Dupilumab е ефективен при атопичен дерматит01/06/2015

Подкожното приложение на моноклоналното антитяло dupilumab при възрастни хора с умерено тежък до тежък атопичен дерматит (АД), въпреки топикалната терапия с кортикостероиди и калциневринови инхибитори, е асоциирано с изразено и бързо подобрение на редица показатели за оценка на активността на заболяването, при приемлив профил на безопасност, показа анализ на резултатите от няколко клинични проучвания, публикуван в New England Journal of Medicine (1).

Dupilumab е напълно хуманизирано моноклонално антитяло, блокиращо интерлевкин-4 и интерлевкин-13, което е ефикасно при пациенти с бронхиална астма и с повишени стойности на еозинофилите. Медикаментът се разработва от фирмите Regeneron Pharmaceuticals и Sanofi (2).

Тъй като dupilumab инхибира ключовите стимулатори на медиираното от тип 2 хелперните Т-клетки (Th2) възпаление, това е дало основание да се предположи, че той би могъл да бъде от полза при лечението на АД, което е Th2-доминирано заболяване.

С цел оценка на потенциалните терапевтични ефекти на моноклоналното антитяло при дерматологичното нарушение са проведени няколко рандомизирани, двойно-слепи, плацебо-контролирани проучвания, включващи малки групи от пациенти на възраст =/>18 години с умерено тежък до тежък АД, въпреки топикалната терапия с кортикостероиди (КС) и калциневринови инхибитори.

В две четириседмични американски и мултинационални проучвания 67 пациенти са рандомизирани да получават моноклоналното антитялo (с постепенно повишаване на дозата) или плацебо субкутанно един път седмично.

Целта на тези изпитвания е била предимно оценка на безопасността на dupilumab, но изследователите са проследили и други крайни показатели - скора EASI (Eczema Area and Severity Index) за оценка на степента на разпространеност и тежестта на екземата, както и показател за определяне на тежестта на сърбежа.

В друго изпитване, проведено в Европа, 109 болни са рандомизирани да получават монотерапия с dupilumab 300 mg или плацебо за 12 седмици. В още едно европейско изследване 31 пациенти са рандомизирани на лечение с четириседмични дози dupilumab от 300 mg или плацебо в комбинация с топикални КС (ТКС).

Резултатите от четириседмичните проучвания и от 12-седмичното изпитване с монотерапия с dupilumab показват понижение с 50% на EASI скора (при изходен индекс =/>12-16) при 85% oт лекуваните с dupilumab, в сравнение с 35% от участниците в плацебо-групата.

Освен това, 40% oт болните в групата с dupilumab са имали скор 0 до 1 (което означава преминаване или почти пълно преминаване на кожните лезии), спрямо 7% от получавалите плацебо; индексите за оценка на сърбежа са се понижили (което съответства на понижение на интензитета на сърбежа) при 55.7% от участниците в групата с dupilumab и само при 15.1% от тези в плацебо-групата (р<0.001 за всички).

В изпитването с комбинирана терапия 100% от лекуваните с моноклоналното антитяло са отговорили на критериите за EASI-50, в сравнение с 50% от получавалите TКС и инжекции с плацебо (р=0.002).

Трябва да се отбележи също така, че пациентите, провеждали терапия с dupilumab и TКС, са използвали по-малко от половината от дозата на КС, спрямо получавалите само TКС.

Данните от още едно проучване в САЩ, представени на тазгодишните научни сесии на Американската академия по алергия, астма и имунология (AAAI), показват, че еднократното инжектиране на dupilumab в дозировка 300 mg през интервал от четири, две или всяка седмица води до намаление на сърбежа в края на 16-ата седмица с 20-54% oт пациентите на монотерапия с експерименталното моноклонално антитяло спрямо 8.2% в плацебо-групата (р<0.0001). Всичко това води до подобряване на качеството на съня, намаляване на тревожността и на депресията (3).

“Проучванията демонстрират забележително и трайно клинично подобрение, което се забелязва още от втората седмица от инжектирането на медикамента, коментира водещият автор на анализа д-р Lisa Beck.

„Позитивният терапевтичен ефект се дължи на инхибиране на участващите в патогенезата на атопичния дерматит протеини, които са известни от повече от 20 години,“ обяснява д-р Beck. „При умерено тежка степен на дерматологичното заболяване е ясно, че се касае за системно нарушение, което не може да бъде лекувано с топикални средства,“ добавя тя. (ЗВ)

Използвани източници:

1. Beck L., Thaci D., Hamilton J. et al. Dupilumab treatment in adults with moderate-to-severe atopic dermatitis. N Engl J Med 2014; 371:130-139 www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1314768

2. http://en.sanofi.com/images/37639_20141120_Dupilumab_AD_Breakthrough_2_en.pdf

3. Simpson E., et al. Dupilumab improves patient-reported outcomes in a phase 2 study in adults with moderate-to-severe atopic dermatitis. AAAAI 2015; Abstract 544 www.medpagetoday.com/MeetingCoverage/AAAAI/50184