Здравни ефекти на ротавирусните ваксини01/02/2015

Въвеждането на ротавирусните ваксини в имунизационния календар на САЩ е довело до значително понижение на използването на здравни ресурси по повод на диария при децата.

И двете ваксини осигуряват ефективна протекция спрямо хоспитализации по повод на ротавирусен гастроентерит, като имунизацията води и до индиректна протекция на неваксинираните деца, показаха резултатите от анализ, публикувани в списание Pediatrics (1).

През февруари 2006 година Комитетът по имунизационни практики в САЩ* препоръча рутинното приложение на пентавалентната ротавирусна ваксина (RV5; RotaTeq, MSD) при кърмачетата в САЩ; приложението е в три дози, приети през устата на втория, четвъртия и шестия месец.

През юни 2008 година комисията обнови препоръките си, като в тях е включена и моновалентната ваксина (RV1; Rotarix, GSK), която се прилага перорално в две дози с интервал от четири седмици между тях. Първата доза може да се приеме, когато бебето е навършило шест седмици.

Ротавирусните ваксини са одобрени и от Европейската агенция за лекарствата (ЕМА). Те са включени в имунизационните календари на Австрия, Белгия, Великобритания, Гърция, Люксембург, Норвегия и Финландия. В останалите държави от Европейския съюз, включително и в България, те се отнасят към препоръчителните ваксини.

Преди въвеждането на имунизацията с RV, ротавирусните инфекции са били най-честата причина за тежък гастроентерит при децата под 5-годишна възраст в САЩ, водещ до 55 000-70 000 хоспитализации и почти половин милион амбулаторни прегледи всяка година.

Откакто сe прилагат RV ваксините, използването на здравните ресурси и медицинските разходи по повод на диария при децата САЩ са се понижили значително. Освен това, са наблюдавани индиректни ползи от имунизацията при неваксинираните деца и при възрастните.

Въпреки че ефикасността и влиянието на петвалентната ваксина (RV5) са добре описани за ротавирусния сезон през 2008-2009 година, малко са данните за последните ротавирусни сезони. Освен това, поради по-късното й въвеждане, разполагаме с по-ограничена информация за ефективността на вече рутинно използваната моновалентна ваксина (RV1).

С цел да се оцени дългосрочното влияние на RV ваксинация при американските деца на възраст <5 години, е извършен анализ на данните от ротавирусните сезони през 2010 и 2011 година. Целите са били определяне на:

- процентът на ваксинираните и корелацията между имунизационния статус и промените в честотата на диария, водеща до хоспитализации, посещения в спешното отделение или лекарския кабинет в годините след въвеждането на RV ваксините спрямо периода преди тяхната употреба

- ефективността на RV5 и на RV1 при съвременните условия на приложение, както и продължителността на протекция, която RV5 осигурява

- индиректните ползи от RV ваксинация

- спестяването на здравни ресурси и асоциираните разходи по повод на диария след въвеждането на двете ваксини

За да се изследват индиректните ползи от ваксинацията (протекция на неваксинираните хора поради факта, че ваксинираните не са се разболяли и не са довели до предаване на инфекцията), са сравнени честотите на приемите в болница по повод на RV гастроентерит и използването на здравните ресурси поради диария с друга етиология сред ваксинираните деца спрямо съответстваща група от неимунизирани деца, с показателите от преваксиналния период.

Резултати

Ваксинално покритие. В кохорта от >406 000 деца на възраст <5 години, 58% са получили поне една доза от RV5, а 5% - поне една доза от RV1 до 31 декември 2010 година. След бързото разпространение на ротавирусната ваксина след лицензирането на RV5, процентът на ваксинираните деца на възраст <1 година е продължил да се увеличава от 64% на 31 декември 2007 година до 78% на 31 декември 2010 година.

Тенденции в използването на здравните ресурси поради диария. През периода 2001-2011 година са регистрирани общо 53 964 хоспитализации, 242 818 посещения в спешно оделение и 1 846 488 прегледа в лекарския кабинет по повод на диария при децата на възраст <5 години.

През всяка от преваксиналните години използването на здравни ресурси по повод на диария е бележило пик през февруари и март, подобно на сезонността на хоспитализациите поради RV гастроентерит.

По време на всяка постваксинална година от 2007 до 2011, този сезонен пик е бил много по-слабо изразен, в сравнение с годините преди въвеждането на ваксинацията. Сезонните пикове през ротавирусните сезони през 2008-2009 и 2010-2011 са били малко по-високи, отколкото през 2007-2008 и 2009-2010.

Като цяло, понижението на хоспитализациите по повод на ротавирусен гастроентерит корелира с ваксиналното покритие сред съответните възрастови групи, но величината на понижението надвишава ваксиналното покритие във всяка възрастова група и през всяка година.

В частност, през ротавирусните сезони през 2007-2008 и 2009-2010 година, е наблюдавано значително понижение на хоспитализациите по повод на RV гастроентерит при по-големите деца с по-ниско ваксинално покритие.

През 2009-2010 е регистрирано най-голямото понижение от четирите постваксинални сезона, като годишната честота на прием в болница поради RV гастроентерит при децата на възраст <5 години е намаляла с 94% спрямо преваксиналните честоти - от 14 хоспитализации на 10 000 пациенто-години през 2001-2006 до 1 хоспитализация на 10 000 пациенто-години през 2009-2010.

