Маслото от крил ефективно повлиява симптомите на артрит01/04/2014

Маслото от крил, приложено в дневна доза от 300 mg, е асоциирано със сигнификантно потискане на възпалението и позитивно повлияване на симптомите на артрит в рамките на кратък терапевтичен период (7-30 дни), показаха резултатите от проучване, публикувани в Journal of the American College of Nutrition (1).

Криловото масло е екстракт от Антарктически крил (Antarctic Krill) - ракообразните Euphausia Superba, които са зоопланктон от дъното на хранителната верига.

Маслото от крил и съответните хранителни добавки* съдържат уникална комбинация от богати на омега-3 мастни киселини фосфолипиди и антиоксиданти (допълнителна информация в рубрика Диетология: Здравни ефекти на хранителните фосфолипиди от крилово масло).

Възпалението е пряко свързано с патогенезата на артрита и може да бъде провокирано от различни фактори - неинфекциозни (травми, тютюнопушене, захарен диабет, затлъстяване) и инфекциозни.

С-реактивният протеин (CRP)**, който е един от най-полезните биомаркери за възпаление, играе централна роля при осъществяване на вредните ефекти на този патологичен процес и е лесно достъпен и евтин маркер за оценка на асоциирания с възпалението риск. За разлика от други маркери, нивата на CRP остават стабилни за дълги периоди от време и не варират през денонощието.

В засегнатите от артрит стави продукцията на CRP отразява освобождаването на проинфламаторни цитокини като интерлевкини (IL)-1 и 6 и тумор-некротичен фактор алфа (TNF-alpha), които играят ключова роля в увреждането на хрущяла.

Стойностите на CRP са сигнификантно повишени при пациенти с ревматоиден артрит (РА) и остеоартрит (ОА), в сравнение със здрави контроли. Установено е, че нивата на този маркер се увеличават при болните с ОА на колянната става, като отразяват прогресията на заболяването. Те са повишени и при хората с бързо прогресиращ ОА на тазобедрената става.

За разлика от скоростта на утаяване на еритроцитите (СУЕ), асоциацията между стойностите на CRP и степента на клиничната тежест на ОА на колянната става или на тазобедрената е доказано силно изразена.

Резултатите от проведени до настоящия момент проучвания с участието на хора за оценка на противовъзпалителните свойства на омега-6 и омега-3 полиненаситените мастни киселини (МК) са противоречиви, като варират от липса на ефект до благоприятно повлияване.

Предполага се, че конкуренцията между двата вида МК е вероятната причина за това несъответствие. Както омега-3, така и омега-6 МК са субстрати за продукция на ейкозаноиди и използват едни и същи ензими за синтеза на простагландини и левкотриени.

Омега-3 (n-3) МК произвеждат ейкозаноиди с по-слабо изразени възпалителни свойства, в сравнение с продуцираните от омега-6 (n-6) МК. Следователно, приемът с храната на повече омега-3 МК, отколкото омега-6 МК, е от важно значение за възпалителния процес.

За оптимално се смята съотношение между омега-3 и омега-6 МК около 1:5. Това съотношение е приблизително 1:20 при типичния режим на хранене в индустриалните държави поради високия внос на омега-6 МК от животински произход (месо, яйца), които се смятат за про-инфламаторни.

Има съобщения, че криловото масло може да бъде ефективно при повлияването на симптомите на артрит. Резултати от изпитвания показаха, че фосфолипидите (ФЛ), омега-3 МК и астаксантинът притежават директни и индиректни противовъзпалителни свойства. ФЛ предпазват клетъчната мембрана от токсично увреждане и оксидативен стрес.

В множество проучвания е демонстрирано, че докозахексаноевата киселина (DНA) и ейкозапентаноевата киселина (EРA) стимулират секрецията на противовъзпалителни простагландини от серия 3 (простагландин E3, тромбоксан А3) и на IL-6, което води до понижение на нивата на CRP и TNF-аlpha.

Хранителна добавка, съдържаща естествена комбинация от ФЛ, DНA, EРA и астаксантин, каквато е криловото масло, може да бъде алтернатива при лечението на хронични възпалителни заболявания.

Имайки предвид натрупващите се данни за странични ефекти, асоциирани с хроничната употреба на нестероидни противовъзпалителни средства (НСПВС), които са златният стандарт за лечение на хроничните възпалителни ставни заболявания, е необходимо да се разработят по-безопасни терапевтични стратегии за тези болни.

Целта на настоящото проучване е да се оценят ефектите на масло от крил върху стойностите на CRP при болните с хронично възпаление и да се определи влиянието му върху качеството на живота при пациентите с артрит.

Участниците са пациенти на възраст между 30 и 75 години с потвърдена диагноза сърдечносъдово заболяване и/или РА и/или ОА, при които стойностите на CRP са били >/=1 mg/dl и стандартното отклонение (standard deviation - SD) <0.05 при проведените изследвания в продължение на три последователни седмици.

На критериите на рандомизираното, двойно-сляпо проучване са отговорили общо 90 пациенти от клиничните практики на семейни лекари от Онтарио, Канада. Болните са рандомизирани в две групи - при първата (група А) е приложено крилово масло в еднократна сутрешна доза от 300 mg, а при втората (група В) - плацебо. Съставът на криловото масло е бил: 17% EPA, 10% DHA и омега-3 и омега-6 МК в съотношение 15:1.

