Ползи от високо-интензивната терапия с rosuvastatin01/04/2015

Високо-интензивната терапия с rosuvastatin за 13 месеца води до регресия на коронарната атеросклероза при пациенти с преживян миокарден инфаркт, показаха резултатите от проучването IBIS-4*, публикувано в списание European Heart Journal през 2015 година (1).

Коронарната атеросклероза представлява хронично възпалително заболяване, което може да остане недиагностицирано с години, преди да се прояви като стабилна стенокардия или остър коронарен синдром (ОКС) – нестабилна стенокардия или остър миокарден инфаркт.

Терапията със статин ефективно намалява честотата на значимите нежелани сърдечносъдови събития (МАСЕ), установиха редица проучвания за първична и вторична превенция, като ползите за пациенти след ОКС са особено изявени. При високо-интензивната терапия степента на повлияване на показателите на липидния профил е по-изразена в сравнение с терапията с по-ниски дози статини.

Болните с остър миокарден инфаркт с елевация на ST сeгмента (STEMI) са с повишен риск за МАСЕ, което е свързано с мултифокалния характер на атеросклеротичния процес и наличието на вулнерабилни плаки и на други места по коронарните съдове. Хипотезата на авторите на IBIS-4 е, че високо-интензивната терапия със статин може да доведе до регресия на коронарната атеросклероза в проксималните сегменти на коронарните артерии, различни от инфаркт-свързаната артерия.

При 103 пациенти със STEMI и първична перкутанна коронарна интервенция (рРСI) се провежда интраваскуларен ултразвук (IVUS) и радиочестотен (RF) IVUS на двете незасегнати от инфаркта артерии. На участниците се назначава високо-интензивна терапия с rosuvastatin 40 mg дневно за период от 13 месеца, като в края на периода на проследяване отново се провежда IVUS/RF-IVUS.

Първичната крайна цел на проучването е промяна в процентния обем на атерома, който намалява статистическо значимо (с 0.9%, р=0.007) в края на периода на проследяване. Болните с регресия на атеросклеротичния обем в поне една коронарна артерия са 74%.

RF-IVUS показва, че процентното съдържание на некротичното ядро и броят на атеромите с тънка фиброзна капсула не се променят при прием на високо-интензивна терапия със статин. Това означава, че фенотипът на плаката не се променя и процентното съотношение на плаки с високорискови характеристики не сe увеличава.

Освен това след 13 месеца лечение стойностите на холестерола в липопротеините с ниска плътност (LDL-C) намаляват от 3.29 до 1.89 mmol/l (p<0.001), а тези на холестерола в липопротеините с висока плътност (HDL-C) се увеличават от 1.10 до 1.20 mmol/l (p<0.001). (ЯС)

* IBIS 4 – Integrated Biomarkers and Imaging Study-4

Използван източник:

1. Raber L., Taniwaki M., Zaugg S. et al. Effect of high-intensity statin therapy on atherosclerosis in non-infarct-related coronary arteries (IBIS-4): a serial intravascular ultrasonography study. European Heart Journal 2015; 36:490-500 http://eurheartj.oxfordjournals.org/content/36/8/490