Статини при периферна артериална болест01/02/2014

Пациентите с критична исхемия на крайниците, които приемат статини, имат значително по-ниска честота на нежелани сърдечносъдови събития (МАСЕ) и ампутации, показаха резултатите от ретроспективно проучване, публикувани в Journal of the American College of Cardiology (1).

Анализиран е регистър на болни с периферна артериална болест (ПАБ) от 2006 до 2012 година, от който са избрани 380 случая с поне един епизод на критична исхемия на крайник, потвърден с ангиография, със или без ендоваскуларна терапия. Средната възраст в изследваната група е 69 години, а средният период на проследяване - 409 дни.

Пациентите са разделени в две групи според това дали са приемали (65%) или не (35%) статин преди епизода на критична исхемия. Най-често използваните статини в проучването са simvastatin и atorvastatin.

В групата с прием на статин честотата на съпътстващите заболявания (захарен диабет, артериална хипертония, исхемична болест на сърцето, анамнеза за миокарден инфаркт, каротидна стеноза или инсулт) е значително по-висока.

Въпреки по-високата коморбидност, след едногодишно проследяване при бол-ните, приемащи статин, комбинирата крайна цел от миокарден инфаркт, инсулт и смъртност е значително по-ниска (18%) в сравнение с тези, които не са приемали статин (23%) преди и след инцидента на критична исхемия на крайник (р=0.048).

Интересното в случая е, че смъртността е основният фактор, който определя разликата в честота на МАСЕ - 15% смъртност при наличие и 21% при липса на статин в терапията (р=0.04).

Комбинираният риск за настъпване на смърт или ампутация на крайник намалява наполовина при прием на статин - съотношение на рисковете (HR) 0.53 (при 95% доверителен интервал 0.28-0.99).

Резултатите от проучването подкрепят препоръките в последните клинични ръководства, че приложението на статини е индицирано за всички пациенти с ПАБ, дори и тогава, когато заболяването е в краен стадий.

Въпреки всички убедителни доказателства за ползата от статините, малко разочароващ е фактът, че едва 65% от пациентите в това ретроспективно проучване са приемали статини. Това показва, че приложението на насоките за поведение в клиничната практика все още не е достигнало необходимото ниво. (ЯС)

Използван източник:

1. Westin G., Armstrong E., Bang H. et al. Association between statin medications and mortality, major adverse cardiovascular event, and amputation-free survival rates in patients with critical limb ischemia. Online first. J Am Coll Cardiol 2013; doi:10.1016/j.jacc.2013.09.073 http://content.onlinejacc.org/article.aspx?articleid=1787879