Пробиотиците може да са ефективни за профилактика на алергия, но не и на астма при децата01/04/2015

Пре- и постнаталният прием на пробиотици може да понижи нивото на имуноглобулин Е (immunoglobulin E, IgE) при децата и да профилактира сенсибилизацията и развитието на алергии, но не и на бронхиалната астма, според мета-анализ, публикуван в списание Pediatrics (1).

Изследователите са разгледали 1081 рандомизирани, контролирани проучвания, публикувани между 2001 и 2012 година, от които 25 (4031 участника) са включени в мета-анализа за ефекта на пробиотиците за профилактика на атопия и бронхиална астма (БА) при децата в сравнение с плацебо.

Пробиотиците са намалили нивата на общи IgE (total IgE), като този ефект е бил значим при децата с атопия, но не и при неатопичните, но с фамилна анамнеза. При анализирането по възрастови субгрупи е установено, че ефектът на пробиотиците е най-значителен при децата =/>2 години.

Пробиотиците са показали тенденция за намаляване на риска за атопична сенсибилизация, дефинирана чрез положителен кожен тест с убождане (skin prick test) и/или повишени специфични IgE – относителен риск (relative risk – RR 0.90). Пре- и постнаталният прием на пробиотици е намалил значимо риска за атопия (RR 0.88), докато само постнаталният прием показва противоречиви резултати.

Пробиотиците не са намалили значимо риска за БА, като изследователите предполагат, че липсата на ефект може да се дължи на недостатъчния период на проследяване.

Изводът на изследователите е, че приемът на внимателно подбрани пробиотици по време на бременността и ранното детство има значение за първичната профилактика на атопичните заболявания, особено при високорисковите деца. (ЕП)

Използван източник:

1. Elazab N., Mendy A., Gasanaet J. et al. Probiotic administration in early life, atopy, and asthma: A meta-analysis of clinical trials. Pediatrics 2013; 132:3 e666-e676 http://pediatrics.aappublications.org/content/132/3/e666.abstract?sid=8c96f0c8-17f0-4a4c-84ed-5014ed3742c9