Dacarbazine01/04/2015

Dacarbazine се използва от 70-те години на миналия век за лечение на ММ, като до 2011 година той е единствената системна терапия за пациентите с неоперабилно (локално напреднало) или метастазирало заболяване, въпреки относително ниската й ефикасност. Значимо намаляване на обема на тумора, установено с компютърна томография (KТ), се наблюдава само 5-10% от случаите, като периодът на контрол на заболяването (свободната от прогресия на заболяването преживяемост) е средно шест седмици в сравнение с шест месеца при лeчение с vemurafenib и честота на отговора средно 50% при лекуваните с него пациенти. Това сравнение променя представите за терапията на неоперабилния ММ в ерата на молекулярните маркери и таргетните терапии.