Vinpocetine има невропротективен ефект при атеросклероза и исхемичен инсулт01/02/2015

Vinpocetine (Vicetin® на Sоpharma) упражнява невропротективен ефект чрез антиинфламаторни механизми; той повлиява различни етапи в развитието на атеросклерозата и предпазва от исхемичен инсулт посредством своето действие върху ендотелните, съдовите гладкомускулни клетки, макрофагите и микроглията, и чрез потискане на освобождаването на медиатори на възпалението (1).

Vinpocetine е алкалоид, екстрахиран от растението зимзелен (зеленика) - Vinca minor, и е дериват на винкамина. От няколко години се използва за подобряване на мозъчната циркулация и на когнитивните функции, а понастоящем се прилага в много страни като хранителна добавка за превенция на мозъчносъдовите нарушения и на асоциираните с процеса на стареене симптоми.

Той е инхибитор на фосфодиестераза тип 1 (phosphodiesterase type 1 - PDE1), има висок афинитет към транслокаторния протеин (translocator protein - TSPO), който е биомаркер за активирана микроглия, потиска микроглиалната пролиферация чрез нуклеарен фактор капа бета/активаторен протеин (NF-kappa beta/activator protein-1 - AP-1)-пътя и понижава освобожаването на медиатори на възпалението.

Vinpocetine инхибира прогресията на атеросклерозата

Известно, че атеросклерозата е инфламаторно заболяване, като мононуклеарните фагоцити играят важна роля за възникването на възпалителния отговор.

При наличието на оксидирани липопротеини с ниска плътност (ox-LDL) и на възпалителни цитокини, в ендотелните клетки се увеличава експресията на съдови клетъчни адхезионни молекули-1 (vascular cell adhesion molecule-1 - VCAM-1) и на P-селектин. Това, от своя страна, води до привличане на левкоцити.

Окислението на липопротеините и проинфламаторните цитокини, като интерлевкин-1beta (IL-1beta) и тумор некротичен фактор алфа (tumor necrosis factor-alpha - TNF-alpha), активира NF-kappa beta, като по този начин се индуцира генната траскрипция на VCAM-1.

Чрез повлияване на NF-kappa beta пътя, vinpocetine инхибира транскрипцията на адхезионни молекули, селектини и проинфламаторни цитокини.

Моноцитният хемоатрактантен протеин (monocyte chemoattractant protein-1 - MCP-1) има ключово значение при трансформацията на моноцитите в макрофаги и чрез NF-kappa beta vinpocetine може да окаже индиректно влияние върху този процес.

Проинфламаторните цитокини като IL-6, TNF-alfa, MCP-1, матриксна металопептидаза 9 и реактивни кислородни радикали (reactive oxygen species - ROS), освободени от макрофагите, които са фагоцитирали ox-LDL, също се потискат от vinpocetine чрез NF-kappa beta.

Ендотелните клетки, секретиращи растежни фактори като растежен фактор, произлизащ от тромбоцитите (platelet-derived growth factor - PDGF), стимулират абнормната миграция и пролиферация на съдови гладкомускулни клетки (vascular smooth muscle cells -VSMCs), която може да се потисне от vinpocetine.

Освен това, vinpocetine повишава съдържанието на колаген и значително увеличава дебелината на така наречената фиброзна шапка, като по този начин стабилизира атеросклеротичната плака.

Винпоцетин потиска NF-kappa beta/инхибиторната капа бета киназа (IKK) и екстрацелуларните сигнал-регулирани протеин кинази 1 и 2 (еxtracellular signal-regulated protein kinases 1 and 2 - ERK1/2) пътища, чрез понижаване на възпалителния отговор в съдовите гладкомускулни клетки.

Той също така води до релаксация на церебралните VSMCs, като по този начин стимулира мозъчния кръвоток.

Всички тези данни сочат, че vinpocetine е в състояние да инхибира много стъпки в прогресията на атеросклерозата, което има важно значение при превенцията на исхемичния инсулт.

