Няма убедителни доказателства, че хомеопатията е успешна терапевтична алтернатива за лечение на различни заболявания01/02/2015

Липсват убедителни доказателства, че хомеопатията е успешна терапевтична алтернатива за лечение на различни заболявания, според официален доклад на Националния съвет по здравеопазване и медицински изследвания (NHMRC)* на Австралия.

Пълният текст на доклада може да бъде прочетен он-лайн на адрес: www.nhmrc.gov.au/_files_nhmrc/file/your_health/complementary_medicines/review_submitted_literature_effectiveness_homeopathy_september_2013_140407.pdf. Всички налични клинични изпитвания на хомеопатни „лекарства“ включват незначителен брой болни и в повечето случаи са с некачествен дизайн, смятат неговите автори (1).

Хомеопатията е форма на алтернативната медицина с над 200-годишна история. Тя е изградена на принципите на сходството (similia similibus curantur - „подобното лекува подобно”). Счита се, че субстанции, които предизвикват клинична симптоматика при здрави хора, могат да лекуват болни с подобна симптоматика (приети след съответните значителни разреждания).

Хомеопатията се базира и на хипотезата за паметта на водата - многокртно разредените разтвори на дадена субстанция имат „памет” за активното вещество. Процесите, чрез които се приготвят хомеопатичните средства, са разреждане и потенциране (известен още като „динамизация”).

През 2009 година, здравни власти във Великобритания излязоха с официално становище, че „има достатъчно проучвания и доказателства, че хомеопатията не е ефикасна”, като „данните от системни обзори и мета-анализи доказват, че хомеопатичните продукти са сравними с плацебо”.

Тъй като данните от доказателствената медицина за ефикасността на хомеопатията са изключително противоречиви, NHMRC на Австралия изготвя анализ на наличните проучвания в медицинската литература с цел разработване на препоръки за прилагане или неприлагане на хомеопатични средства при различни болестни състояния в хуманната медицина.

Към NHMRC е била сформирана работна група по хомеопатия**. Авторите са извършили търсене в най-големите и авторитетни медицински бази данни, включваща EMBASE, Medline, Cochrane Library, PubMed, PubMed Health, за да се идентифицират всички обзори на контролирани клинични изпитвания на хомеопатични продукти.

Открити са 57 системни обзора, които са отговаряли на един от следните критерии:

- Анализ на различни комплементарни и алтернативни методи (САМ), включително хомеопатия, за лечение в дадена област или на определено заболяване

- Анализ на ефикасността на хомеопатията за дадено заболяване

- Анализ на ефикасността на хомеопатията за различни заболявания

В настоящия анализ е обработена информация за 68 различни заболявания. В около половината от тях, броят на пациентите в клиничните изпитвания е бил под 150. За 15 заболявания, броят на участниците е варирал между 150 и 499. За 10 клинични нарушения, общият брой болни е бил над 500.

Предлагаме ви в обобщен вид резултатите от анализа за някои заболявания:

Диариен синдром в детска възраст

- Идентифицирани са четири обзора по клиничния проблем

- В терапията са използвани комбинирани таблетки (Аrsenicum album, Calcarea carbonica, лайка, podophyllum и сяра); Mercurius vivus, Pulsatilla, phosphorus, Gambogia, Aethusia, aloe, belladonna, Bryonia, Colchicum, Croton tiglium, Dulcamara, Nux vomica; както и напълно индивидуализирана, изготвена с помощта на компютърна програма (RADAR) хомеопатична смес, приемана в разреждане C30 след всяко нестабилно изхождане

- Jacobs и сътр. (2006) са изследвали ефекта на комбинация от хомеопатични медикаменти за лечение на остра диария при деца на възраст между шест месеца и шест години; авторите не са установили статистически значима разлика между хомеопатията и плацебо по отношение на продължителността на диарийния синдром, дневния брой изхождания и общата честота на изхожданията за времето на заболяването

- В анализ на Националния колаборативен център по женско и детско здраве*** се заключава, че „клиничните изпитвания имат сериозни методологични пропуски. Нещо повече, липсва съгласуваност в доказателствата, поради което не могат да се направят никакви препоръки за приложението на хомеопатията”

- В обзор на Altunc и сътр (2007) са включени три проучвания при деца с диария, лекувани с хомеопатия; авторите твърдят, че „доказателствата от клиничните изпитвания, фокусирани върху лечението или превенцията с хомеопатични препарати при деца и подрастващи, не се достатъчно убедителни, за да препоръчат хомеопатията за което и да е заболяване”

- В анализ на Cucherat и сътр (2000) се отбелязва, че „проучванията с висока методологична стойност много по-често демонстрират негативни резултатите за ползата от хомеопатията, съпоставени с тези с ниска методологична стойност”, като изследователите заключават, че „тежестта на наличните доказателства е недостатъчна, за да се потвърди, че хомеопатията е клинично ефективна”

- Въз основа на резултатите от посочените обзорни анализи, е направен изводът, че комбинираната хомеопатия, както и индивидуализираните хомеопатични програми, не са по-ефикасни от плацебо за лечение на деца с остра диария

