Levocetirizine – първа линия терапия за намаляване на симптомите на алергичния ринит01/02/2015

Пероралното лечение с levocetirizine за период от две до шест седмици е ефективно за намаляване на симптомите на сезонен и персистиращ алергичен ринит както при деца, така и при възрастни, показаха резултатите от поредица клинични проучвания (1-9).

Този селективен, потентен и неседиращ H1-рецепторен антагонист за перорален прием е одобрен за симптоматично лечение както на сезонен (seasonal allergic rhinitis - SAR), така и на персистиращ (perennial allergic rhinitis - PAR)* алергичен ринит.

Медикаментът е разработен на базата на cetirizine - представлява активен енантиомер на цетиризин и се характеризира с по-висок афинитет към H1-рецепторите, отколкото предшественика си.

Levocetirizine има благоприятен фармакокинетичен профил, резорбира се бързо и ефективно от гастроинтестиналния тракт и се метаболизира минимално. Облекчава бързо симптомите при SAR и PAR, включително назалната конгестия, като има минимални странични ефекти.

Перорално приложеният levocetirizine в доза от 5 mg един път дневно за 32 дни е ефективен при лечението на болни със SAR и с PAR със или без съпътстваща бронхиална астма, показаха резултатите от проведено в Германия клинично проучване с 14 319 пациенти с една от двете форми на заболяването (2). При 80% от лекуваните е наблюдавано облекчаване на симптомите (ринорея, кихане, конюнктивит, диспнея), при минимална честота на странични ефекти.

Тези данни бяха потвърдени и от извършено в центровете за първична медицинска помощ в Белгия проучване (3), като в подгрупов анализ бе установено, че количеството на полените във въздуха не оказва никакво влияние върху ефективността на медикамента.

В друго проучване с 470 пациенти е регистрирано сигнификантно намаление на тежестта на симптомите (кихане, ринорея, сърбеж в носа и в очите) след терапия с няколко различни дозировки на levocetirizine, като тази от 5 mg един път дневно е била с оптимално съотношение полза/риск при лечението на SAR (4).

Резултатите от две големи, двойно-слепи, плацебо-контролирани, мултицентърни изпитвания с участието както на деца (5), така и на възрастни (6) показаха, че левоцетиризин притежава сигнификантна ефективност за подобряване на тежестта на симптомите на алергичния ринит в сравнение с плацебо.

В края на втората седмица от лечението е отчетено значимо намаление на първичния краен критерий за оценка - скорът T4SS (Total 4-Symptoms Scores включва четири симптома: назален сърбеж, очен сърбеж, кихане и назална секреция).

При възрастните levocetirizine в доза 2.5-10 mg веднъж дневно демонстрира линейно съотношение доза-терапевтичен ефект в сравнение с плацебо (p=0.0001), като всички дози на медикамента са по-ефективни от плацебо.

Levocetirizine 5 mg, приет един път на ден, е довел до подобрение на T4SS в сравнение с изходните стойности с <50% спрямо плацебо при всички метеорологични условия, като подобрение на този скор с поне 50% е постигнато само при сухо време.

За разлика от тези данни, намаление на T4SS >50% е наблюдавано при лечение на деца с този медикамент за период от две седмици.

В рандомизирано, двойно-сляпо, осемседмично проучване, 294 пациенти с PAR са лекувани с levocetirizine 5 mg или плацебо един път дневно. Още на първата седмица след началото на терапията с levocetirizine е отчетено подобрение на T4SS с =/>50% (спрямо плацебо) в сравнение с изходните стойности.

Отчетено е статистически значимо подобрение на следните симптоми на ринита: ринорея, кихане, назален и очен сърбеж, назална конгестия, при съпоставяне с плацебо (p</=0.008).

Относителното подобрение на назалната конгестия спрямо плацебо е била 154% в полза на levocetirizine (p=0.002) още в края на първата седмица от терапията.

Благоприятният ефект върху назалната конгестия се е задържал през целия период на проучването, като разликата между левоцетиризин и плацебо е достигнала още по-голяма статистическа значимост (p<0.001) на четвъртата и на шестатата седмица от проследяването.

