Дългосрочното използване на мобилни телефони е свързано с риск за мозъчен глиом01/02/2015

Дългосрочната употреба на мобилни и безжични телефони води до повишен риск за появата на малигнен глиом, показаха резултатите от проучване, публикувано в списание Pathophysiology (1).

Хората, използвали такива телефони над 25 години от живота си, имат три пъти по-висок риск за появата на злокачествения мозъчен тумор в сравнение с потребителите им за по-малко от 20 години. Причината за разликата е по-дългата експозиция на радиочестотно електромагнитно поле в първата група.

Лекарите трябва да обсъждат този риск със своите пациенти и да ги съветват да използват слушалки или да изпращат текст, вместо да говорят често и дълго по тези телефони.

В проучването са участвали две групи пациенти с малигнен глиом - първата група е била на възраст от 20 до 80 години, като туморът е бил открит през периода 1997-2003. Втората група е включвала пациенти на възраст от 18 до 75 години, при които диагнозата е била поставена през периода 2007-2009 в същите шест онкологични центрове в Швеция.

Всички пациенти са попълнили детайлни въпросници относно експозицията им на мобилни телефони или на безжични телефонни апарати.

В анализа са включени данните на 1498 случая с малигнени мозъчни тумори, на средна възраст 52 години. При повечето пациенти (92%) е бил установен глиом (хистологично подтвърдена диагноза), като половината от тях (50.3%) са били с най-злокачествената му форма - астроцитом стадий IV (glioblastoma multiforme). В проучването са били включени и 3530 здрави контроли на средна възраст 54 години.

Обединеният анализ показва повишен риск за глиом при използване на клетъчен телефон за период от над една година след изключване на влиянието на възраст, пол и социалноикономически статус.

Рискът расте пропорционално на часовете, през които е използван клетъчен телефон - статистически значимо увеличение на всеки 100 часа кумулирана експозиция.

Рискът е бил по-висок ипсилатерално (от страната на използваното ухо), като най-много глиоми са били диагностицирани в темпоралния лоб на мозъка.

Допълнително, по-ранното използване на подобен телефон (под 20-годишна възраст) също е било свързано с по-голяма вероятност за появата на глиом в сравнение с началната му употреба по-късно през живота.

Децата и подрастващите са изложени на по-висока експозиция отколкото възрастните поради по-тънките кости на черепа и по-високата проводимост на мозъчната им тъкан.

Данните от това проучване повдигат отново въпроса дали клетъчните телефони имат роля в канцерогенезата и как да се защитят по-добре техните потребители, които се увеличават в цял свят.

Използван източник:

1. Hardell L., Carlberg M. Mobile phone and cordless phone use and the risk for glioma. Analysis of pooled case-control studies in Sweden, 1997-2003 and 2007-2009. Pathophysiology. Published online October 28, 2014 www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0928468014000649