Victoza® – от клиничните проучвания до рутинната клинична практика01/02/2015

Данните от реалния живот (RWD - real word data), или от рутинната клинична практика, допълват резултатите от стандартните рандомизирани клинични проучвания (RCTs - randomised controlled trials) за профила на ефикасност и безопасност на liraglutide (Victoza®) (1-3).

RCTs търсят отговор на въпроса дали една интервенция може да действа, а RWD показват дали тази интервенция наистина действа в практиката. Поради това, RWD допълват празноти в познанието за рисковете и ползите от дадена интервенция.

Liraglutide* има установен добър профил на ефикасност и безопасност в редица RCTs при всички терапевтични подходи - програмата LEAD** включва 6 RCTs от фаза 3.

В тези проучвания liraglutide е ефикасен медикамент, когато се прилага самостоятелно или в комбинация с едно или повече (пер)орални антидиабетни средства (OADs) при пациенти с диабет тип 2 (ДТ2).

Данните от мета-анализ на проучванията с liraglutide (aнализът включва LEAD 1-6 и liraglutide спрямо DPP-4 инхибитор; Garber A. et al. Diabetes 2011; 60 (Suppl. 1):Р967) показват, че редукцията на гликирания хемоглобин (HbA1с) е по-голяма, когато liraglutide се прилага рано в прогресията на ДТ2 (редукция на HbA1c средно с 1.4% за liraglutide 1.2 mg и средно с 1.6% за liraglutide 1.8 mg), прибавен към едно OAD при средна давност на диабета шест години отколкото при късното приложение на liraglutide към 2 и повече OADs при средна давност на диабета 9 години (средна редукция на HbA1c с 0.8% за liraglutide 1.2 mg и с 1.2% за liraglutide 1.8 mg).

Друг анализ посочва, че редукцията на HbА1с е толкова по-голяма, колкото по-високо е неговото изходно ниво и може да достигне 2-2.5% при изходен HbА1с >9% (Nauck M. et al. IDF 2009 20th World Congress Abstract Book. IDF: Montreal; p. 472; P-1400).

По-висок процент пациенти, лекувани с liraglutide 1.2 mg (32%) и liraglutide 1.8 mg (40%), постигат комплексните цели при лечението на ДT2, а именно редукция на HbA1c без наддаване на телесно тегло и без хипогликемии спрямо всички сравнителни антидиабетни средства: exanatide двукратно дневно (25%); sitagliptin (11%), сулфонилуреен препарат (8%); тиазолидиндион (6%), инсулин glargine (15%) и плацебо (8%) (Zinman B. et al. Diabetes Obes Metab 2012;14:77-82).

Victoza® - данни от реалния живот

Предлагаме ви данните от рутинната клинична практика (RWD) във:

- Великобритания - одит/анализ на ABCD (Association of British Clinical Diabetologists) на база с данни на национално ниво (1)

- САЩ - ретроспективно изследване, използвало базата с данни IMS*** (2)

Великобритания: Националната практика за анализ на данните от лечението с liraglutidе във Великообритания е въведена от ABCD през есента на 2009 и представлява проспективни данни за лекуваните с този медикамент пациенти в цялата страна (1).

Анализът на данните от одита на ABCD относно ефектите на liraglutidе (Victoza®) 1.2 mg за понижаване на HbA1c и на телесното тегло (данните са от март 2013 година при 5848 пациенти от 89 клинични центрове) показва, че:

- Редукцията на HbA1c не зависи от изходния индекс на телесна маса (BMI). Liraglutide има същия хипогликемизиращ потенциал и при пациенти с BMI>40 kg/m2, които не са били включени в проучванията от програмата LEAD, докато степента на редукция на телесно тегло зависи от изходния BMI и тази тенденция се запазва и при BMI>40 kg/m2.

- Редукцията на HbА1с не зависи от броя на използваните до момента OADs (едно, две или три), но степента на постиганата редукция корелира строго с давността на диабета, което потвърждава данните от RCTs (1.7% при 0-5 годишна давност на диабета спрямо 1.4% при 6-10 и 1.2% при над 10-годишна давност на диабета). Liraglutide осигурява допълнително понижаване на HbА1с с 1.7% при пациенти, лекувани с едно или две OADs, и средно с 1.9% при пациенти, които не могат да постигнат добър гликемичен контрол на фона на три OADs.

- Liraglutide осигурява допълнителна редукция на HbА1с с 0.9% при пациенти, които не могат да постигнат добър гликемичен контрол с инсулин+/-OAD

- Liraglutide има най-висока ефективност, когато се използва рано в прогресията на болестта

САЩ. Ретроспективно проучване, използвало базата с данни IMS, сравнява ефектите на liraglutide спрямо exenatide, инжектиран два пъти дневно, или sitagliptin върху HbА1с при пациенти (2173 души), лекувани с тези инкретин-базирани терапии в рутинната клинична практика (2). Средният изходен HbA1c и в трите групи е 7.8-7.9%.

Данните от реалната клинична практика (RWD) в САЩ показват, че в сравнение с exenatide или sitagliptin:

- Liraglutide сигурява сигнификантно по-голяма редукция на HbА1с

- Liraglutide постига при по-голям брой пациенти HbА1с <7% за 26 седмици

Предпочитания на пациентите: Резултатите от проучване в реалната клинична практика показват, че загубата на тегло е водеща причина за избора на GLP-1 RA при 61% от пациентите (3).

Американската асоциация на клиничните ендокринолози (AACE)**** публикува в своите последни препоръки за лечение на ДТ2 следното становище: „Въпреки че GLP-1 RA се прилагат инжекционно и изискват повече инструктиране, отколкото пероралните антидиабетни медикаменти, съчетанието между високия им потенциал за понижаване на HbА1с и загубата на тегло, на фона на нисък риск за хипогликемия, ги превръща в предпочитаните средства след metformin при пациенти, които могат да имат полза от загубата на тегло“ (4).

* liraglutide (Victoza®) на NovoNordisk

** LEAD - Liraglutide Effect and Action in Diabetes

*** IMS Patient-Centric Integrated Data Warehouse

**** AACE - American Association of Clinical Endocrinologists

Използвани източници:

1. www.diabetologists-abcd.org.uk/GLP1_Audits/Liraglutide_Audit.htm

2. www.imshealth.com/portal/site/ims/menuitem.edb2b81823f67dab41d84b903208c22a/?vgnextoid=93cfec8413a49310VgnVCM10000076192ca2RCRD&vgnextfmt=defaul

3. Evans M., McE wan P., O’Shea R., George L. A retrospective, case-note survey of type 2 diabetes patients prescribed incretin-based therapies in clinical practice. Diabetes Ther 2013;4:27-40 http://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs13300-012-0015-6.pdf

4. AACE Comprehensive Diabetes Management. Endocr Pract. 2013; 19(Suppl 2):327-335 www.aace.com/files/aace_algorithm.pdf