Проучване сред млади хематолози01/04/2014

В усилията си да задържи българските лекари хематолози в страната, Българското медицинско сдружение по хематология е решено да заеме активна позиция като предприеме действия, които да стимулират младото поколение професионалисти, като ги подпомогне в изкачването на трудните стъпала на професията и им вдъхне самочувствие, увереност и мотивация за работа.

В тази връзка Сдружението проведе проучване сред 42 млади хематолози, изследващо нагласите им към развитието на хематологията в България, от което става ясно, че хематологията се оценява като модерна дисциплина, даваща възможност за изследователска работа, което е и основната причина тя да бъде изборът на специалност за тези млади хора.

Сред факторите, носещи най-високо удовлетворение в работата, като най-значим се откроява „възможността да работя с пациенти със сложни заболявания“, посочен от мнозинството анкетирани (93%). Следващите по значимост са „възможности за участия в образователни и научни събития в чужбина“ (55%), “възможности да участвам в научни проекти и да публикувам научни статии“ (41%) и „колаборация с колегите от лечебното заведение, в което работя” (38%).

Анкетираните хематолози посочват и редица проблеми в настоящата си работа, сред които на първо място е липсата на достъп до медикаменти, изтъкнат от две трети от тях, следван от липса на достъп до специализирани изследвания (41%), ниско заплащане (38%) и лоша колаборация между различните медицински дисциплини (36%), като последният се посочва предимно от по-младите участници.

Половината от анкетираните млади хематолози са ангажирани с преподавателска дейност, а една трета не са, но биха желали. Същият е делът (50%) на тези, които не са преминавали обучение/специализация в чужбина. Малка част са преминали обучение в рамките на образователните лекции по време на конгрес или при клинични проучвания, както и кратки специализирани курсове – с продължителност под една седмица.

За контакти: Българско медицинско сдружение по хематология, ул. Пловдивско поле 6, София 1756, Специализирана болница за активно лечение на хематологични заболявания - СБАЛХЗ-ЕАД, тел.: 02 970 12 22, факс: 02 870 73 16, е-mail: info@bulgarian-hematology.com; уебсайт: www.bulgarian-hematology.com