В друго проучване със сходен дизайн е отчетено още по-голямо подобрение на симптомите (p</=0.0001) след 30-дневен курс на лечение (7). Сходни са и резултатите от проучване с участието на деца - сигнификантно подобрение на T4SS е регистрирано при 306 случая с PAR, лекувани с levocetirizine.

В шестмесечното, рандомизирано, двойно-сляпо, мултицентърно проучване XPERT е оценена ефикасността на levocetirizine 5 mg, приложен един път дневно, при 551 възрастни амбулаторни пациенти с персистиращ алергичен ринит (8). Първични крайни показатели за оценка са били промяна в T5SS и в свързаното със здравето качество на живот (HRQL).

Регистрирано е статистически значимо подобрение на симптомите на PAR (оценени и с двата скора) в хода на първите четири седмици от приема на levocetirizine, в сравнение с плацебо.

При болните от терапевтичната група значително по-рядко е имало нужда от допълнителни медикаменти за овладяване на симптомите на ринита, в сравнение с получавалите плацебо. Установено е и значимо подобрение на общия здравословен статус на пациентите в хода на терапията.

Четири от петте симптома (ринорея, кихане, назален и очен сърбеж), включени в скора T5SS, са били повлияни благоприятно от лечението с левоцетиризин, а петият симптом - назална конгестия - е бил намален сигнификантно в сравнение с плацебо още на третия месец, като този резултат се е запазил и до шестия месец.

В плацебо-групата е имало значимо по-голяма нужда през първите четири седмици от прием на медикаменти за спасително лечение отколкото при лекуваните със селективния (Н1) перорален антихистамин.

При болните с придружаваща атопична астма броят на пристъпите е бил сигнификантно намален по време на шестмесечния терапевтичен период (9).

Дългосрочното лечение с levocetirizine може да доведе до трайно подобрение на свързаното със здравето качество на живота, като и до значимо намаление на заболеваемостта при пациентите с персиситиращ алергичен ринит, е основният извод на авторите на проучването XPERT. (ЗВ)

* Персистиращият ринит се дефинира като поява на симптомите (кихане, ринорея, назален сърбеж и назална конгестия) за най-малко четири дни за период от поне четири седмици в годината

Използвани източници:

1. Pfaar O., Klimek L. Levocetirizine for the treatment of seasonal and perennial allergic rhinitis. European Respiratory Disease 2007; 1(2):53-55 www.touchbriefings.com

2. Klimek L., Hundorf I. Levocetirizine in allergic diseases. An open multicentre practice study on efficacy and safety. Allergologie 2002;25(Suppl. 1):1-7 http://journalseek.net

3. Bertrand B., Eloy P. Levocetirizine is highly effective in patients with seasonal allergic rhinitis not responding to treatment with other antihistamines: an open multicentre study in Belgium (Xpoll) [abstract 723 and poster]. 19th Congress of the World Allergy organisation: Munich, 26 June - 1 July 2005

4. Salmun L. Antihistamines in late-phase clinical development for allergic disease. Expert Opin Investig Drugs 2002;11:259-73 http://informahealthcare.com

5. de Blic J., Wahn U., Billard E. Levocetirizine in children: evidenced efficacy and safety in a six-week randomized seasonal allergic rhinitis trial. Pediatr Allergy Immunol 2005;16(3):267-75 http://onlinelibrary.wiley.com

6. Leynadier F., Mees K., Arendt C. et al. Efficacy and safety of levocetirizine in seasonal allergic rhinitis, Acta Otorhinolaryngol Belg, 2001;55(1):305-12

7. Didier A. Efficacy of levocetirizine in perennial allergic rhinitis (PAR) as measured by the number of comfortable days. Eur Respir J 2004;24(Suppl. 48):124 http://erj.ersjournals.com

8. Bachert C., Bousquet J., Canonica G. et al. Levocetirizine improves quality of life and reduces costs in long-term management of persistent allergic rhinitis. J Allergy Clin Immunol 2004;114(4):838-44 www.jacionline.org

9. Bachert C., Demarteau N., Levocetirizine reduces asthma in patients with persistent allergic rhinitis: an exploratory analysis of the XPERT-trial (abstract and poster). 24th Congress of the European Academy of Allergology and Clinical Immunology; 2005 June 26-July 1, Munich