Xtandi за лечение преди химиотерапията при напреднал рак на простатата01/11/2013

Инхибиторът на андроген рецепторния сигнален път Xtandi (enzalutamide) на Medivation/Astellas се очертава като обещаващ медикамент за периода преди химиотерапията при пациенти с напреднал рак на простатата, след като фаза 3 клиничното проучване PREVAIL бе спряно от независими наблюдатели, за да могат и участниците в контролната (плацебо) група да се възползват от ефективното лечение.

Xtandi (www.xtandihcp.com) е намалил риска за смърт при болни с напреднал рак на простатата с 30%, позволявайки средна преживяемост от 32.4 месеца спрямо 30.2 месеца в плацебо-групата. Приложението на enzalutamide е било свързано и с намаляване на рентгенологичната прогресия на тумора с 81% в сравнение с плацебо (HR=0.19, р<0.0001).

Конкурентният медикамент Zytiga (аbiraterone acetate) на Johnson & Johnson е понижил риска за смърт с 21% в сходно проучване. След регистрирането му в Европа и САЩ през 2011 година, Zytiga се превърна в средство на избор в лечението на метастазирал, резистентен на кастрация карцином на простатата (mCRPC), след предходна терапия с docetaxel.

Xtandi подобрява преживяемостта и забавя прогресията на заболяването при възрастни пациенти с метастазирал, резистентен на кастрация карцином на простатата, по време на или след проведена терапия с docetaxel. Той получи положително становище на ЕMA за одобрение на това показание в страните от ЕС (www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Summary_of_opinion_-_Initial_authorisation/human/002639/WC500142493.pdf).