Мacitentan – нов медикамент за лечение на пулмонална артериална хипертония01/11/2014

Мacitentan (Opsumit на Actelion) бе одобрен от Европейската комисия като монотерапия или в комбинация за дългосрочна терапия на пациенти с пулмонална артериална хипертония (ПАХ) с функционален клас II и III по СЗО (1).

ПАХ е хронично, прогресивно, животозастрашаващо заболяване, което е свързано с десностранна сърдечна недостатъчност, значително ограничение на физическата активност и намаление на преживяемостта.

В момента за лечението на ПАХ се прилагат три групи медикаменти, насочени срещу специфични патогенетични процеси: антагонисти на ендотелиновите рецептори (ERA), простациклини и инхибитори на фосфодиестераза 5 (PDE5).

Активната съставка на macitentan е нов двоен (ендотелин А и В антагонист), който е ефективен при различни форми на ПАХ (идиопатична, наследствена, свързана със съединително тъканни заболявания, след корекция на вродени сърдечни пороци).

Медикаментът има висок афинитет към ендотелиновите рецептори в гладките мускули на пулмоналната артерия, чрез което блокира вазоконстрикцията и гладкомускулната пролиферация.

Одобрението на регулаторния орган е базирано на резултатите от международното клиничното проучване от фаза 3 SERAPHIN, което установи намаление с 45% на риска за фатален изход или хоспитализация, свързана с ПАХ (2). (ИТ)

За допълнителна информация:

www1.actelion.com/en/healthcare-professionals/products/opsumit/index.page

http://opsumit.com

Използвани източници:

1. Opsumit (macitentan) www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Summary_of_opinion_-_Initial_authorisation/human/002697/WC500153142.pdf

2. Pulido T. et al. Macitentan and morbidity and mortality in pulmonary arterial hypertension. N Engl J Med 2013; 369: 809-818 www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1213917