Честота на сквамозноклетъчния карцином на главата и шията при болни с висок риск за белодробен карцином01/06/2015

При извършването на скрининг с компютърна томография (СТ) за белодробен карцином, е необходимо допълнително изследване за карцином на главата и шията, са изводите от проучването Pittsburgh Lung Screening Study (PLuSS), публикувани в списание Cancer (1).

Ранното диагностициране на сквамозноклетъчния карцином на главата и шията (head and neck squamous cell carcinoma – HNSCC) е свързано с подобрен краен изход от заболяването.

При навременно поставяне на диагнозата, петгодишната преживяемост е над 83%. Но дори и в развитите страни болестта се установява късно, когато преживяемостта е под 50%. Към момента липсват ефикасни методи за периодично проследяване и превенция на HNSCC.

В проучването са включени данни от медицинска документация, смъртни актове и регистри на злокачествени заболявания, за оценка на честотата на HNSCC при пациенти на възраст =/>50 години (бивши или настоящи пушачи) с анамнеза за тютюнопушене =/>12.5 пакет-години.

Установено е, че при 3587 рискови за развитието на заболяването пациенти, 23 (0.64%) са развили HNSCC, което е значително по-високо от установените до сега 13.7 случаи от американския National Cancer Institute`s Surveillance, Epidemiology, and End Results program.

Резултатите от PLuSS показват, че HNSCC е с честота 28.9 на 100 000 пациент-години, като най-рискови фактори са мъжки пол, ранно начало и по-дълга анамнеза за активно тютюнопушене.

Според авторите, въвеждането на масов скрининг в общата популация е неоправдано, поради ниската честота на заболяването. Те препоръчват изследване за HNSCC при рискови пациенти, успоредно с провеждането на годишен скрининг за белодробен карцином. (ИТ)

Използван източник:

1. Dixit R. et al. Incidence of head and neck squamous cell carcinoma among subjects at high-risk for lung cancer: Results from the Pittsburgh Lung Screening Study. Cancer, January 2015 http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/cncr.29189/full