Tabex® е най-ефективното лекарство за трайно отказване на тютюнопушенето и бързо прекратяване на никотиновата зависимост за последните 50 години01/04/2015

В страните на Източна и Централна Европа медикаментът Tabex® (cytisine) е широко достъпен на фармацевтичния пазар вече повече от половин век, още от времето когато никъде другаде в света не е било регистрирано лекарствено средство за отказване от тютюнопушене (1).

Алкалоидът cytisine се извлича от семената на растенията, принадлежащи към семейство Leguminosae (най-вече от Laburnum anagyroides, жълта акация, златен дъжд). Подобно на varenicline, cytisine e частичен агонист на никотиновите ацетилхолинови рецептори (nAChRs) с афинитет към alpha-4-beta-2 рецепторната подгрупа.

Открит е през 1818, изолиран е за първи път през 1865, а през 1912 година е официално документиран фактът, че свойствата на цитизина са „качествено неразличими от тези на никотина” (1).

По време на Втората световна война, руските и немските войници са използвали екстракта от семената на жълта акация като лесно достъпен и евтин заместител на тютюна.

Използването на cytisine за производството на терапевтичната иновация Tabex, като медикамент за трайно и лесно спиране на тютюнопушенето, започва през 1964 година от фармацевтичната компания Sopharma* (1).

Tabex е първото и все още най-ефективното лекарство в света за трайно прекратяване на никотиновата употреба и зависимост, което е разработено с разбиране за индивидуалните физиологични и поведенчески нужди на тези, които искат да прекратят вредния навик бързо и лесно.

Tabex е първото лекарствено средство в света, което прекратява действието и ефектите на никотина върху невроналните центрове в мозъка, които формират удоволствието, навика и самото състояние на никотинова зависимост.

Препоръчваната начална доза е една таблетка на всеки два часа, до общо шест таблетки дневно, през първите един до три дни, с постепенно намаляване на дозата през следващите дни (петият ден е фиксиран като деня на отказ от цигари) и краен прием от една-две таблетки на 21-25-и ден.

Първите официални резултати от клинични изпитвания, доказващи ефикасността на cytisine като средство за отказ от тютюнопушене, са публикувани в края на 1960-те и началото на 1970-те години в източноевропейски медицински списания.

Данните показват, че между 41 и 65% от участниците, приемали cytisine, спират да пушат в края на лечебния курс, като този процент варира между 21-30% на шестия месец след терапията (или за по-дълъг период в зависимост от продължителността на проследяване) (1).

През последните години в англоезичната медицинска литература бяха публикувани резултатите от два мета-анализа на проведените до момента контролирани, рандомизирани проучвания, които доказват отново ползите от ефикасността и безопасността на Tabex (cytisine) спрямо другите глобално използвани средства за улесняване на отказа от тютюнопушенето.

Данните от четири системни обзора на проучвания с Tabex доказват, че е почти четири пъти по-вероятно пушачите да успеят трайно да спрат цигарите с използването на медикамента, в сравнение с тези, които не използват ефективно лекарствено средство, за да преодолеят лесно и бързо симптомите на никотиновия глад както в краткосрочен, така и в дългосрочен план.

Резултатите от оценката на ефективността и безопасността на Tabex и уникалният кратък период на терапия с него показват, че този медикамент помага на много повече хора да успеят, спрямо тези, които използват други фармацевтични продукти за преустановяване на тютюнопушенето.

Когато не надвишава препоръчаната дневна доза (1.5-9 mg дневно за 25 дни), cytisine няма значими нежелани ефекти, съпоставен с плацебо (20.5 спрямо 19.6%), с изключение на гастроинтестиналните нарушения (11.9 спрямо 7.2%) (2).

Клиничните проучвания на другите средства, като никотиновите продукти, ясно показаха слабата им ефективност при жени, което затруднява изключително терапевтичния избор на ефективно средство. Tabex е първото лекарство, което демонстрира по-добра ефективност при жени, съпоставен с никотин-заместителна терапия (НЗТ), като запазва и добрите резултати при мъжете.