Сред децата на възраст <5 години, годишните честоти на асоцииран с диария прием в болница, посещения в спешното отделение и амбулаторни прегледи са били значително по-ниски по време на всеки от четирите постваксинални сезона от 2007 до 2011 година, с изключение на посещения в спешното отделение и амбулаторните прегледи през 2008-2009 година.

Най-силно изразено намаление на тези показатели е регистрирано при едногодишните деца. През 2009-2010 година, когато е наблюдавано най-голямото понижение от всички постваксинални години, годишните честоти на хоспитализация поради диария, на посещения в спешното отделение или лекарския кабинет по същия повод са се понижили респективно с 54, 31 и 20%, спрямо 2001-2006 година.

Понижения на честотата на хоспитализациите по повод на диария са наблюдавани във всички географски райони по време на всяка една от четирите постваксинални години. Честотите на посещения в спешното отделение и на амбулаторни прегледи поради диария са се понижили сигнификантно във всички области през 2009-2011 година.

Оценка на директните ползи от RV5 и RV1 при съвременните условия. През периода 2010-2011 година е наблюдавано понижение с респективно 92 и 96% при ваксинираните с RV5 и с RV1 на приемите в болница поради ротавирусен гастроентерит, в сравнение със съответстваща група неваксинирани деца. Честотата на понижение на асоциираните с диария хоспитализации е била 55% за получилите RV5 и 53% за ваксинираните с RV1.

Посещенията в спешното отделение по повод на диария са намаляли с 31% при получилите RV5 и с 33% при имунизираните с RV1, след съпоставяне с неваксинирани деца. Честотата на амбулаторните прегледи по повод на диария е била сходна между получилите ваксината и неимунизираните.

Продължителност на протекцията от RV5. Сред получилите RV5, в сравнение със съответстващи по възраст неимунизирани деца, понижението на хоспитализациите по повод на ротавирусен гастроентерит е било с 87% във възрастовата група от 3 до 11 месеца, с 87% за 12 до 23 месеца, 86% за 24 до 35 месеца и 81% за 48 до 59 месеца!

Поради ниската честота на хоспитализации поради ротавирусно заболяване сред ваксинираните деца на възраст 36 до 47 месеца, степента на понижение не е могла да бъде определена при тази възрастова група.

Индиректни ползи от ротавирусната ваксинация. Регистрирано е понижение със съответно 50, 77 и 25% в честотата на обусловен от RV гастроентерит сред съответстващи по възраст, неваксинирани деца през 2007-2008, 2009-2010 и 2010-2011 година.

Изчислено понижение в използването на здравните ресурси и свързаните с това разходи. Установено е, че през периода юли 2007-юни 2011 година в САЩ са предотвратени 176 587 хоспитализации, 242 335 посещения в спешното отделение и 1 116 000 амбулаторни прегледа по повод на диария при децата на възраст <5 години.

Авторите на настоящото проучване са изчислили, че за период от четири години това е довело до намаление на амбулаторните прегледи по повод на диария с 1.5 милиона прегледа, а на здравните разходи - с $924 милиона!

Резултатите показват, че както пентавалентната, така и моновалентната ваксина са високо ефективни за превенция на хоспитализациите по повод на ротавирусен гастроентерит, както и за предотвратяване на хоспитализациите поради диария и на посещенията в спешното отделение, като и двете ваксини осигуряват сходна протекция.

Протекцията, осигурявана от RV5 ваксината спрямо хоспитализация поради ротавирусно заболяване, се е задържала на високо ниво през четирите години на проследяване, без признаци за отслабване на имунитета.

Понижението на асоциираните с RV хоспитализации сред неваксинираните деца в постваксиналния, в сравнение с преваксиналния, период показва наличието на индиректни ползи от ваксинацията.

Намалението на приемите в болница поради RV заболяване и диария от всякаква причина сред американските деца по време на ротавирусните сезони 2007-2008 и 2008-2009 е добре документирано.

Получените резултати сочат, че тези понижения са трайни и са по-големи от наблюдаваните през последващите ротавирусни сезони 2009-2010 и 2010-2011.

В допълнение, е документирано сигнификантно понижение на честотата на посещенията в спешното отделение и на амбулаторните прегледи поради диария през ротавирусните сезони 2009-2010 и 2010-2011. Това би могло да се обясни както с повишаване на ваксиналното покритие, така и с индиректна протекция сред по-големите и сред неваксинираните деца.

До края на 2010 година, покритието с ротавирусните ваксини е достигнало до 63% при децата на възраст <5 години и 78% при тези на възраст <1 година, но все пак тези проценти са с около 10% по-ниски, отколкото регистрираните за ДТК (дифтерия-тетанус-коклюш) ваксината за съответните възрастови групи. (ЗВ)

*Advisory Committee on Immunization Practices - ACIP

Използван източник:

1. Benjamin A., Parashar L., Leshem E. et al. Rotavirus vaccines and health care utilization for diarrhea in the United States. Pediatrics 2014 doi:10.1542/peds.2013-3849 http://pediatrics.aappublications.org/content/134/1/15.full.html