Vinpocetine потиска ранното възпаление при исхемичен инсулт чрез потискане на IKK/NF-kappa beta

Когато атеросклеротичната плака руптурира, съсирването на кръвта води до бързото й нарастване, като в крайна сметка се стига до пълна обструкция на мозъчните съдове и до мозъчна исхемия.

Публикуваните през 2014 година резултати от китайско мултицентърно проучване демонстрираха, че vinpocetine може да понижи степента на инвалидизиране през ранната фаза на инсулта и може да съдейства за подобряване на качеството на живот и на когнитивните способности след прекаран мозъчносъдов инцидент.

Обструкцията на фокалния церебрален кръвоток води до изчерпване на кислорода и глюкозата и до невронална смърт. Ранната исхемия и реперфузия причиняват хипоксия, както и увреждане на ендотелните клетки, като се стига до микросъдови оклузии.

Данните от клинични изпитвания сочат, че vinpocetine селективно повлиява мозъчния кръвоток, без да оказва влияние върху системната циркулация, и подобрява метаболизма на кислород и глюкоза в мозъка, като по този начин увеличава толерантността на тъканите към аноксия.

Vinpocetine действа върху IKK и инхибира индуцираната от TNF-alfa NF-kappa beta активация и последващата индукция на проинфламаторни медиатори в съдовите гладкомускулни и в ендотелните клетки.

При исхемия на невроните се освобождава глутамат и се активират глутаматните рецептори, което води до масивно навлизане на Na+ and Ca2+. Повишаващите се интрацелуларни концентрации на Na+ и Ca2+ cа отговорни за клетъчен оток и увреждане. Високите нива на Ca2+ водят до активиране на Ca2+-зависими ензими, което води до оксидативен стрес.

Винпоцетин селективно инхибира волтаж-зависимите Na+ канали, като по този наачин съдейства за намаляване на натрупването на Ca2+ в клетките и понижава невроналното увреждане. Медикаментът упражнява и антиоксидантен ефект в невроните.

Vinpocetine потиска пролиферацията на микроглията чрез инхибиране на IKK/NF-kappa beta

Микроглията е съставена от макрофаги, които са постоянни обитатели на главния и на гръбначния мозък и които действат като основна активна имунна защита в централната нервна система (ЦНС) чрез модулиране на невроинфламаторните процеси.

Ключово начално събитие при инсулта е бързото активиране на микроглията, която продуцира възпалителни медиатори и протеази, водещи до влошаване на исхемичните увреждания в мозъка.

В същото време, обаче, микроглията осъществява и невропротективен ефект чрез фагоцитиране на мъртвите клeтки и на тъканните остатъци и чрез секретиране на невропротективни фактори като инсулиноподобен растежен фактор.

Постисхемичното възпаление включва активация и натрупване на микроглията в мозъчната тъкан, което води до възпалително увреждане.

Vinpocetine инхибира пролиферацията на микроглията чрез NF-kappa beta/AP-1 и чрез потискане на освобождаването на възпалителни фактори. Микроглията отстранява увредените клетки, промотира неврогенеза и индуцира създаването на функционална невронална среда чрез възстановяване на миелиновата обвивка и чрез освобождаване на невротрофни фактори и противовъзпалителни молекули.

Активираната микроглия, обаче, допринася за увреждането на невроните чрез продукция на NO, IL-1beta, IL-6 и TNF-alpha. Чрез потискане на образуването на тези молекули vinpocetine инхибира възпалението в ЦНС и упражнява невропротективно действие.

Всички тези данни сочат, че vinpocetine е в състояние да инхибира много стъпки в прогресията на атеросклерозата, което има важно значение при превенцията на исхемичния инсулт. (ЗВ)

Използван източник:

1. Zhang L., Yang Li. Anti-inflammatory effects of vinpocetine in atherosclerosis and ischemic stroke: a review of the literature. Molecules 2015; 20:335-347 doi:10.3390/molecules20010335 www.mdpi.com/journal/molecules