PET скенирането намалява ненужното оперативно лечение за напреднал NSCLC01/09/2014

Рутинната предоперативна диагностика с позитронно-емисионна томография (РЕТ) намалява значително необходимостта от ненужно хирургично лечение при напреднал недребноклетъчен карцином на белите дробове (NSCLC), показаха данните от обзор, публикуван през март в Journal of Nuclear Medicine (1).

Няколко малки рандомизирани изследвания сочат, че рутинното използване на РЕТ скенер в диагнозата на белодробния рак спомага за откриването на засегнати медиастинални лимфни възли и за по-точното стадиране на заболяването.

Цел на новото проучване е да се установи ефективността на PET за избягване на ненужно оперативно лечение при новодиагностицирани пациенти с NSCLC. Обхванати са 2977 болни за периода 1997-2009, като една част от тях са изследвани предоперативно с PET, a 976 (32.8%) са подложени на хирургично лечение. Крайният изход е оценен според наличието на засегнати медиастинални лимфни възли, далечни метастази и очаквана продължителност на живота <12 месеца.

След период на проследяване от 12 месеца е установено, че 54% (1611/2977) от пациентите са починали. В групата с оперативно лечение с фатален изход са били 20.6% (201/976), като не е установена съществена разлика в смъртността между болните с или без предоперативна РЕТ. Резултатите показват, че ненужно хирургично лечение (интраоперативно установени далечни метастази) е проведено при 30.3% болните, а извършването на предоперативна PET е довело на намаление с 13% на тези интервенции.

Рутинното използването на PET за предоперативно диагностично уточняване и стадиране на NSCLC е свързано с по-точно определяне на наличието на ангажирани регионални лимфни възли или далечни метастази, подпомага планирането на най-подходяща терапия и намалява честотата на ненужни операции при напреднало заболяване, е заключението на авторите. (ИТ)

Използван източник:

1. Zeliadt S., Loggers E., Slatore Ch. et al. Preoperative PET and the reduction of unnecessary surgery among newly diagnosed lung cancer patients in a community setting J Nucl Med 2014; 55: 379-385 http://jnm.snmjournals.org/content/55/3/379.abstract