Често слабата ефективност, липсата на облекчение и дори навикът водят до едновременната употреба на никотинови продукти и тютюнопушене. Така съзнателно или не, пациентите са изложени на многократно по-високи дози никотин, който потенцира и изостря тежеста на вече съществува такава и рязко намалява възможностите за успех.

В края на миналата година беше публикувано и първото в света сравнително проучване, сравняващо ефикасността и безопасността на Tabex и НЗТ (2).

Резултатите показват, че Tabex превъзхожда НЗТ (никотинови лепенки/дъвки) като метод за отказ от тютюнопушене както в краткосрочен (в края на първата седмица), така и в дългосрочен план (на втория и шестия месец).

В настоящото отворено изследване са включени 1310 възрастни пушачи, мотивирани да се откажат от тютюнопушене, които са били разпределени по случаен принцип в две групи - приемащи cytisine или НЗТ. При всички участници са били проведени кратки сесии по поведенческа терапия по телефона.

Възрастните на НЗТ са получили ваучери, с които да си закупят никотинови лепенки (в дози от 7, 14 и 21 mg), никотинови дъвки (2 или 4 mg) и/или никотинови таблетки за смучене (1 или 2 mg) за осем седмици. Тяхното приложение е било съобразено с предпочитанията на участниците и е отговаряло на националните препоръки.

Участниците от групата на cytisine са били инструктирани да намалят броя на изпушените цигари през първите четири дни и да спрат да пушат от петия ден (ден на пълен отказ). Те също са получили ваучери за НЗТ.

Дозовият режим на Tabex е бил следван според препоръките на Софарма: 1-3 ден една таблетка на всеки два часа до общо шест таблетки; 4-12 ден една таблетка на всеки 2.5 часа до общо пет таблетки; 13-16 ден една таблетка на всеки три часа до общо четири таблетки; 17-20 ден една таблетка на пет часа до общо три таблетки и 21-25 ден на шест часа по една таблетка, общо две таблетки за деня. Приемът на НЗТ е бил стандартния за този вид средства.

Ако след 25-ия ден от терапията с cytisine участниците са продължили да пушат, или ако са се нуждаели от допълнителна подкрепа, за да преустановят вредния навик, те са имали възможност да използват дадените им ваучери и да си закупят НЗТ.

За всеки един от участниците са събранни данни за демографски показатели, продължителност и количество изпушени цигари, прием на допълнителни медикаменти, мотивация за спиране на тютюнопушенето (оценена по петстепенна възходяща скала), симптоми на абстиненция и желание за пушене (Mood and Physical Symptoms Scale), употреба на алкохол (Alcohol Use Disorders Identification Test - AUDIT-C), както и удоволствие от пушенето (Cigarette Evaluation Questionnaire).

Първичен краен показател за ефикасност е процентът на трайно отказалите се, отчетен един месец след началото на програмата. Вторичните критерии, проследени на първата седмица и на първия, втория и шестия месец след деня на отказ от пушене, са включвали спазване на терапията, употребата на алкохол, наличие на мотивация за отказ, симптоми на никотинова абстиненция, интензивност и продължителност на желанието за пушене, продължителност на въздържанието, наличие на задоволство от пушенето, прием на други медикаменти.

При участниците, неуспели да се откажат от пушенето, са отчетени денят, в който те отново са започнали да пушат, както и броят на изпушените цигари. Нежеланите ефекти от терапията, съобщени от самите участници, са били регистрирани според International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems, Tenth Revision, Australian Modification.

Резултатите показват:

- На първия месец след започване на програмата 40% от участниците, приемали cytisine, са преустановили трайно пушенето, спрямо 31% от тези на НЗТ; разликата е била особено изразена при жените и не е била сигнификантна при мъжете

- Ефикасността на cytisine за спиране на пушенето е била по-висока, съпоставена с НЗТ, на първата седмица, на втория и шестия месец (през целия период на проследяване)

- Данните, отчетени според вторичните критерии, също са били в полза на лечението с cytisine

- В края на първата седмица, 66% от участниците на НЗТ са използвали дадените им ваучери, спрямо 4% в групата на лечение с cytisine

