Още 13 милиона американци ще трябва да приемат статини01/04/2014

Новите американски насоки за поведение при дислипидемия (ACC-AHA*) увеличават броя на хората, показани за терапия със статини, с 12.8 милиона, като увеличението е основно сред по-възрастните без изявено сърдечносъдово заболяване (ССЗ), показаха резултатите от нов анализ, публикувани в списание New England Journal of Medicine (1).

Според ръководството на ACC-AHA, всички пациенти със ССЗ (вторична профилактика) трябва да приемат статин, независимо от изходните нива на холестерола в липопротеините с ниска плътност (LDL-C) (2).

По отношение на първичната профилактика остава препоръката (от предишни версии на указанията) за прием на статин при LDL-C >/=4.9 mmol/l, но също така статини трябва да се предписват на всички хора с LDL-C >/=1.8 mmol/l, които са със захарен диабет (ЗД) или 10-годишният им риск за ССЗ е >/=7.5%.

Новите правила ще увеличат броя на американците, които трябва да получават терапия със статин от 43.2 милиона (37.5% от населението) на 56 милиона (почти половината от населението!).

Това увеличение идва основно от групата на възраст между 60 и 75 години без ССЗ - при мъжете в тази група показаните за лечение със статини се увеличават от 30 на 87%, а при жените - от 21 на 54%.

По-голямата част от „новопоказаните“ за терапия с този клас медикаменти са хора без ССЗ и ЗД, но с повишен 10-годишен риск за ССЗ, най-често с артериална хипертония и ниски изходни стойности за LDL-C.

В сравнение с предишните насоки за поведение, новото ръководство препоръчва терапия със статин за по-голяма част от населението, където се очаква настъпване на сърдечносъдови нежелани събития в бъдеще (по-висока чувствителност), но неминуемо в тази група се включват и хора, при които няма да възникне сърдечносъдов инцидент (по-ниска специфичност).

Може да прочетете в секция МД България обзорната статия: Сравнение между европейските и американските насоки за поведение при дислипидемия. (ЯС)

* American Heart Association - AHA

American College of Cardiology - ACA

Използвани източници:

1. Pencina M., Navar-Boggan A., D’Agostino R. et al. Application of new cholesterol guidelines to a population-based sample. NEJM March 19, 2014DOI: 10.1056/NEJMoa1315665 www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1315665

2. Stone N., Robinson J., Lichtenstein A. et al. 2013 ACC/AHA guideline on the treatment of blood cholesterol to reduce atherosclerotic cardiovascular risk in adults: a report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines. Circulation 2013 November 12 www.joslin.org/docs/2013-ACC-AHA-Guideline-Treatment-of-Blood-Cholestero-_to-Reduce-Atherosclerotic-Cardiovascular-Risk-in-Adults.pdf