Алергичен ринит

- Включени са пет обзора (Bellavite и сътр, 2011; Cucherat и сътр, 2000; Ernst, 2011; Linde и сътр, 1997; Passalacqua и сътр, 2006), анализиращи данни от 13 рандомизирани контролирани клинични изпитвания с между 39 и 243 участници (общ брой пациенти 1436), които сравняват ефикасността на хомеопатията с плацебо при болни с алергичен ринит

- Най-често използваните хомеопатични препарати са Galphimia glauca в различни разреждания, Betula 30c, Luffa compositum, различни тревни полени в разреждания

- Резултатите от едно от проучванията с участието на 144 пациенти (Reilly и сътр, 1986) демонстрират превъзходство на хомеопатичните продукти пред плацебо в лечението на алергичния ринит; тези резултати, обаче, впоследствие не са подкрепени от нито едно по-голямо, с добър дизайн, изпитване

- Резултатите от малко рандомизирано контролирано проучване с участието на 147 болни и на две проспективни нерандомизирани изследвания с включени 70 и 178 пациенти, сравняващи хомеопатичните програми с конвенционалната терапия (антихистамини, кортикостероиди и интраназален cromolyn sodium) не позволяват да се направят категорични заключения в полза на алтернативното лечение на алергичния ринит

- Въз основа на анализа на резулатите от посочените обзори експертите заключават, че няма убедителни доказателства, че хомеопатията е по-добра от плацебо или от конвенционалната терапия за лечение на алергичен ринит

Астма

- Ефикасността на хомеопатията за лечение на пациенти с астма (алергична и не-алергична) е била оценена в шест анализа (Altunc и сътр, 2007; Bellavite и сътр, 2011; Cucherat и сътр, 2000; Linde и Melchart, 1998; McCarney и сътр, 2008; Passalacqua и сътр, 2006), включващи осем рандомизирани контролирани проучвания с общо 675 участници

- Използвана е основно индивидуализирана хомеопатична програма, като лечението е провеждано с препарати, съдържащи индивидуални алергени в различни разреждания, или с плацебо

- Няма сигурни доказателства, че хомеопатията е по-ефикасна от плацебо за лечение на астма е заключението на експертите

Бронхит

- Един системен анализ идентифицира средно по размер, рандомизирано контролирано изследване (общ брой участници 258), което съпоставя Bronchiselect (хомеопатичен препарат) с плацебо при болни с бронхит

- Въз основа на резултатите от едно единствено клинично изпитване не може да се заяви, че хомеопатията е по-добра от плацебо в терапията на острия бронхит

Инфекции на горните дихателни пътища (ИГДП)

- Ефикасността на хомеопатията при лечението на ИГДП е оценена от три обзора, включващи седем клинични изпитвания; използвани са предимно Calcarea carbonica, Pulsatilla, сяра

- Резултатите от три рандомизирани контролирани проучвания (общ брой болни 486) не демонстрират разлика в ефикасността на хомеопатията и плацебо при лечение на пациенти с ИГДП

- Едно средно по размер рандомизирано контролирано проучване (208 болни) и три проспективни нерандомизирани изследвания (с брой на участниците между 456 и 1557) сравняват хомеопатията с конвенционалното лечение (антибиотици, противовъзпалителни медикаменти); анализът на данните доказва, че хомеопатията не е толкова ефикасна колкото конвенционалната терапия при болни с ИГДП

Екзема

- Само едно малко по размери проучване (общ брой болни 24) сравнява хомеопатията с плацебо при лечение на екзема; липсата на достатъчно изследвания в тази област не позволява да се заключи доколко хомеопатията е по-ефикасна от плацебо в терапията на болните с екзема, включително с атопичен дерматит

- Две проспективни нерандомизирани изпитвания (със 118 и 135 пациенти) съпоставят хомеопатията с друг вид терапия (кортикостериди, антихистамини, други неспецифични терапии); въз основа на получените резултати не могат да се направят категорични изводи, че хомеопатията е поне толкова ефикасна, колкото е конвенционалното лечение при болни с екзема

Констипация в детска възраст

- Два системни обзора, проведени през 2010 и 2011, не успяват да открият нито едно проспективно контролирано проучване, фокусирано върху ефикасността на хомеопатията за лечение на констипацията при деца, поради което не могат да бъдат направени съответните изводи. (КД)

* National Health and Medical Research Council - NHMRC

** Homeopathy Working Committee - HWC

*** National Collaborating Centre for Women’s and Children’s Health - NCC-WCH

За допълнителна информация:

Хомеопатията вреди - директно и косвено (статията е базирана на 52 източника!). МД, септември 2013, бр. 5 http://spisaniemd.bg/md/2013/09/homeopatiyata-vredi-direktno-i-kosveno

Хомеопатичните продукти - много шум (и пари!) за плацебо ефект (за написване на статията са използвани три публикации в списание Lancet!). МД, август 2010, бр. 5 http://spisaniemd.bg/md/2010/08/homeopatichnite-produkti-mnogo-shum-i-pari-za-platsebo-efekt

Използван източник:

1. Effectiveness of homeopathy for clinical conditions: Evaluation of the evidence. Prepared for the NHMRC Homeopathy Working Committee. Overview report 2013 www.nhmrc.gov.au/_files_nhmrc/file/your_health/complementary_medicines/review_submitted_literature_effectiveness_homeopathy_september_2013_140407.pdf