Нови препоръки за лечение на HER2-позитивен рак на гърдата01/06/2015

HER2 таргетна терапия се препоръчва при пациентки с напреднал HER2 (+) рак на гърдата, с изключение на тези с клинично изявена сърдечна недостатъчност (СН) или значително влошена левокамерна функция, които трябва да се преценяват индивидуално, според препоръките в новите стандарти на American Society of Clinical Oncology (ASCO), публикувани в списание Journal of Clinical Oncology (1, 2).

Trastuzumab, pertuzumab и таксани, като docetaxel, се препоръчват като първа линия терапия (данни от проучването CLEOPATRA), а trastuzumab emtansine (T-DM1 – trastuzumab, конюгиран с цитотоксичното средство emtansine) – като втора линия терапия (данни от проучването EMILIA).

През последното десетилетие в клиничната практика бяха въведени нови системни лекарствени средства за лечение на напреднал рак на гърдата. Създаването на таргетни терапии срещу заболяването доведе до подобряване на преживяемостта при ранен метастазирал карцином.

Около 15 до 25% от болните с рак на гърдата имат свръхекспресия на рецептор 2 на човешкия епидермален растежен фактор (HER2) – те биха имали полза от подобно лечение.

Цел на новите указания е да се обобщят резултатите от 16 нови проучвания, публикувани в периода 2009-2013, и да се изготвят доказателствено базирани препоръки за поведение при болни с HER2 (+) рак на гърдата.

Новите препоръки

– при HER2 (+) заболяване клиницистите трябва да препоръчват HER2-таргетна терапия като първа линия лечение, освен при пациентки с позитивен за естрогенен (ЕR) или за прогестеронов рецептор (PgR) тумор и наличие на HER2 (+) заболяване, при които може да се приложи хормонална терапия

– при болни с HER2 (+) рак на гърдата, които имат прогресия на заболяването по време на или след първа линия HER2-таргетна терапия, трябва да се прилага базирана на HER2-таргетна втора линия терапия

– при случаи с HER2 (+) напреднал рак на гърдата, които имат прогресия на заболяването по време на или след втора линия HER2-таргетна терапия, трябва да се препоръча трета (или по-висока) базирана на HER2-таргетна терапия

– клиницистите трябва да препоръчат комбинация от trastuzumab, pertuzumab и таксан като първа линия терапия, освен ако пациентките имат противопоказания за таксани

– при HER2 (+) напреднал рак на гърдата, който е прогресирал по време на или след първа линия HER2-таргетна терапия, като втора линия на лечение трябва да се приложи trastuzumab emtansine (T-DM1)

– при болни с прогресия на заболяването по време на или след втора (или по-висока) линия HER2-таргетна терапия, които не са получавали T-DM1, трябва да се предложи лечение с T-DM1

– при случаите с прогресия на заболяването по време на или след втора (или по-висока) линия HER2-таргетна терапия, които не са получавали pertuzumab, трябва да се предложи лечение с pertuzumab

– при болни с прогресия на заболяването по време на или след втора (или по-висока) линия HER2-таргетна терапия, които са получавали pertuzumab и T-DM1, трябва да се предложи трета (или по-висока) линия базирана на HER2-таргетна терапия. Възможните алтернативи включват: lapatinib плюс capecitabine; комбинации на химиотерапия и trastuzumab, lapatinibe и trastuzumab, или хормонална терапия (при ER-позитивно и/или PgR-позитивно заболяване).

– при пациентки на комбинация от HER2-таргетна терапия и химиотерапия, химиотерапията трябва да се продължи за период от 4-6 месеца (или по-продължително) и/или до времето на максимален отговор, според наличието на токсичност и отсъствие на прогресия. След спиране на химиотерапията, трябва да се продължи HER2-таргетната терапия.

– при завършване на trastuzumab-базираната адювантна терапията <12 месеца преди появата на рецидив, се препоръчва базирана на HER2-таргетна втора линия терапия

– при завършване на trastuzumab-базираната адювантна терапията >12 месеца преди появата на рецидив, се препоръчва базирана на HER2-таргетна първа линия терапия

– при пациентки с карцином на гърдата, позитивен за хормонални и HER2 рецептори, се препоръчват: HER2-таргетна терапия плюс химиотерапия; хормонална терапия плюс trastuzumab или lapatinib; самостоятелна хормонална терапия (в определени случаи)

– ако при болната е била започната комбинация от HER2-таргетна терапия и химиотерапия, клиницистите трябва да добавят хормонална терапия след спирането на химиотерапията или при прогресия на заболяването

– в особени случаи – нискостепенно заболяване, наличие на съпътстващи заболявания противопоказани за HER2-тартегна терапия и/или наличие на продължителен период без заболяване – клиницистите трябва да предложат първа линия самостоятелна хормонална терапия. (ИТ)

Акроним на клинично проучване:

CLEOPATRA = A Study to Evaluate Pertuzumab + Trastuzumab + Docetaxel vs Placebo + Trastuzumab + Docetaxel in Previously Untreated HER2-positive Metastatic Breast Cancer

Използвани източници:

1. Ramakrishna N. et al. Recommendations on disease management for patients with advanced human epidermal growth factor receptor2-positive breast cancer and brain metastases: American Society of Clinical Oncology clinical practice guideline JCO 2014; DOI: 10.1200/JCO.2013.54.0955 http://jco.ascopubs.org/content/early/2014/05/05/JCO.2013.54.0955.full.pdf+html

2. Giordano S. et al. Systemic therapy for patients with advanced human epidermal growth factor receptor2-positive breast cancer: American Society of Clinical Oncology clinical practice guideline” JCO 2014; DOI: 10.1200/JCO.2013.54.0948 http://jco.ascopubs.org/content/early/2014/05/05/JCO.2013.54.0948.full.pdf+html