 (12):1972-1980 http://jid.oxfordjournals.org/content/early/2014/02/11/infdis.jiu005.abstract

2. Kelly J. To stop Lyme, vaccinate…the mice? Medscape Medical News, February 2014 http://www.medscape.com/viewarticle/820665