Еднаква ефективност за два антиагрегантни режима01/11/2014

Добавянето на инхибитора на фосфодиестераза III cilostazol към стандартната двойна антиагрегантна терапия се оказва толкова ефективно, колкото и удвояването на дозата на clopidogrel след имплантация на медикамент-излъчващ стент (DES - drug-eluting stent), показаха резултатите от проучването HOST-ASSURE*, публикувани в списание JACC: Cardiovascular Interventions (1).

В Азия, където е проведено HOST-ASSURE, голям процент от населението носи генотип, свързан с редукция на ефикасността на clopidogrel. Включени са 3 755 участници на средна възраст 63 години и проведена перкутанна коронарна интервенция (PCI). Индикациите за PCI включват остър коронарен синдром при около две трети от болните .

Пациентите са рандомизирани 1:1 на два антиагрегантни режима: clopidogrel + ацетил салицилова киселина (ASA) с добавяне на cilostazol или на двойна доза clopidogrel + ASA. Отделна рандомизация разделя изледваната група 2:1 на два вида DES, излъчващи съответно everolimus или zotarolimus.

Преди провеждане на PCI всички участници получават натоварваща доза ASA 300 mg и clopidogrel 300-600 mg. В групата с тройна антиагрегантна терапия се добавя също cilostazol в натоварваща доза 200 mg и поддържаща - 100 mg два пъти дневно за един месец. В останалата част от изследваните лица поддържащата доза на clopidogrel е 150 mg дневно за един месец.

Въпреки че добавянето на cilostazol към стандартната двойна антиагрегантна терапия стимулира инхибирането на тромбоцитите на 12-ия до 24-я час след натоварващата доза и на края на първия месец, резултатите в двете групи остават еднакви. Типът на използвания стент също не повлиява крайните цели.

Един месец след процедурата комбинираната честота на сърдечносъдова смъртност, миокарден инфаркт, тромбоза в стента, инсулт и епизоди на голямо кървене е 1.2% след добавянето на цилостазол и 1.4% след удвояване на дозата на клопидогрел.

С посочената разлика cilostazol изпълнява критериите за non-inferiority спрямо clopidogrel (изпитваният медикамент е поне толкова ефективен, колкото контролният). Не се установяват разлики между двете групи и по отношение на индивидуалните компоненти на първичната крайна цел.

По принцип, основната индикация за приложение на cilostazol е повлияване на клаудикационната болка при пациенти с периферна артериална болест. А когато става дума за алтернатива и по-мощен вариант на стандартната двойна антиагрегантна терапия с ASA + clopidogrel, повечето лекари предпочитат вече утвърдените по-мощни антиагреганти: ticagrelor и prasugrel.

Разбира се, цената на лечението също има значение, а добавянето на cilostazol е значително по-евтино от двойна антиагрегантна терапия с новите антиагреганти и дори от удвояване дозата на clopidogrel. (ЯС)

* HOST-ASSURE - Harmonizing Optimal Strategy for Treatment of Coronary Artery Stenosis-Safety & Effectiveness of Drug-Eluting Stents & Antiplatelet Regimen

Използван източник:

1. Park K. et al. Adjunctive cilostazol versus double-dose clopidogrel after drug-eluting stent implantation: The HOST-ASSURE randomized trial (Harmonizing Optimal Strategy for Treatment of Coronary Artery Stenosis-Safety & Effectiveness of Drug-Eluting Stents & Antiplatelet Regimen). JACC Cardiovasc Interv 2013; 6: 932-942 http://interventions.onlinejacc.org/article.aspx?articleid=1738806