Избор на антитромботична терапия при съчетание от сърдечна недостатъчност, предсърдно мъждене и съдово заболяване01/11/2014

При пациенти с предсърдно мъждене (ПМ) и съпътстващи сърдечна недостатъчност (СН) и съдово заболяване добавянето на антиагрегант към антикоагулантната терапия не е свързано с допълнителни ползи по отношение на тромбемболичния или коронарния риск, но значително увеличава риска за кървене, показаха резултатите от голямо клинично проучване, публикувани в списание Journal of the American College of Cardiology (1).

Общият брой на участниците е 37 464, на средна възраст 75 години. Включени са хоспитализирани пациенти с едновременно наличие на СН и съдово заболяване за периода 1997 до 2009 година, проследени за среден период от три години. 20.7% от изследваната група са с перманентно ПМ, а 17.2% - с пароксизмално или персистиращо ПМ.

Комбинирането на антагонисти на витамин К с антиагрегантна терапия при болните с ПМ не намалява съществено риска за миокарден инфаркт или тромбемболичен инцидент, но риска за кървене се увеличава: с 31% при пациентите с перманентно и с 33% при тези с пароксизмално и персистиращо ПМ.

Допълнителни анализи показват, че риска за миокарден инфаркт или тромбемболизъм при болните с ПМ и антикоагулантна терапия не се повлиява в нито една от изследваните подгрупи при добавяне на антиагрегант към терапията, както и при нито един от представителите на класа на антиагрегантите.

Тъй като СН, ПМ и съдовите заболявания са патофизиологично свързани, те нерядко се съчетават и усложняват избора на антитромботична терапия. Според авторите на анализа, подходяща и достатъчна в подобна ситуация е антикоагулантната терапия, без да е необходимо към нея да се добавя антиагрегант.

Използван източник:

1. Lamberts M., Lip G., Ruwald M. et al. Antithrombotic treatment in patients with heart failure and associated atrial fibrillation and vascular disease: A nationwide cohort study. J Am Coll Cardiol 2014; 63(24):2689-2698 http://content.onlinejacc.org/article.aspx?articleID=1864458