Приложение на стандартизиран myrtol при остри и хронични бронхити – ефекти върху дихателните пътища01/09/2014

Стандартизираният myrtol (MYS)* е ефективен за лечение на остри бронхити, дългосрочната му употреба води до намаляване на честотата и тежестта на острите екзацербации при хроничен бронхит и е с добра поносимост, показаха резултатите от няколко клинични проучвания при пациенти с остро или хронично възпаление на дихателните пътища (1-4).

Респираторните заболявания (като остър или хроничен бронхит и астма) се характеризират с обструкция на дихателните пътища и нарушен трахеален мукоцилиарен клирънс, което води до натрупване на мукус и повишен риск за пулмонална инфекция (1).

Ефективният клирънс зависи от вискозитета на мукуса и цилиарната активност, като честотата на цилиарното трептене (сiliary beat frequency - CBF) и съответно транспортът на мукуса се подобряват от приложението на етерични масла, сапонини и бета2-миметици (salbutamol).

Муколитиците деполимеризират муцина и така намаляват слузния вискозитет, а секретолитиците увеличават секрецията на муцин от Гоблетовите клетки и така понижават вискозитета на мукуса и осигуряват по-ефективния му транспорт.

Стандартизираният myrtol има доказани секретомоторни, секретолитични и муколитични свойства, както и противовъзпалителен и антиоксидантен ефект (5), което го прави подходящ за терапия на острите и хронични бронхити и неусложнения риносинуит, тъй като облекчава значително симптомите и подобрява дишането.

Matthys и сътр. провеждат двуседмично мултицентърно, рандомизирано, двойно-сляпо, плацебо-контролирано, с паралелни групи клинично проучване, в което сравняват ефикасността, безопасността и поносимостта на MYS, cefuroxime и ambroxol при пациенти с остър бронхит (2).

В изследването са включени 676 пациенти (>/=18 години) с остър бронхит с давност 75% и без данни за хронично белодробно заболяване. Те са рандомизирани да получават GeloMyrtol® forte* - 4 x 300 mg, 1-14 ден (n=170), cefuroxime - 2 x 250 mg, 1-6 ден (n=171), ambroxol - 3 x 30 mg, 1-3 ден и 2 x 30 mg за 4-14 ден (n=163) или плацебо (n=172).

Резултатите показват, че симптомите на остър бронхит са намаляли във всички групи, но при пациентите на плацебо повлияването е било по-бавно и непълно. При тези болни заболяването се е влошило толкова, че е било показано прекъсване на участието (нереспондери) при 20.9% след една седмица (визита 2) и при 11% след още една седмица (визита 3).

При пациентите, лекувани с MYS, нереспондерите на втора и трета визити са само 5.3% и 1.2%, като процентът на отговорилите на терапията на второто посещение е статистически значимо по-голям за лекуваните с MYS в сравнение с плацебо (92.9% спрямо съответно 77.3%, p<0.001) и е подобен на този при получавалите cefuroxime (92.4%) и ambroxol (89.6%).

Заключението на изследователите е, че в сравнение с плацебо, лечението със стандартизиран myrtol е по-ефикасно и води до по-бързо и пълно възстановяване, при добра поносимост на терапията.

Ефективността на MYS е сравнима с тази на cefuroxime и ambroxol, което го прави подходяща алтернатива на антибиотичното лечение при остър бронхит без определен инфекциозен причинител и без риск за развитие на бактериална резистентност.

Резултатите от друго мултицентърно, рандомизирано, двойно-сляпо, плацебо-контролирано проучване на Gillissen и сътр. потвърждават значимо по-добрия ефект на MYS в сравнение с плацебо за лечение на острия бронхит (3).

Пациентите (n=413) са рандомизирани да получават GeloMyrtol® forte - 4 x 300 mg/дневно (n=202) или плацебо (n=211). Около една седмица след началото на лечението, кашличните пристъпи са редуцирани с 62.1 и 49.8% съответно за приемалите MYS или плацебо (p<0.0001), с добра поносимост на терапията и при двете групи.

При приемалите MYS средното време за постигане на 50% намаляване на кашличните симптоми е било значимо по-кратко и повече болни са били без кашлица през деня.

При тях, дневните кашлични пристъпи, както и нарушението на съня в резултат на нощната кашлица, са били значително по-малко и значимо повече пациенти на MYS са били с клиничен ефект от терапията.

