Нови данни потвърждават клиничната безопасност на Xarelto01/09/2015

Резултатите от мащабен анализ на данни от постмаркетингови проучвания потвърдиха безопасността на еднократното дневно приложение на Xarelto (rivaroxaban)* при пациенти с не-клапно предсърдно мъждене (non-valvular atrial fibrillation - NVAF), където честотата на значимо клинично кървене е била сходна с тази от фаза 3 клиничните изпитвания (1).

Изследването е проведено със съдействието на американската FDA и има за цел да анализира и докладва потенциално неблагоприятни странични ефекти, включително епизоди на значимо кървене на rivaroxaban при тази група болни.

Предсърдното мъждене (ПМ) е най-честото сърдечно ритъмно нарушение с доживотен риск от 22-26%. То е свързано с петкратно увеличение на риска за инсулт, което налага приема на антикоагуланти.

Антагонистите на витамин К (warfarin) бяха стандартна терапия при тази група болни в продължение на няколко десетилетия. Въпреки ефективността им, те са свързани с редица лекарствени взаимодействия, необходимост от често мониториране на коагулационния статус и титриране на дозата за постигане на оптимални терапевтични нива (поддържане на INR в препоръчваните граници).

Rivaroxaban е перорален директен инхибитор на фактор Xa, който е одобрен за намаление на риска за инсулт и системна емболизация при пациенти с NVAF, както и за профилактика на дълбока венозна тромбоза (ДВТ) след протезиране на колянна и тазобедрена става.

Както и при останалите антикоагуланти, един от честите нежелани странични ефекти на медикамента е кървенето. Макар че повечето епизоди могат да се категоризират като клинично незначими (кожни екхимози и повърхностни хематоми), тежките кръвоизливи са свързани с неблагоприятен краен изход, което налага натрупването на достатъчно информация за това усложнение.

„Новите данни потвърждават безопасния профил на rivaroxaban”, заяви проф. Frank Peacock, съавтор на проучването.

Авторите са анализирали информация от електронните здравни досиета на 27 467 пациенти на терапия с rivaroxaban поради NVAF за период от 15 месеца. Установени са 496 случаи на значимо кървене при 478 пациенти (2.86 на 100 пациенто-години) - честота, сходна с установената в проучването ROCKET-AF (3.6 на 100 пациенто-години при rivaroxaban и 3.5 на 100 пациенто-години при warfarin) (2).

По-голямата част от усложненията са били при възрастни пациенти (средна възраст 78.4 срещу 75.5 години при болните без значимо кървене). В същата група е била по-висока честотата на хипертония (95.6 срещу 75.8%), коронарна болест (64.2 срещу 36.7%), сърдечна недостатъчност (48.5 срещу 23.7%) и бъбречно заболяване (38.7 срещу 16.7%).

От пациентите с епизоди на значимо кървене, 63.2% са получавали rivaroxaban в доза 20 mg дневно, 32.2% - 15 mg дневно, и 4.6% - 10 mg дневно. Най-честите прояви на усложнението са били гастроинтестинални (88.5%, n=423) и интракраниални (7.5%, n=36), като при 46.7% се е наложило хемотрансфузия.

Сравнявайки тези резултати с дан-ните от ROCKET AF, се наблюдава повече от два пъти по-ниска честота на гастроинтестинално кървене и значително по-малко случаи на интракраниално кървене. Въпреки, че не може да се прави директно сравнение на резултатите от различни проучвания, се наблюдава тенденция на по-ниска честота на кървене (интракраниално, гастроинтестинално, фатално) в данните от реалната практика в сравнение с фаза 3 клиничните изпитвания (1, 2).

Фатален изход е имало при 14 пациенти (честота на фатaлно кървене 0.08 на 100 пациенто-години), от които девет са били с интракраниален кръвоизлив. Средната възраст на починалите е била 82.4 години.

Наскоро публикувано изследване върху 18 270 пациенти установи, че rivaroxaban е толкова ефективен, колкото и warfarin за превенция на инсулт и системен емболизъм при NVAF, като при rivaroxaban е имало по-малко случаи на венозна тромбемболия (ВТЕ) и по-добър комплайънс (3).

От появата му на фармацевтичния пазар, Xarelto е предписан на над 12 милиона пациенти, като до момента е изследван при 85 000 болни. Други 74 000 души са обхванати в текущи постмаркетингови проучвания:

- XAMOS** е не-интервенционално фаза 4 проучване при 17 700 пациенти в 32 страни, в което към момента е установена по-ниска честота на ВТЕ при пациенти след големи ортопедични операции (артропластика на колянна и тазобедрена става), в сравнение със стандартна терапия за тромбопрофилактика, без разлика в честотата на кървене (4)

- XALIA е многоцентрово, проспективно, не-интервенционално, обсервационно проучване при 4800 болни, което има за цел да изследва профила на безопасност и ефикасността на монотерапията с rivaroxaban в сравнение със стандартна терапия при остра ВТЕ

- XANTUS е европейско международно, проспективно, обсервационно проучване, което изследва профила на безопасност и ефикасността на rivaroxaban за превенция на инсулт в рутинната клинична практика. То ще обхване 6000 пациенти с NVAF, независимо от степента на риск за инсулт. Подобни проучвания се извършват в Латинска Америка (XANTUS-EL) и Азия (XANAP). (ИТ)

* Xarelto (rivaroxaban) на Bayer е регистриран в България (www.bda.bg)

**XAMOS - Xarelto(®) in the prophylaxis of post-surgical venous thromboembolism after elective major orthopedic surgery of hip or knee

За допълнителна информация:

В уебсайта на МД (www.spisaniemd.bg) можете да намерите над 70 статии, свързани с rivaroxaban и антитромботичната терапия

Използвани източници:

1. Tamayo S., Peacock F., Patel M. et al. Characterizing major bleeding in patients with nonvalvular atrial fibrillation: a pharmacovigilance study of 27 467 patients taking rivaroxaban. Clinical Cardiology, DOI: 10.1002/clc.22373, published online 14 January 2015 http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/clc.22373/pdf

2. Goodman S. et al. Factors associated with major bleeding events: insights from the Rivaroxaban Once-daily oral Direct Factor Xa Inhibition Compared with Vitamin K Antagonism for Prevention of Stroke and Embolism Trial in Atrial Fibrillation 23(ROCKET AF). JACC 2014; 63 (9): 891-900 http://content.onlinejacc.org/article.aspx?articleID=1787889

3. Laliberte F. Cloutier M., Nelson W. et al. Real-world comparative effectiveness and safety of rivaroxaban and warfarin in nonvalvular atrial fibrillation patients. Curr Med Res & Opinion 2014; Vol. 30 (7): 1317-1325 (doi:10.1185/03007995.2014.907140) http://informahealthcare.com/doi/abs/10.1185/03007995.2014.907140

4. Turpie A., Haas S., Kreutz R. et al. A non-interventional comparison of rivaroxaban with standard of care for thromboprophylaxis after major orthopaedic surgery in 17,701 patients with propensity score adjustment. Thromb Haemost 2014; 111: 94-102 http://th.schattauer.de/en/contents/archive/issue/1825/manuscript/20423/show.html