Най-добрите три български научни разработки според списание МД, представени в секция Хирургия на Международния конгрес по медицински науки – ICMS 2014 в София01/05/2014

Топографо-анатомично изследване на екстраперитонеалната анатомия на предна коремна стена във връзка с тоталната екстраперитоенална лапароскопска херниопластика

Ч. Иванов1, д-р Д. Димитров2, З. Василева1, М. Юреско1, д-р И. Петрова2, д-р Т. Делийски2, д-р Ст. Йочкова, д-р Р. Доцова, д-р Е. Иванов3

1 Студентски кръжок по онкологична хирургия МУ-Плевен

2 Клиника по онкологична хирургия МУ-Плевен

3 Катедра Анатомия, хистология и цитология, МУ-Плевен

Въведение - През последните 10 години множество рандомизирани проучвания показаха предимството на тоталната екстраперитонеална (ТЕП) лапароскопска ингвинална херниопластика.

Намалена следоперативна болка, бързо възстановяване на нормална физическа активност и нисък процент на рецидиви са част от ползите на този метод, но това са резултати постигнати от опитни екипи.

Всички автори споделят, че обучителната крива е много стръмна и бавна заради „обърнатата наопаки“ анатомия. Тази анатомия не се изучава на практика в нормалния цикъл на обучение по медицина.

Целта ни беше да проучим някой топографо-анатомични и топографо-метрични ориентири за по-лесно лапароскопско познаване на екстраперитонеалното пространство на предна коремна стена.

Материали и методи - Бяха използвани шест фиксирани трупа от катедрата по Анатомия, хистология и цитология към МУ - Плевен. Проучени и измерени бяха различни разстояния от топографо-анатомични точки (tuberculum pubicum, spina iliаca anterior superior, linea Alba, а. Epigastrica Inferior и др.) спрямо вътрешния ингвинален отвор.

Бяха анатомично описани при всичките 12 ингвинални зони триъгълниците на болката, на смъртта и на Хеселбах. Направен бе сравнителен анатомичен анализ на структурите в екстраперитонеалното пространство с тези на ингвиналния канал.

Резултати - Средните разстояния бяха както следва: от spina iliaca anterior superior (SIAS) до linea alba - 12.17 cm; от SIAS до tuberculum pubicum - 13.75 cm; от SIAS до umbilicus - 14.83 cm; от umbilicus до os pubis - 15.92 cm; от SIAS до латерален ръб на m. rectus abdominis - 8.67 cm; от SIAS до n.cutaneus femoris lateralis (латерално - триъгълник на болката) - 2.83 cm; от SIAS до n. femoralis (медиално - триъгълника на болката) - 7. 25 cm; от SIAS до вътрешният ингвинален отвор - 7.08 cm; от SIAS до външният ингвинален. отвор - 11.45 cm; от SIAS до a. epigаstrica inferior (триъгълник на смърта - медиално) - 9.16 cm; от SIAS до lig.teres uteri (при жените) или vas deferens (при мъжете) (триъгълник на смърта - латерално) - 7.10 cm.

Средната дължина на рамената на триъгалника на Хеселбах са както следва:

ligamentum inguinalae - 4.08 cm, a. epigastrica inferior - 5.50 cm, m. rectus abdominis- 5.00 cm.

Заключение - По-доброто познаване на екстраперитонеалната анатомия на предна коремна стена е необходимост за осъществяването на лапароскопски ТЕП ингвинални херниопластики. Фиксираните трупове са добра възможност за обучение и пояснение на анатомичните ориентири в тази малко известна, но в никакъв случай не по-трудна анатомия от тази на ингвиналната област.

Импресионен метод

д-р И. Петрова, д-р Ц. Иванов, проф. д-р Т. Делийски

Клиника по онкологична хирургия, УМБАЛ Д-р Георги Странски, МУ-Плевен

Въведение - Измерването на гърдите е важна част от предоперативната хирургична подготовка. Изпълнението й е трудна и деликатна процедура както за пациента, така и за лекаря. Нашата цел беше да създадем метод, който да улеснява както пациентите, така и лекарите и в същото време да е високо информативен и точен.

Материали и методи - Импресионният метод се състои в установяване на метричните параметри на гърдите чрез проектиране на специфични точки, линии и контури на гърдите върху прозрачни плаки

За метода са нужни следните материали: прозрачни плаки, маркер, линия или метърче, лепенки и таблица, в която да се вписват параметрите.

Нужно е да се измерят следните параметри: разстоянието между fossa jugularis и мамилата, хоризонталната основа на гърдата, вертикалната основа на гърдата, диаметърът на ареолата, диаметърът на мамилата, профилът на мамилата, профилът на гърдата, разстоянието между стернума и инфрамамарната точка, разстоянието между стернума и мамилата, разстоянието между мамилата и инфрамамарната точка, разстоянието между fossa jugularis и долния контур на гърдата, разстоянието между мамилите.

Заключение - Импресионният метод за измерване на гърдите се е доказал в нашата клинична практика и предимството му е, че при него измерването е много по-лесно както за пациента, така и за лекаря. В същото време е достатъчно информативен за предоперативна подготовка при хирургия на гърдите.

Вариации на вена сафена магна и клиничната им значимост

Венко Венков, д-р Драгомир Дарданов, д-р Делян Еврев

Катедра Хирургически болести, акушерство и гинекология, УБ Лозенец, Софийски университет

Въведение - Вариациите на vena saphena magna (VSM) са сегментна хипоплазия с „мостова вена“, дублиране, трибутарии към v. circumflexa femoris anterior, трибутарии към v. circumflexa femoris posterior, към v. saphena anterior accessoria (VSAA), към v. saphena circumflexa posterior и др.

Вариациите са важни поради две причини: образуване на варици и графтове за сърдечни операции (CABG). Разширените вени не могат да бъдат използвани като графтове. И все пак, познаването на техните варианти е важно за планиране на оперирането им.

Материали и методи - 50 пациенти и здрави контроли са наблюдавани чрез ултразвук на честота 4 MHz с устройство: Sequoia. Статистическата информация е обработена в MS Excel.

Резултати - Някои варианти на VSM (сегентна хипоплазия, VSAA) кореспондират с по-висока честота на варици на долните крайници.

Заключение - Въз основа на настоящото проучване приемаме, че е нужна предшестваща образуването на вариците профилактика при високорисковите пациенти, преди развитието на исхемична болест на сърцето.