Bevacizumab увеличава преживяемостта при цервикален карцином01/09/2014

Приложението на bevacizumab, заедно с химиотерапия, подобрява с четири месеца преживяемостта при жени с напреднал, метастатичен или рецидивирал цервикален карцином, показаха резултати от проучване на Gynecology Oncology Group (GOG), публикувани в списание New England Journal of Medicine (1).

Добавянето на bevacizumab към базирана на платината химиотерапия е удължило средната преживяемост от 13.3 на 17 месеца, като е била свързано и с по-висок отговор към лечението. Изследването е първото, което показва подобрена преживяемост при приложение на таргетна терапия.

Всяка година в света се регистрират 500 000 нови случаи на цервикален карцином, който е причина за 250 000 смъртни случаи годишно. Ранните форми на локално авансирал карцином се лекуват оперативно, с базирана на платина химио- и лъчетерапия, или с комбинирана терапия. Пациентките с рефрактерно, рецидивиращо или метастазирало заболяване имат ограничени възможности за лечение.

Bevacizumab е хуманизирано моноклонално антитяло - инхибитор на съдовия ендотелен растежен фактор (VEGF), който блокира ангиогенезата и дава нова възможност за лечение на тази група болни.

Авторите са провели рандомизирано, многоцентрово клинично проучване при 452 пациентки, което сравнява втора линия химиотерапия плюс bevacizumab 15 mg/kg или плацебо.

Химиотерапията е била комбинация от cisplatin 50 mg/m2 плюс paclitaxel 135-175 mg/m2 или topotecan 0.75 mg/kg плюс paclitaxel 135-175 mg/m2. Първичен показател за краен изход е била общата преживяемост, като не е била установена съществена разлика между двата режима.

В групата, която е получавала химиотерапия и bevacizumab, е била отчетена по-висока честота на терапевтичен отговор (48 срещу съответно 36%, р=0.008), както и удължаване на периода без прогресия на заболяването (8.2 срещу 5.9 месеца).

Най-честите нежелани странични ефекти, свързани с приложението на бевацизумаб, са били хипертония (29 срещу 2% в контролната група), тромбемболични събития (8 срещу 1%) и гастроинтестинална фистула (3 срещу 0%). (ИТ)

Използван източник:

1. Tewari К., Sill М., Long H. et al. Improved survival with bevacizumab in advanced cervical cancer. N Engl J Med 2014; 370: 734-743 www.nejm.org/doi/pdf/10.1056/NEJMoa1309748