Липидопонижаващата терапия намалява риска за инсулт01/07/2015

Рискът за инсулт при възрастни намалява с близо една трета при използване на липидопонижаваща терапия, показаха резултатите от голямо и дългосрочно клинично проучване, публикувани в British Medical Journal (1).

Изпитването е проспективно, обхваща случайно подбрана популация на възраст над 65 години от три френски града. Периода на включване е 1999-2000, след което групата е проследена за среден период от 9.1 години. Включени са 7 484 участници, без анамнеза за съдови инциденти. Средната възраст е 74 години, 63% са жени.

Авторите си поставят за цел да определят връзката между използване на липидопонижаващи медикаменти (статини или фибрати) и дългосрочния риск за исхемична болест на сърцето (ИБС) и инсулт. Съотношението на риска е определено за употреба на какъвто и да е липидопонижаващ медикамент, както и по отделно - за статини и фибрати.

Резултатите показват, че пациентите, които приемат липидопонижаващи медикаменти, са с по-нисък риск за инсулт в сравнение с тези без подобна терапия (съотношение на риска 0.66, 95% доверителен интервал - ДИ 0.49-0.90). Това понижение на риска се наблюдава както при употреба на статини (съотношение на риска 0.68, 95% ДИ 0.45-1.01), така и на фибрати (0.66, 95% ДИ 0.44-0.98).

Липсва статистически значима зависимост между приложението на липидопонижаваща терапия и честотата на исхемична болест на сърцето (ИБС). Посочените зависимости остават без промяна и в подгрупови анализи според възрастта, пола, индекса на телесна маса, наличието на артериална хипертония, стойностите на артериалното налягане и на триглицеридите.

Все по-голяма част от съдовите инциденти настъпват при хора в напреднала възраст. Въпреки това ролята на първичната профилактика с липидопонижаваща терапия в тази възрастова група не е напълно уточнена.

Силата на настоящото проучване, въпреки че не е рандомизирано, е в това, че обхваща реална популация от хора в напреднала възраст. Остава без обяснение, обаче, фактът, че употребата на липидопонижаващи медикаменти намалява честотата на инсултите, но не и тази на ИБС. (ЯС)

Използван източник:

1. Alperovitch A., Kurth T., Bertrand M. et al. Primary prevention with lipid lowering drugs and long term risk of vascular events in older people: population based cohort study. BMJ, May 2015 www.bmj.com/content/350/bmj.h2335