Vedolizumab при улцерозен колит и болест на Крон01/02/2014

Хуманизираното, специфично за интестиналната тъкан, имуноглобулин G1 моноклонално антитяло vedolizumab e по-ефективно от плацебо като индукционна и поддържаща терапия на улцерозния колит, показаха резултатите от две клинични проучвания, публикувани в New England Journal of Medicine (1).

Vedolizumab се разработва от Millennium Pharmaceuticals, Inc (поделение на Takeda Pharmaceuticals) за лечение на хроничен улцеро-хеморагичен колит (ХУХК) и на болест на Chron. Той се свързва ексклузивно с интегрин alpha4beta7 (LPAM-1, lymphocyte Peyer’s patch adhesion molecule 1- адхезионната молекула-1 на лимфоцитите в Пайеровите плаки), който е водещият медиатор на възпалението на гастроинтестиналната лигавица.

В пилотното фаза 3 изпитване GEMINI II медикаментът е прилаган при 1 115 пациенти с умерено тежка до тежка болест на Крон, при които не е постигнат терапевтичен отговор с поне едно от конвенционалните лекарствени средства, включително антагонисти на тумор-некротичния фактор алфа (анти-TNFalpha). При много от участниците е имало неуспех от лечението с две или повече анти-TNF средства.

И в двете фази на проучването - индукционна и поддържаща, приложението на vedolizumab е довело до статистически значимо подобрение на първичния краен показател за клинична ремисия, в сравнение с плацебо, при съпоставима честота на странични ефекти между терапевтичната и плацебо-групата.

Настоящите изпитвания са рандомизирани, двойно-слепи, плацебо-контролирани, като vedolizumab е прилаган при пациенти с активно заболяване. В проучването с индукционна терапия 374 болни (кохорта 1) са получили интравенозно vedolizumab (в доза от 300 mg) или плацебо на седмици 0 и 2, а при 521 пациенти (кохорта 2) е приложен vedolizumab на седмици 0 и 2, с оценка на заболяването на шестата седмица.

В проучването с поддържаща терапия участниците от която и да е от двете кохорти, показали отговор към терапията с vedolizumab на шестата седмица, са рандомизирани да продължат да получават vedolizumab на всеки осем или четири седмици или да преминат на плацебо за период до 52 седмици.

Терапевтичният отговор е дефиниран като редукция на Mayo Clinic скора* с поне три точки и намалението му с най-малко 30% в сравнение с изходните стойности, заедно със съпътстващо понижение на показателя за ректално кървене с поне една точка или абсолютна стойност на този показател от 0 или 1.

Резултатите показват, че честотата на постигнат терапевтичен отговор на шестата седмица е съответно 47.1 и 25.5% при лекуваните с vedolizumab и при получавалите плацебо (р<0.001).

На 52-ата седмица, 41.8% oт участниците, които са продължили да приемат vedolizumab на всеки осем седмици, и 44.8% oт болните, получавали медикамента на всеки четири седмици, са били в клинична ремисия, спрямо 15.9% от болните, преминали на плацебо (р<0.001).

Фирма Takeda, разработила моноклоналното антитяло, е подала документи за маркетингова авторизация пред Европейската лекарствена агенция (ЕМА) и пред американската FDA. Одобрение на vedolizumab се очаква до средата на тази година. (ЗВ)

* Мayo Clinic Score за активността на улцеративния колит се изчислява на базата на следните показатели: честота на изхожданията, ректално кървене, ендоскопска находка и оценка на заболяването от лекаря. Стойността му може да бъде от 0 до 12, като по-високите стойности говорят за по-голяма активност на заболяването.

Използвани източници:

1. Feagan B., Rutgeerts P., Bruce E. et al. Vedolizumab as induction and maintenance therapy for ulcerative colitis. N Engl J Med 2013; 369:699-710 www.nejm.org