Изисквания към авторите в МД България01/04/2015

Основни изисквания към авторите на статии за МD България (Медицината днес в България) – пълната версия можете да намерите онлайн на http://spisaniemd.bg/news

Първата страница трябва да съдържа заглавието на статията, списък с пълните две имена на нейните автори (първо и фамилно), научните им степени и професионални титли, служебните им адреси, както и електронният адрес на автора за кореспонденция.

Статията трябва да съдържа въведение с адекватно съдържание, което да бъде разбираемо за читатели, които не са експерти в съответната област и които могат да нямат същата степен на научни или технологични познания.

Основната част на статията може да бъде разделена на няколко подсекции, в които да бъде изложена аргументирано основната й теза. Изводите трябва да дават ясно обяснение на значимостта и релевантността на представения обзор.

Използваните в статиите литературни източници трябва да бъдат номерирани по реда на тяхното цитиране в текста. Задължително е да се посочват имената на тримата първи автори, пълното заглавие на статията, мястото на нейното публикуване, година, том, брой, страници.

При посочване на имена на лекарствени средства, да се използва генеричното име на активната субстанция, задължително с малка буква. Ако се посочват търговски имена на продукти, те задължително да бъдат с главна буква.

Поради open access на списанието (достъпността му он-лайн), e препоръчително генеричното име на активната субстанция да бъде дадено първо на латиница и след това на кирилица (за да може търсачките да откриват статията, независимо от използвания език при търсенето).

Снимките и графиките трябва да бъдат в следните формати: jpg, tiff, gif и eps. Черно-белите образи трябва да бъдат с минимална разделителна способност 300 dpi, а цветните – с най-малко 600 dpi.

МД България няма да публикува статии, които са предложени за печат или вече са излезли в други издания.