ХЗТ повишава риска за инсулт и венозен тромбемболизъм при жени в менопауза01/09/2015

Приложението на хормонозаместителна терапия (ХЗТ) в периода на менопауза не само, че няма предимства за първична и вторична превенция на сърдечносъдовите заболявания (ССЗ), но дори води до повишен риск за инсулт и венозен тромбемболизъм (ВТЕ), показаха резултатите от мащабен мета-анализ, публикуван в Cochrane Database of Systematic Reviews (1).

За да се изясни връзката между ХЗТ и риска за ССЗ в периода на менопауза, както и наличието на разлики по отношение на първичната и вторичната превенция на тази група заболявания, авторите са извършили системен обзор, като са използвали информация от базите данни на Cochrane Library, MEDLINE, EMBASE и LILACS.

В анализа са включени рандомизирани клинични проучвания, които сравняват пероралната ХЗТ с плацебо или липса на лечение, с минимална продължителност от шест месеца.

Вторични цели са: анализ на влиянието на времето след настъпването на менопауза и началото на терапията (> или или <60 години); оценка на ефектите при продължителен прием на ХЗТ.

В крайния анализ са включени 19 проучвания с общо 40 410 постменопаузални жени, като основните данни идват от три големи рандомизирани клинични изследвания.

Окончателните резултати показват, че ХЗТ, прилагана за първична или вторична превенция на ССЗ, няма протективни ефекти по отношение на общата смъртност, сърдечносъдовата смъртност, нефаталния миокарден инфаркт, стенокардията или необходимостта от коронарна реваскуларизация.

Установен е повишен риск за инсулт при жени, приемали ХЗТ (относителен риск 1.24). В същата група е регистрирана повишена честота на тромбемболични събития (относителен риск 1.92) и белодробна емболия (относителен риск 1.81), в сравнение с плацебо. Абсолютното повишение на риска за инсулт е било 6 на 1000 жени, за ВТЕ – 8 на 1000 жени, за белодробна емболия – 4 на 1000 жени.

Проведен е подгрупов анализ в зависимост от началото на терапията спрямо началото на менопаузата. С най-нисък риск за фатален изход и коронарна болест са били жени, започнали ХЗТ <10 години след настъпването на менопаузата, макар че от друга страна те са били с повишен риск за ВТЕ (относителен риск 1.74), в сравнение с плацебо или липса на терапия.

При жени, които са започнали ХЗТ >10 години след настъпването на менопаузата е установено, че тя е имала минимален ефект върху смъртността или риска за коронарна болест. От друга страна, в тази група е установен повишен риск за инсулт (относителен риск 1.21) и ВТЕ (относителен риск 1.96).

Наскоро резултатите от друг мета-анализ, публикуван в списание Lancet, показаха че ХЗТ в периода на менопауза е свързана с повишен риск за развитието на две от най-честите форми на овариален карцином, дори когато е прилагана само за период от няколко години (2). (ИТ)

Използвани източници:

1. Boardman H., Hartley L., Eisinga A. et al Hormone therapy for preventing cardiovascular disease in post-menopausal women http://onlinelibrary.wiley.com/enhanced/doi/10.1002/14651858.CD002229.pub4

2. Collaborative Group on Epidemiological Studies of Ovarian Cancer Menopausal hormone use and ovarian cancer risk: individual participant meta-analysis of 52 epidemiological studies Lancet 2015 http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(14)61687-1/fulltext