- На първата седмица след деня на отказ от пушене, участниците от групата на лечение с cytisine е трябвало да приемат по 63 таблетки, но реално са били приети 49+/-24 таблетки. За края на първия месец този брой е съответно 100 таблетки и 72+/-34 таблетки. За времето на цялото проучване, 53% от групата на cytisine и 67% от участниците на НЗТ са спазвали стриктно терапията

- Нежеланите реакции за шест месеца са били по-чести в групата на cytisine (288 събития сред 204 участника), съпоставени с НЗТ (174 събития при 138 участника)

- В групата на терапия с cytisine, 67% от нежеланите реакции са регистрирани в периода между рандомизацията и края на първия месец след деня на отказ от пушене, спрямо 49% при НЗТ

- Нежеланите странични ефекти, свързани с лечението, са били предимно леки до умерени по тежест, като са преобладавали гастроинтестиналните нарушения (гадене и повръщане) и проблемите със съня

- Общо 21% от участниците в групата на cytisine и 34% от тези на НЗТ не са спрели да пушат, като средният период за възстановяване на вредния навик е бил значимо по-дълъг при лечението с cytosine, за разлика от НЗТ, съответно 55 спрямо 11 дни

Авторите подчертават, че cytisine превъзхожда НЗТ, когато се прилага при зависими пушачи, мотивирани да откажат тютюнопушенето. Честотата на нежеланите реакции е била 1.5 пъти по-голяма в групата на cytisine, съпоставена с НЗТ (31 спрямо съответно 20%). Но нежеланите реакции са накарали само 5% от участниците да се откажат от лечение с cytisine. Сред участниците в групата на цитизин, които са съобщили за странични ефекти, 89% след първата седмица и 82% след първия месец след преустановяване на тютюнопушенето, са заявили, че ще препоръчат този медикамент на други хора, които желаят да се откажат от цигарите.

Умерен брой пушачи са спазвали стриктно и са се придържали към предписаната терапия. По време на самото лечение, участниците, приемали cytisine, са съобщили за по-малко симптоми на никотинова абстиненция, намалили са значимо броя на изпушените цигари и са намирали по-малко удоволствие в пушенето.

Нито едно проучване, проведено до момента, не съобщава за такъв висок процент на отказ от тютюнопушене при жените, както настоящото изследване при пушачки на лечение с cytisine.

Този факт изисква допълнителни изследвания, тъй като данните от предишни обзори върху НЗТ са категорични, че жените по-трудно отказват пушенето от мъжете, главно поради наличие на биологични и психосоциални различия.

В заключение, cytisine е ефективно средство за спиране на пушенето и трябва да се прилага като терапия на първи избор при хора с никотинова зависимост. Ефикасността му е сходна с тази на varenicline, но при многократно по-ниска цена. Нежеланите странични ефекти са леки до умерени по тежест и са свързани главно с нарушения на съня и гастроинтестинални симптоми (2).

В коментар към сравнителното проучване между cytisine и НЗТ, д-р Nancy Rigotti, заявява, че въпрос от обществена здравна значимост е терапията с cytisine да стане по-достъпна, тъй като медикаментът е евтин, прилага се от десетилетия, ефективен е, има добър профил на безопасност, поради което милиони пушачи могат да се възползват от него (3).

За допълнителна информация:

Лечението с cytisine превъзхожда никотин-заместителната терапия за преустановяване на тютюнопушенето. МД 2015, бр. 1 февруари www.spisaniemd.bg

* Историята на Tabex е свързана с най-известния български фармаколог проф. д-р Димитър Пасков и неговия сътрудник доц. Д-р Христо Добрев - по ирония на съдбата и двамата са пушачи и познават отлично нуждите и трудностите на пушачите, решили да откажат цигарите поради симптомите на никотинова зависимост.

Използвани източници:

1. Prochaska J., Das S., Benowitz N. Cytisine, the world’s oldest smoking cessation aid. BMJ 2013; 347:f5198 www.bmj.com/content/347/bmj.f5198.long

2. Walker N., Howe C., Bullen C. et al. Cytisine versus nicotine for smoking cessation. N Engl J Med 2014; 371: 2353-2362 www.nejm.org

3. Rigotti N. Cytisine - a tobacco treatment hiding in plain sight. N Engl J Med 2014; 371: 2429-2430 www.nejm.org