Meister и сътр. провеждат мултицентърно, рандомизирано, двойно-сляпо, плацебо-контролирано, с паралелни групи клинично проучване, в което оценяват ефикасността и поносимостта на GeloMyrtol® forte (3 x 300 mg) за дългосрочното лечение през зимата на пациенти с хроничен бронхит (4).

Включени са 246 болни, 122 от които за поне един месец са получавали MYS и 124 са били на плацебо. От тях 215 (110 на MYS и 105 на плацебо) са оценени по отношение на ефикасност (изостряне, нужда от антибиотично лечение, симптомен скор и общо състояние) за определения по протокол шестмесечен период на лечение.

Статистически значимо (p<0.01) повече пациенти са били без остри екзацербации в групата на MYS (72%) в сравнение с плацебо групата (53%), като за разлика от пациентите на активно лечение, при тези на плацебо се наблюдава ясен пик на изострянията на третия месец от проследяването.

При прием на MYS, 51.6% от болните с остра екзацербация са имали нужда от антибиотик (АБ) срещу 61.2% за плацебо, като 62.5% от получавалите АБ от групата на MYS са го приемали за 7-дневно лечение с АБ. Общото състояние е било също значимо по-добро при пациентите на MYS.

Заключението на изследователите е, че дългосрочното лечение с MYS е значително по-ефикасно в сравнение с плацебо за профилактика на острите екзацербации при пациентите с хроничен бронхит, като намалява честотата и тежестта на изострянията, нуждата от антибиотици и нарушеното здраве в резултат на кашлицата и експекторацията, при поносимост, сравнима с тази на плацебо. (ЕП)

* GeloMyrtol® forte стомашно-устойчиви капсули съдържат 300 mg стандартизиран myrtol

Стандартизираният myrtol (myrtol standardized - MYS) е етерично масло, получено от Pinus spp (бор), Citrus aurantifolia (зелен лимон, лайм, лимета) и Eucalyptus globulus. MYS е фитотерапевтичен екстракт (дистилат) с мукосекретолитични, противовъзпалителни и антиоксидантни свойства, който съдържа основно три монотерпена - (+)-alpha-pinene, d-limonene и 1,8-cineole (известен още като eucalyptol).

Използвани източници:

1. Begrow F., Boeckenholt C., Ehmen M. et al. Effect of myrtol standardized and other substances on the respiratory tract: ciliary beat frequency and mucociliary. Adv Ther (2012) DOI 10.1007/s12325-012-0014-z www.advancesintherapy.com/Article/aee0bb5b-a471-4fc5-ae27-1a46bc3d5218/Effect_of_Myrtol_Standardized_and_Other_Substances_on_the_Respiratory_Tract_Ciliary_Beat_Frequency_and_Mucociliary_Clearance_as_Parameters

2. Matthys H., de Mey C., Carls C. et al. Efficacy and tolerability of myrtol standardized in acute bronchitis. A multi-centre, randomised, double-blind, placebo-controlled parallel group clinical trial vs. cefuroxime and ambroxol.

Arzneimittelforschung. 2000;50(8):700-711 http://europepmc.org/abstract/med/10994153

3. Gillissen A., Wittig T., Ehmen M. et al. A multi-centre, randomised, double-blind, placebo-controlled clinical trial on the efficacy and tolerability of GeloMyrtol® forte in acute bronchitis. Drug Res (Stuttg). 2013;63(1):19-27. doi: 10.1055/s-0032-1331182 www.gelomyrtol.ca/documentation/gillissen-et-al-2013-drugres.pdf

4. Meister R., Wittig T., Beuscher N. et al. Efficacy and tolerability of myrtol standardized in long-term treatment of chronic bronchitis. A double-blind, placebo-controlled study. Study Group Investigators. Arzneimittelforschung. 1999;49(4):351-8 www.researchgate.net/publication/12962202_Efficacy_and_tolerability_of_myrtol_standardized_in_long-term_treatment_of_chronic_bronchitis._A_double-blind_placebo-controlled_study._Study_Group_Investigators

5. Graћmann J., Hippeli S., Dornisch K. et al. Antioxidant properties of essential oils. Possible explanations for their anti-inflammatory effects. Arzneim-Forsch/Drug Res.2000;50:135-139