Артроскопската хирургия е с минимален ефект при дегенеративни заболявания на коляното01/09/2015

Артроскопските операции имат минимален и краткотраен ефект при дегенеративни заболявания на коляното при пациенти в средна и напреднала възраст, показаха резултатите от мета-анализ, публикуван в British Medical Journal (1).

Артроскопските интервенции с резекция на минискус са чести при пациенти в средна и напреднала възраст с хронична болка в коляното. При тази група болни често се откриват дегенеративни промени в хрущялната тъкан, менискусите и други, които предполагат наличието на остеоартрит (ОА).

Популационни проучвания с магнитно резонансно изобразяване (MRI) показаха, че подобни лезии са много чести при хора, които нямат клинична симптоматика, както и при болни с ОА без оплаквания.

Към момента резултатите от артроскопски интервенции (включително резекция на менискус) нa коленната става при ОА в средна и напреднала възраст са противоречиви. Въпреки това, през последното десетилетие честотата на тези операции се увеличава.

С цел изясняване на предимствата и неблагоприятните ефекти на артроскопските операции (парциална менискектомия, дебридман или двете) при пациенти в средна и напреднала възраст с болка в резултат на дегенеративни промени в коляното, авторите са извършили системен обзор на рандомизирани клинични проучвания в тази област за периода след 2000 година. Използвана е информация от базите данни Medline, Embase, CINAHL, Web of Science и Cochrane.

В анализа са обхванати общо девет рандомизирани проучвания, като в тях пациентите са проследени за период от три до 24 месеца след хирургичната интервенция като е оценена промяната в степента на болковия синдром и функцията на ставата.

Резултатите показват малко, но сигнификантно предимство на артроскопската интервенция на коляното в сравнение с контролните терапии по отношение на болковия синдром.

Ползотворният ефект се е изразявал в намаление с 2.4 mm по визуалната аналогова скала за измерване на степента на болка (0-100 mm). Предимствата на хирургичната интервенция са се запазили на третия и шестия месец след операцията, но не и след това. По отношение на физикалната функция на коленната става, не е отчетена съществена разлика между артроскопската операция и контролните терапии.

Авторите са анализирали и нежеланите странични ефекти от приложеното лечение. Най-чести при артроскопия на коляното са били: венозна тромбемболия (5.68 на 1000), дълбоката венозна тромбоза (4.13 на 1000 интервенции), белодробна емболия (1.45 на 1000); инфекции (2.11 на 1000); и фатален изход (0.96 на 1000). (ИТ)

Използван източник:

1. Thorlund J., Juhn C., Roos E. et al. Arthroscopic surgery for degenerative knee: systematic review and meta-analysis of benefits and harms BMJ 2015; 350:h2747 www.bmj.com/content/350/bmj.h2747.full.pdf+html