Всички кръвни изследвания са взети в централна лаборатория сутрин между 7 и 10 часа, на гладно (8 часа след последния прием на храна). Те са проведени в началото на изпитването и след това при всеки контролен преглед - на 7-ия, 14-ия и 30-ия ден от терапията.

Симптомите на артрита са оценени чрез скалата на WOMAC (Western Ontario and McMaster universities). Тя включва 24 показателя, определящи болката, сковаността на ставите и функционалния капацитет. Данните се попълват от самия пациент. Стойностите на този показател са регистрирани по същото време, когато са проведени и хематологичните изследвания, като по-високите стойности отразяват по-тежко засягане на ставите.

Пациентите е трябвало да прекратят приема на всякакви хранителни добавки, особено съдържащите омега-6 МК (соя, слънчогледово олио, слънчогледови семки), както и всички аналгетици (с изключение на paracetamol) и противовъзпалителни медикаменти две седмици преди започване на проучването.

На участниците е било позволено да приемат paracetamol (acetaminophen) под формата на капсули от 650 mg като спасителен медикамент в случай на силно изразена болка. Максималната позволена доза е била в съответствие с посочената в листовката на медикамента - 1-2 капсули на всеки осем часа. Болните са отбелязвали броя на приетите капсули в дневник.

При започване на проучването не е имало сигнификантна разлика между двете групи по отношение на приема на медикаменти, стойностите на CRP и скора на WOMAC. При получавалите крилово масло употребата на спасителни медикаменти се е понижила с 31.6% на 30-ия ден от началото на проучването, а при плацебо групата тя е намаляла само с 5.9% (р=0.012).

След седем дни прием на крилово масло, средните стойности на CRP са се понижили с 19.3%, спрямо повишение от 15.7% в плацебо-групата. Тази разлика е била статистически значима (р=0.049). На 14-ия и на 30-ия ден нивата на CRP са се понижили съответно с 29.7% и 30.9% при получаващите масло от крил, а при приемалите плацебо те са се повишили респективно с 29.7 и 30.9%.

Криловото масло е довело до сигнификантен благоприятен ефект върху всички показатели, включени в скора на WOMAC - ставна болка, скованост и функционален капацитет.

Поради сложния състав и множеството биоактивни компоненти на маслото от крил, точният механизъм на действието му при артита все още е в процес на проучване (2).

Предполага се, че той се осъществява чрез инхибиране на простациклин I2, на тромбоксана и на левкотриените, като се намесва на нивото на циклооксигеназния или липооксигеназния път. Това води до потискане на възпалението, а оттам - и на болката.

Настоящото проучване потвърждава получените в по-рано проведени изпитвания резултати, демонстриращи противовъзпалителните ефекти на ЕРА и DHA, както и на доминирането на омега-3 спрямо омега-6 мастните киселини.

Възможно обяснение на повишението на CRP, наблюдавано при плацебо-групата, е прекъсването на приема на всички противовъзпалителни медикаменти преди началото и по време на цялото проучване.

Тъй като участниците са хора, страдащи от хронично възпалително заболяване, с хронично повишени стойности на CRP, прекъсването на терапията вероятно е провокирало увеличение на този показател.

При приемащите крилово масло е демонстрирано сигнификантно понижение на болката, оценена чрез WOMAC скора, както и понижен прием на парацетамол.

Данните от представеното проучване доказват изразените противовъзпалителни свойства на криловото масло. Настъпилото в резултат на приема му понижение на стойностите на CRP демонстрира, че то е безопасна и ефективна алтернатива за лечение на възпалителните процеси, особено след като се вземат в съображение всички нежелани ефекти на НСПВС.

Важно е да се отбележи, че не са регистрирани никакви нежелани ефекти при употребата на масло от крил. Изводът от проучването е, че криловото масло, приложено в дневна доза от 300 mg, в рамките на кратък период от време (7-30 дни) води до:

- сигнификантно потискане на възпалението чрез понижаване на стойностите на CRP

- облекчаване на симптомите (болка, ставна скованост, ограничена функция), обусловени от остеоартрит. (ЗВ)

* Крилово масло - БиоКрил Актив на Алкалоид

** Според Амариканската сърдечна асоциация (AHA), нивото на CRP е предиктор за сърдечносъдов риск (положителна зависимост):

- нисък риск при CRP <1.0 mg/l

- среден риск при нива от 1.0 до 3.0 mg/l

- висок риск при CRP >3.0 mg/l (около 1/4 от хората на средна възраст в индустриалните държави)

Използвани източници:

1. Deutsch L. Evaluation of the еffect of Neptune Krill Oil on chronic inflammation and arthritic symptoms. Journal of the American College of Nutrition 2007; 26:39-48 http://americancollegeof nutrition.org

2. Sampalis T. Evaluation of the effect of NKO on biomarkers of chronic inflammation in vivo. JSS medical research, inc. 2004 www.jssresearch.com

МД, Брой 2, Април 2014